BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1817
UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJAZaključen dana __________ godine u _______________ između:

1. _______________ iz _______________ matični broj _______________ PIB _______________ koga zastupa _______________ (dalje: Zakupodavac) i

2. _______________ iz _______________ matični broj _______________ PIB _______________ koga zastupa _______________ (dalje: Zakupac)Član 1

Zakupodavac daje Zakupcu poslovne prostorije u ________________, ul. _______________ br. _____ sprat _____ red. br. _____ a iste se sastoje od sljedećeg: dvije prostorije, svaka površine od _____ m2 sa sanitarnim čvorom površine _____ m2, što čini ukupnu površinu od _____ m2.

Član 2

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme od _____ godina, počev od __________ godine.

Član 3

Pored prostorija iz člana 1. ovog ugovora, Zakupac ima pravo korišćenja i sljedećih zajedničkih prostorija u zgradi: ______________________________.

Član 4

Zakupac će prostorije iz člana 1. ovog ugovora koristiti za obavljanje sljedeće djelatnosti _______________ i u druge svrhe ih ne može koristiti bez saglasnosti Zakupodavca.

Član 5

Zakupnina iznosi mjesečno __________ KM i plaća se svakog mjeseca za tekući mjesec, najkasnije do _____ u mjesecu.

Pored zakupnine, Zakupac je dužan da plaća naknadu za utrošenu električnu energiju, telefon, čišćenje prostorija i _______________ dok će sve ostale troškove snositi Zakupodavac.

Član 6

Zakupodavac snosi troškove potrebnih redovnih popravki i održavanja, da bi se prostorije mogle koristiti u svrhu određenu ugovorom.

Zakupodavac je dužan da izvrši potrebne opravke u razumnom roku koji počinje teći od dana kada ga Zakupac obavijesti o troškovima popravke.

Član 7

Zakupac je dužan, po isteku zakupa, da vrati prostorije u stanju u kojem ih je primio uzimajući u obzir promjene do kojih dolazi usljed korišćenja u skladu sa ugovorom.

Prilikom primopredaje poslovnih prostorija u državinu Zakupca, odnosno u državinu Zakupodavca, sačiniće se zapisnik o primopredaji.

Član 8

Zakupac nema pravo da vrši bilo kakve prepravke ili adaptacije poslovnih prostorija bez pismene saglasnosti Zakupodavca.

Po prestanku zakupa Zakupac je dužan da na zahtjev Zakupodavca vrati poslovne prostorije u stanje u kome su bile prije prepravke, ako je tako predviđeno saglasnošću Zakupodavca iz stava 1. ovog člana.

Zakupac nema pravo na naknadu troškova koje je imao radi prepravki odnosno adaptacije poslovnih prostorija, osim ako se drugačije ugovori.

Član 9

Zakupac može zakupljene poslovne prostorije dati drugom licu u podzakup, ako se ne mijenja svrha korišćenja, a u suprotnom, uz saglasnost Zakupodavca.

Podzakupni odnos ne utiče na prava i obaveze iz ovog ugovora i prestaje najkasnije prestankom zakupa.

Član 10

Ovaj ugovor prestaje:

- istekom roka od ________ godina, ili

- ako Zakupac i poslije opomene od strane Zakupodavca koristi poslovne prostorije protivno ugovoru ili im nanosi znatniju štetu koristeći ih bez potrebne pažnje,

- ako Zakupac ne plati dospjelu zakupninu ni u roku od 2 mjeseca od dana saopštenja opomene Zakupodavca,

- odustankom od strane Zakupca, ako Zakupodavac u primjerenom roku koji mu je Zakupac za to ostavio ne dovede poslovne prostorije u stanje u kome ih je dužan predate, odnosno održavati.

kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom

Član 11

Ovaj ugovor je sačinjen u _____ istovjetna primjerka, od kojih po _____ za svaku ugovornu stranu.

Član 12

U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda, mjesno nadležnog za područje grada _______________.ZAKUPAC

ZAKUPODAVAC

_______________

_______________

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]