BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2495
Ugovor o gradenju

Član 640. i 630. Zakona o obligacionim odnosima,

Kada ugovor o građenju sadrži kaluzulu "ključ u ruke" i specifikaciju radova koji se izvode, sagla‐ snost naručioca sa ponudom izvođača za izvođenje već specificiranih građevinskih radova ne pre‐ dstavlja pravni osnov za isplatu cijene za dodatno izvršene radove.

Iz obrazloženja:

Ugovor o građenju koji su zaključile parnične stranke sadrži klauzulu „ključ u ruke“ do potpune fu‐ nkcionalnosti sa fiksnom, a ne jediničnom cijenom, pa budući da su sporni radovi navedeni u specifika‐ ciji koja je sastavni dio tog ugovora, a koju je sačinio i ponudio sam izvođač, to bez obzira na činjenicu da u istoj nije navedena i cijena tih radova, ne znači da isti nisu ugovoreni odnosno da njihova vrijedno‐ st nije ušla u vrijednost ugovorenih radova. Ni činjenica da je naručilac dao saglasnost na ponudu za izvođenje spornih radova, nije po ocjeni suda dokaz da su ti radovi ugovoreni kao dodatni radovi, jer u građevinskoj praksi prihvatanje ponude predstavlja samo preduslov za izvođenje radova, a davanje sa‐ glasnosti ne predstavlja zaključenje novog ugovora, ili aneksa, zbog nedostatka propisane pismene fo‐ rme. Tužitelj je imao mogućnost, kao izvođač, da prilikom zaključenja ugovora ističe prigovore u vezi sa tim, što je on propustio učiniti, pa proizilazi da je on potpisivanjem ugovora prihvatio da će u okviru ugovorene cijene izvesti i te radove.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 023818 15 Pž 2 od 14.12.2015. godine, potvrđe‐
na presudom Vrhovnog suda FBIH broj: 65 0 Ps 023818 17 Rev od 20.04.2017. godine.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]