BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By LegaForum
#3973
TUŽBA ZA ISPLATU DIVIDENDE


OPĆINSKOM SUDU U _______________

TUŽILAC: _______________ iz _______________ ul. _______________, koga zastupa

TUŽENA: _______________ d.d. sa sjedištem u _______________ ul. _______________, PIB ____________, koju zastupa

Radi: isplate dividende

Vrijednost spora: __________ KM

TUŽBA

Tužilac je vlasnik _____ dionica u privrednom društvu _______________ d.d. (ovdje tužena). Odlukom tužene o isplati dividende broj _____ od dana __________ određena je isplata _____ % dobiti društva dioničarima i to u roku od _____. Na ovaj način, tužiocu je kao vlasniku _____ dionica tužena imala obavezu isplatiti iznos od _____ KM.

Dokaz:

- Lista dioničara

- Odluka o isplati dividende broj _____ od dana _____

Rok za plaćanje je prošao a tužena nije tužiocu isplatila navedeni iznos.

Odredbom člana 195. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br. _______________) propisano je da dioničar ima pravo učešća u dobiti dioničkog društva, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i statutom društva. Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje. Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na Listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende. Odlukom o isplati dividende određuje se iznos dobiti za isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, s tim da rok isplate mora biti jednak za sve dioničare.

Kako tužena nije isplatila iznos od _____ KM to tužilac predlaže da sud donese sljedeću

PRESUDU

I Usvaja se tužbeni zahtjev pa se obavezuje tužena da tužiocu na ime glavnog duga plati iznos od _____ KM sa zateznom kamatom po stopi propisanoj Zakonom o visini stope zatezne kamate počev od __________ godine (od datuma kada je dospjela obaveza, u konkretnom slučaju to je prvi dan nakon isteka roka isplate) do isplate, u roku od 15 dana od donošenja presude.

II Obavezuje se tuženi da tužiocu na ime naknade parničnih troškova plati iznos od _____ KM u roku od 30 dana od donošenja presude.

III Ukoliko tuženi, kome je uredno dostavljena tužba, ne dostavi pismeni odgovor na tužbu u zakonskom roku, tužilac predlaže da sud donese presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev (presuda zbog propuštanja) u skladu sa članom 182. Zakona o praničnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. _______________).U _______________ dana __________ godine

ZA TUŽIOCA -Troškovi:

Sastav tužbe: _____ KM

Taksa na tužbu: _____ KM

A u skladu sa advokatskom tarifom

Prilozi:

1. Tužba u dovoljnom broju primjeraka;

2. Priznanica;

3. Opomena od __________ godine;

4. Punomoćje advokata za zastupanje u parnici (1 primjerak).

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]