BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#2345
UGOVOR O ZASTUPANJU

Zaključen između:
1.Firme_________________________________________________________________
___________________________________________________ (u daljem tekstu: Principal), i
2. ______________________________________________________________________
___________________________________ (u daljem tekstu: Zastupnik)
I – PREDMET I PODRUČJE ZASTUPANJA
1. Tvrtka ____________________________ daje Zastupniku isključivo i generalno zastupanje
na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine/Republike Srpske za sve proizvode iz programa
i to:
II – OBVEZE ZASTUPNIKA
Zastupnik se obvezuje da će:
- štiti interes Principala pažnjom dobrog privrednika,
- unapređivati poslovne odnose sa kupcima u cilju zaključivanja poslova,
- Principala obavještavati o svom poslovanju i okolnostima koje su značajne ili o mogu-
ćnostima za prodaju robe,
- istraživati uzroke nastalih teškoća prilikom plasmana robe i stavakljati prijedloge za njihovo
otklanjanje,
-čuvati poslovne i proizvodne tajne koje mu je povjerio Principal ili do kojih je došao tokom
vršenja zastupanja, https://www.advokat.attorney/
- bez ovlaštenja neće obavještavati treće osobe o poslovima Principala,
-čuvati i pečatiti svojim pečatom uzorke o sklopljenom poslu sve dok robe ne budu primljene
bez prigovora od kupca ili dok se posao ne okonča na drugi način,
- robu Principalu nuditi samo po cijenama i po uvijetima koje ona odredi,
- obavještavati Principala o događajima bitnim za prodaju robe koja je predmet zastupanja,
kao i publikovanim izmjenama režima spoljne trgovine i sl,
- obavještavati Principala o zapaženim povredama njenih prava (patenata, zaštitnog žiga,
nelojalnoj konkurenciji i sl),
- u ime Principala primiti sve porudžbine za robe koje su predmet zastupanja i da će ih
odmah dostavakljati firmi _____________________.
- bez prethodne suglasnosti Principala neće stupiti u zastupnički odnos sa drugim fizičkim
i pravnim licima koja bi se zbog istovjetnosti predmeta zastupanja nalazila u direktnom konkurentnom
položaju sa Principalom i
- u slučaju prestanka zastupničkog odnosa vratiti sve primljene i neiskorištene stvari i publikacije
koje mu nisu predate u vlasništvo.
III – OBVEZE PRINCIPALA KAO DAVAOCA ZASTUPANJA
Principal ______________________ kao davaoc zastupništva se obvezuje da će:
- u Federaciji Bosne i Hercegovine/Republike Srpske za prodaju svojih proizvoda neće
imati drugog zastupnika,
- proizvode koji su predmet zastupništva prodavati prvenstveno preko Zastupnika, a direktno
ako je to od interesa za plasman,
- Zastupnika blagovremeno snabdijevati potrebnim količinama reklamnog materijala (katalozi,
prospekti, cjenovnici, mustre i sl),
- Zastupnika blagovremeno obavještavati o svim uvijetima i izmjenama uvjeta prodaje,
cijenama, rokovima isporuke, kao i tehničkoj prirodi robe koja je predmet zastupništva, a naroč
ito o datumu od kada ovi uvijeti važe,
- preduzimati sve mjere radi davanja podrške i pomoći Zastupniku kako bi Zastupnik što
uspješnije obavio svoju dužnost,
- blagovremeno dostavakljati kopije korespondencije i faktura i na taj način obavještavati
Zastupnika o svim poslovima koje obavlja neposredno na području Federacije BiH/Republike
Srpske s tim što će se u pogledu prava Zastupnika smatrati da su ovi poslovi zaključeni
preko Zastupnika,
- obavještavati Zastupnika o eventualnim smetnjama za blagovremeno izvršenje sklopljenog
posla sa trećim licima,
- obavještavati Zastupnika o režimu spoljne trgovine svoje zemlje i
- kod provođenja tehničke dokumentacije na maternji jezik, Zastupnik i tvrtka
__________________ su se dogovorili da se insistira da to preuzme uvoznik odnosno krajnji
korisnik, a samo izuzetno Zastupnik, dok bi se o snošenju troškova prevođenja dogovorili
