BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1815
Ugovor o djelu

UGOVOR O DJELUZaključen dana ___________ godine u ______________ između:

1. _______________ iz ______________, ul. _____________, br. ____ (dalje: Naručilac) i

2. ________________ stolara iz _______________, ul. _________________, br. ____ (dalje: Poslenik).

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:Član 1

Poslenik (stolar) se obavezuje Naručiocu da će za njegovu porodičnu stambenu zgradu u izgradnji u ul. ______________ br. _____, napraviti 10 prozora, raznih veličina, prema nacrtima i specifikaciji Naručioca, a poslije provjere dimenzija otvora na licu mjesta. Radove mora izvesti lično u svojoj stolarskoj radionici (ne može ih povjeriti trećem licu).

Poslenik se obavezuje da će prozore napraviti od svog materijala - sušene smrče, srednjeg kvaliteta, po pravilima posla, uraditi potrebne premaze radi njihove zaštite i pripremiti ih za finalno farbanje.

Član 2

Naručeni posao Poslenik je dužan završiti najkasnije do ____________ godine. U slučaju da do tog roka Poslenik ne završi naručeni posao Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.. Takođe, ako se u toku izvršenja ovog ugovora pokaže da Poslenik ne postupa u skladu sa članom 1 ovog ugovora, tako da će prozori imati nedostatke (zbog toga što je prozore počeo izrađivati od drugog, manje kvalitetnog materijala i sl.), a poslije upozorenja Naručioca i ostavljanja primjerenog roka da svoj rad saobrazi naručenom poslu, to ne učini, Naručilac je ovlašćen da raskine ugovor i zahtijeva naknadu štete.

Član 3

Poslije izrade prozora Poslenik je dužan da pozove Naručioca da pregleda i primi izvršeni rad. O nađenim nedostacima Naručilac je dužan odmah obavijestiti Poslenika. Ako Naručilac na poziv Poslenika da pregleda i primi izvršeni rad, to ne učini bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen.

Poslenik je dužan predati Naručiocu izrađene prozore u svojoj stolarskoj radionici u ______________. Troškove prevoza izrađenih prozora od radionice Poslenika do kuće Naručioca snosi Naručilac.

Član 4

Naručilac je, prilikom potpisivanja ovog ugovora, isplatio Posleniku ____________ KM, a ostatak od ______________ KM, isplatiće mu u roku od tri dana od pregleda i prijema radova.

Član 5

Poslenik odgovara za nedostatke svog posla u skladu sa čl. 614 do 621 Zakona o obligacionim odnosima.

Na ostale odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 6

Ugovor je sačinjen u četiri primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.NARUČILAC

POSLENIK

_______________

_______________Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]