BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2361
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj 56 0 I 047532 18 Spp
Sarajevo, 04.04.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 09.02.2018. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 04.04.2018. godine donio je:


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 56 0 I 047532 17 P koje glasi:

„U kojem roku je vlastita mjenica plativa po viđenju morala biti podnesena na isplatu“.

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Konjicu je dopisom od 09.02.2018. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 15.02.2018. godine, dostavio ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 56 0 I 047532 17 P.

Postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja pokrenut je po prijedlogu punomoćnika tuženog, a kao razloge za podnošenje zahtjeva, Općinski sud u Konjicu navodi razloge koje je u svom pismenom podnesku od 26.12.2017. godine naveo tuženi (da li se u konkretnom slučaju radi o mjenici po viđenju ili o vlastoručnoj mjenici i koji rok u konkretnom slučaju treba primijeniti za podnošenje mjenice na naplatu).

Iz stanja spisa, koji je dostavljen uz zahtjev, proizilazi da se radi o postupku koji je nakon dozvoljenog izvršenja, a na osnovu vlastite bjanko mjenice serijske broj AF3467960 od 20.12.2010. godine, po prigovoru tuženog (izvršenika) nastavljen po pravilima parničnog postupka. U prijedlogu tuženi zahtjeva da se zatraži pred Vrhovnim sudom F BiH rješavanje spornog pravnog pitanja u pogledu roka podnošenja mjenice na naplatu i o kakvoj se mjenici u konkretnom slučaju radi, jer po njegovom mišljenju postoji različit stav Vrhovnog suda FBiH uz navode odluka Vrhovnog suda FBiH i odluke Ustavnog suda BiH.

Navedeni prijedlog sud je dostavio tužitelju koji je podneskom od 11.01.2018. godine, podnio odgovor na prijedlog u kojem je naveo da je prijedlog tuženog neosnovan i nedozvoljen jer su zakonske odredbe Zakone o mjenici jasne, te predlaže da se isti kao nedozvoljen odbaci.

Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja ne sadrži razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja (utvrđenog činjeničnog stanja u konkretnom slučaju), niti je sud uz zahtjev priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, niti je naveo veći broj predmeta pred prvostepenim sudom u kojim postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Prema odredbi člana 61b. stav (1) ZPP zahtjev iz člana 61a. stav 1. ovog zakona treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjavanje.

Odredbom člana 61c.stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Kako uz zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja Općinski sud u Konjicu nije priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, a nije ni naveo veći broj predmeta pred prvostepenim sudom u kojima postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju, zahtjev je nepotpun zbog čega nisu ispunjeni uslovi da bi se meritorno rješavalo sporno pravno pitanje.

Slijedom naprijed navedenog Građansko odjeljenje ovog suda je primjenom odredbe člana 61c. stav 1) u vezi sa članovima 61a. stav 1) i 61b. stav 1) ZPP odbacilo zahtjev Općinskog suda u Konjicu za rješavanje spornog pravnog pitanja kao nepotpun.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.

www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]