BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4283
Ugovor o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza iz radnog odnosa

UGOVOR O VANSUDSKOJ NAGODBI ZA IZMIRENJE OBAVEZA PROIZAŠLIH IZ RADNIH ODNOSA UTVRĐENIH PRAVOSNAŽNIM I IZVRŠNIM SUDSKIM ODLUKAMA PREMA UPOSLENICIMA I UMIROVLJENICIMA FEDERALNIH ORGANA I INSTITUCIJA

ZAKLJUČEN DANA ______________________ GODINE, IZMEĐU:

1. (upisati puni naziv tuženog federalnog organa/instutucije): _____________________________________ kao dužnika (izvršenika) kojeg zastupa (upisati ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje): _________________________________________ (u daljem tekstu “prva ugovorna strana”),

2. (upisati puno ime i prezime tužitelja/tražitelja izvršenja): ______________________________________________ u svojstvu (navesti): a) uposlenika, b) umirovljenika, c) nasljednika uposlenika, d) nasljednika umirovljenika, e) ovlaštenog opunomoćenika uposlenika, ili umirovljenika, ili nasljednika uposlenika, ili nasljednika umirovljenika ___________________________ (u daljem tekstu “druga ugovorna strana”),

Ovim Ugovorom uređuje se način i rok izmirenja potraživanja na ime osnovnog duga (glavnica) bez iznosa po osnovu zakonskih zateznih kamata, te pripadajućih poreza i doprinosa proizašlih iz radnog odnosa i angažmana, utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema uposlenicima/umirovljenicima u federalnim organima i institucijama, kao i međusobni odnosi ugovornih strana, a prema uslovima Vlade Federacije BiH iz Javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe za period do 31.12.2020. godine.

ČLAN 1.

(1) Ugovorne strane konstatuju da dug na osnovu pravosnažne/ih i izvršne/ih sudskih odluka:

(a) Presude ___________, suda u ______________broj: _____, od_______ i Rješenja o izvršenju ___________, suda u ________________broj: ______, od_____ na ime duga iznosi: _________________ KM, slovima ______________________________________

(b) Presude ___________, suda u ________________ broj: _____, od_______ i Rješenja o izvršenju ___________, suda u __________________ broj: ______, od_____ na ime duga iznosi __________________ KM, slovima __________________________________________

(c) itd ……… (navesti sve pravosnažne i izvršne presude tužitelja/tražitelja izvršenja tj. druge ugovorne strane)

(2) Ukupan dug prve ugovorne strane za osnovno potraživanje na ime glavnice (bez iznosa po osnovu pripadajućih zakonskih zateznih kamata), utvrđen pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama iz stava (1) ovog člana ovog Ugovora zaključno sa 30.06.2020. godine, za isplatu prema drugoj ugovornoj strani iznosi ________________ KM, slovima _________________________________________________.

(3) Ukupan dug prve ugovorne strane na ime poreza i doprinosa za PIO/MIO utvrđen pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama iz stava (1) ovog člana ovog Ugovora zaključno sa 30.06.2020. godine iznosi _______________________ KM, slovima ____________________________________.

(4) Troškovi parničnog i troškovi izvršnog postupka i njima pripadajućih iznosa po osnovu zakonskih zateznih kamata koji su utvrđeni presudama i rješenjem o izvršenju iz stava (1) ovog člana ovog Ugovora nisu predmet ovog Ugovora o vansudskoj nagodbi i ugovorne strane su saglasne da iste nadalje potražuje i naplati advokatska kancelarija – punomoćnik druge ugovorne strane u izvršnom postupku ili putem dobrovoljne vansudske nagodbe.

ČLAN 2.

(1) Ugovorne strane su saglasne da ukupan iznos duga na ime glavnice (bez pripadajućih iznosa po osnovu zakonskih zateznih kamata) iz člana 1. stav (2) ovog Ugovora prva ugovorna strana isplati drugoj ugovornoj strani najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana, a koji rok teče od narednog dana od dana potpisivanja ovog ugovora od strane ugovornih strana, kao i iznos duga iz člana 1. stav (3) ovog Ugovora na ime pripadajućih poreza i doprinosa za PIO/MIO prema nadležnim organima i institucijama.

(2) Nakon konačne realizacije obaveza iz ovog ugovora, prva ugovorna strana će podnijeti nadležnom izvršnom sudu prijedlog za obustavu sudskog/ih izvršnog/ih postupka/postupaka u dijelu koji se odnosi na potraživanje po osnovu glavnice duga, pripajućih poreza i doprinosa i zakonskih zateznih kamata proizašlih iz pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz člana 1. ovog Ugovora, a ne i na potraživanje na ime troškova parničnog i izvršnog postupka.

ČLAN 3.

Prva ugovorna strana se obavezuje da će ukupan iznos duga po osnovu glavnice (bez pripadajućih iznosa po osnovu zakonskih zateznih kamata) iz člana 1. stav (2) ovog Ugovora, najkasnije u roku iz člana 2. ovog Ugovora uplatiti na transakcijski račun druge ugovorne strane, broj: _____________ otvoren kod __________________________, a iznos duga iz člana 1. stav (3) ovog Ugovora na ime pripadajućih poreza i doprinosa na odgovarajuće transakcijske račune nadležnih organa i institucija.

ČLAN 4.

Potpisivanjem ovog Ugovora druga ugovorna strana se bezuvjetno i trajno odriče prava na potraživanje i isplatu zakonskih zateznih kamata na iznos osnovnog duga (glavnice) utvrđenim u pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama koje su predmet ovog Ugovora, pod uvjetom da mu prva ugovorna strana isplati ukupan iznos osnovnog duga (glavnice) iz člana 1. stav (2) ovog Ugovora u roku iz člana 2. ovog Ugovora.

ČLAN 5.

(1) Ukoliko prva ugovorna strana ne izvrši svoje obaveze na način i u roku određenom ovim Ugovorom, druga ugovorna strana zadržava pravo da naplatu svojih potraživanja koja su predmet ovog Ugovora, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a u skladu sa pravosnažnom/im i izvršnom/im sudskom/im odlukom/odlukama iz člana 1. ovog Ugovora realizuje u sudskom izvršnom postupku.

(2) Nakon potpisivanja ovog Ugovora, druga ugovorna strana se bezuvjetno i trajno odriče prava na pobijanje ovog Ugovora iz bilo kojih razloga.

(3) Nakon potpisivanja ovog Ugovora, druga ugovorna strana se bezuvjetno i trajno odriče potraživanja ukupnog iznosa duga (glavnica duga i pripadajući iznos po osnovu zateznih kamata) utvrđenog po svim pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prije 30.06.2020. godine proizašlih iz radnog odnosa i angažmana, a koje nisu predmet ovog Ugovora.

ČLAN 6.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu narednog dana od dana njegovog potpisivanja od strane svih ugovornih strana, pri čemu za prvu ugovornu stranu potpisuje rukovodilac federalnog organa/institucije, dok za drugu ugovornu stranu potpisuje (navesti): ili uposlenik/umirovljenik, ili nasljednik uposlenika/umirovljenika uz priloženo ostavinsko rješenje o proglašenju za nasljednika, ili (navesti): advokat/treće lice – punomoćnik uz priloženu pismenu punomoć za potpisivanje ovog Ugovora (za slučaj da preduzima radnje za drugu ugovornu stranu).

ČLAN 7.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih obje ugovorne strane zadržavaju po dva (2) primjerka Ugovora.
ZA PRVU UGOVORNU STRANU ZA DRUGU UGOVORNU STRANU
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]