u svakom poslu.
IV – PROVIZIJA
Za poslove prodaje zaključene sa kupcima__________________________,
(navesti kupca)
bilo da su zaključeni posredstvom Zastupnika ili da ih je Principal zaključio direktno,
_______________________________
(navodi se obveza provođenja)
Zastupnik ima pravo na proviziju ______ odsto na paritetu zaključenog ugovora. Provizija
se obračunava na neto fakturni iznos isporučene robe kupcu. Provizija se obračunava
mjesečno za sve poslove koji su u tom periodu izvršeni.
Obveza plaćanja zastupničke provizije isplaćuje se u roku _______dana od dana naplate
Principala ____________________ za isporučenu robu iz predmeta Ugovora o zastupanju.
Obveza se odnosi na ukupno naplaćenu protuvrijednost isporučene robe, bez obzira na to da
li je isporuka prema Ugovoru bila kompletna, djelimično sukcesivna ili je naplata bila djelimič
na.
Zastupniku pripada provizija i za one poslove koji su zaključeni po prestanku zastupni-
čkog odnosa, ako je do posla došlo njegovim posredovanjem za vrijeme trajanja zastupni-
čkog odnosa ili ako je on posao započeo, ili tako pripremio da se pretežno njegovoj zasluzi
može pripisati što je do zaključenja posla došlo, pod uslovom da je posao zaključen najmanje
u roku _____ mjeseca računajući od dana prestanka zastupničkog odnosa.
V – OTVARANJE KONSIGNACIJE
Principal _____________________ se obvezuje da će Zastupniku omogućiti otvaranje
konsignacionog skladištočiji će uvijeti biti predmet posebnog ugovora.
VI – PRAVO NA POSEBNU NAKNADU TROŠKOVA
Zastupnik ima pravo na naknadu troškova poslovanja koji nisu obuhvaćeni provizijom, a
nastaju posebnim nalogom Principala ________________ u sljedećim uvijetima:
- troškovi učešća na sajmovima i
- za troškove reklame i propagande posebnog Obujama (reklamna kampanja u dnevnoj
štampi i stručnim časopisima, isticanje reklamnih tabli na javnim mjestima, reklama
preko televizije i sl),
VII – TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA
Ugovor o zastupanju smatra se zaključenim danom potpisivanja od ugovorenih strana.
Ugovor o zastupanju zaključuje se na rok od jedne godine, a produžava se automatski na slijedeć
u godinu, ako ugovorna strana ____ mjeseca prije isteka ne podnese otkaz Ugovora.
Izmjene i dopune Ugovora o zastupanju vrše se u pismenom obliku sporazumom ugovorenih
strana.
VIII – ARBITRAŽA
Za sporove iz Ugovora koji se nisu mogli riješiti sporazumom, nadležna je Vanjskotrgovinska
arbitraža pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Za rješavanje
sporova po ovom ugovoru primjenjivaće se materijalno pravo Bosne i Hercegovine,
odnosno entiteta.
ALTERNATIVA
Za sporove iz Ugovora, koji se nisu mogli riješiti sporazumno, nadležna je Arbitraža Me-
đunarodne trgovinske komore u Parizu.
Za rješavanje sporova po ovom ugovoru primjenjivaće se švajcarsko materijalno pravo.
IX – ZAVRŠNE ODREDBE
Ugovor se zaključuje na ___________________________________
(navesti strani jeziku - engleski, njemački ili dr)
jeziku u _________ (slovima) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana dobiva
________(slovima) primjerka.
U ____________ dana ______________ godine.

PRINCIPAL ZASTUPNIK
__________________ ____________________________


Kompanija___________________________________________ ,
(naziv, sjedište, adresa)
___________________________, (u daljem tekstu: Nalogodavatelj), koju zastupa direktor
i
Gospodarsko društvo_____________________________________ ,
(naziv, sjedište, adresa)
____________________________ , (u daljem tekstu: Zastupnik), kojeg zastupa direktor
dana _______________godine zaključili su slijedeći:

https://www.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]