BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#793
Ukidanje prava stvarne služnosti

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
Broj: ___________________
Prijedor, 27.02.2008. godine

Osnovni sud u Prijedoru, i to sudija pojedinac M.M., rješavajući u pravnoj stvari tužitelja B.B. iz Prijedora, selo Omarska br. 145, koga zastupa punomoćnik R.R., advokat iz Prijedora, protiv tuženog F.F. iz Prijedora, selo Kozarac kbr. 12, radi ukidanja prava stvarne služnosti, vrijednost predmeta spora 6.000,00 KM, nakon zaključenja glavne rasprave održane dana 28.01.2008. godine u prisustvu parničnih stranaka i punomoćnika tužitelja, donio je dana 27.02.2008. godine

P R E S U D U


Ukida se pravo stvarne služnosti zahvatanja vode sa kaptiranog izvora koji se nalazi na poslužnom dobru označenom kao parcela kč.br. 30/56 zv. „cugovac“ u površini od 820 m2, upisana u pl.br. 1940 k.o. Kozarac na ime tužitelja sa 1/1 dijela, koje je konstituisano u korist povlasnog dobra tuženog označenog kao parcela kč.br. 30/55 u površini od 950 m2, upisana u pl.br. 1928 k.o. Kozarac na ime tuženog, što je tuženi dužan priznati i prestati dalje vršiti sadržaj ove služnosti, te tužitelju nadoknadi parnične troškove u iznosu od 2.150,00 (slovima: dvije hiljade stotinu i pedeset) KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvršenja.


O b r a z l o ž e n j e

U tužbi i tokom postupka tužitelj je naveo da je vlasnik i posjednik parcele kč.br. 30/56 upisana u pl. br. 1940 k.o. Kozarac, na kojoj se nalazi kaptirani izvor, a da je tuženi vlasnik i posjednik susjedne parcele označene kao kč.br. 30/55 upisana u pl.br. 1928 k.o. Kozarac, te da je koristio ovaj izvor za potrebe svoje parcele dugi niz godina. Tuženi je 2005. godine na svojoj parceli sagradio bazen za skupljanje kišnice, ali se i dalje služi vodom sa izvora koji pripada tužitelju. Kako je prestala potreba za postojanjem prava služnosti zahvatanja vode sa spornog izvora, stekli su se uslovi za ukidanje tog prava, radi čega je tužitelj podnio tužbu u kojoj traži da se ukine gore navedeno pravo stvarne služnosti i da se tuženom naloži da prestane vršiti sadržaj tog prava.
U odgovoru na tužbu i tokom postupka tuženi je osporio tužbeni zahtjev ističući da bazen koji je sagradio na svojoj parceli ne može podmiriti njegove potrebe za vodom, te smatra da mu i dalje pripada pravo stvarne služnosti crpljenja vode sa parcele tužitelja.
U dokaznom postupku po saglasnom prijedlogu parničnih stranaka provedeni su dokazi uvidom u posjedovne listove br. 1928 i 1940 k.o. Kozarac, saslušanjem tužitelja i tuženog u svojstvu parnične stranke, te uviđajem na licu mjesta uz sudjelovanje vještaka geodetske i vodoprivredne struke. Ocjenom izvedenih dokaza u smislu čl. 8 Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), ovaj sud našao da je tužbeni zahtjev osnovan.
Iz iskaza parničnih stranaka proizlazi nespornim da je tuženi zahvatao vodu sa izvora koji se nalazi na parceli tužioca, da se u ljetnom periodu, kada su veće suše smanji dotok vode na izvoru, te da je tuženi 2005. godine na svojoj parceli izgradio bazen za skupljanje kišnice da bi na taj način obezbjedio vodu za svoje potrebe. Vještak geodetske struke je izvršio identifikaciju poslužnog i povlasnog dobra na licu mjesta. Na nalaz i mišljenje vještaka geometra parnične stranke nisu imale primjedbi.
Odredbom čl. 58 st. 2 Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima (Sl. list SFRJ br. 6/80 i 36/90, te Sl. glasnik RS br. 38/03, dalje: ZOSPO) je propisano da vlasnik poslužnog dobra može zahtijevati da prestane pravo stvarne služnosti kad ona postane nepotrebna za korištenje povlasnog dobra ili kad prestane neki drugi razlog zbog kojeg je služnost konstituisana.
Iz nalaza i mišljenja vještaka vodoprivredne struke proizlazi da tuženi za potrebe iskorištavanja svoje parcele može koristiti vodu iz bazena kojeg je sam sagradio, te da je voda koja se sakuplja u tom bazenu dovoljna za potrebe tuženog. Prema nalazu i mišljenju vještaka kaptirani izvor koji se nalazi na parceli tužioca povremeno presušuje, pa zbog toga ne može zadovoljiti ni potrebe tužitelja za vodom.
Tuženi je prigovorio nalazu i mišljenju vještaka vodoprivredne struke tvrdeći da nije tačno da je voda koja se skuplja u bazenu dovoljna za njegove potrebe. Na glavnoj raspravi vještak vodoprivredne struke je, pojašnjavajući svoj nalaz i mišljenje iznio jasne argumente i pokazatelje na osnovih kojih je zaključio da se u bazenu tuženog skuplja dovoljno vode za zadovoljenje njegovih potreba.
Kako tuženi nije predložio druge dokaze za utvrdjivanje ove odlučne činjenice, sud je njegov prigovor ocijenio paušalnim i prihvatio nalaz i mišljenje vještaka vodoprivredne struke, nalazeći da je dat u skladu sa pravilima stuke, profesionalno i nepristrasno.
Provedenim dokazima utvrdjeno je da tuženi ima dovoljno vode u svom bazenu za zadovoljenje svojih potreba. Time su prestali razlozi zbog kojih je pravo stvarne služnosti crpljenja vode zasnovano jer tuženi može koristiti vodu iz svog bazena, te su se stekli uslovi za ukidanje prava služnosti navedeni u čl. 58 st. 2 ZOSPO. Iz navedenih razloga sud je tužbenom zahtjevu tužitelja udovoljio.
Na osnovu čl. 386 st. 1 ZPP sud je obavezao tuženog da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.150,00 KM. Ovi troškovi se sastoje od sudskih taksi na tužbu i presudu u iznosu od po 500,00 KM, shodno tarifnom broju 1 tačka 1 Taksene tarife kao sastavnog dijela Zakona o sudskim taksama (Sl. glasnik RS br. 18/99 do 97/04), troškova uviđaja i vještačenja u iznosu od 400,00 KM, te troškova sastava tužbe i zastupanja tužitelja na dva ročišta u iznosu od po 250,00 KM, u skladu sa tarifnim brojem 3 i 12 Tarife i nagradama i naknadi troškova za rad advokata (Sl. glasnik RS br. 68/05), što ukupno iznosi 2.150,00 KM.S U D I J A
M.MPOUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]