BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
User avatar
By LegaForum
#4638
Tsonyo Tsonev v. Bulgaria
(br. 4) - povreda načela ne bis in idem iz člana 4. Protokola broj 7. uz EK.


Povreda člana 4. Protokola broj 7. uz EK
Aplikant je g. Tsonyo Ivanov Tsonev, bugarski državljanin, rođen 1977. godine. Trenutno se nalazi u zatvoru u Trojanu.

Slučaj se odnosi na njegovu pritužbu da mu je u upravnom postupku i kasnijim krivičnim postupcima, u osnovi za isto djelo izrečena novčana sankcija i kazna zatvora u trajanju od osamnaest mjeseci; naime, zbog toga što je 11. novembra 1999. godine fizički napao osobu G.I. u njegovom domu. Presudom izrečenom 14. januara 2010. godine Evropski sud je utvrdio povredu člana 4. Protokola br. 7.

Pozivajući se na član 4. Protokola br. 7 (pravo da mu se ne sudi ili ne kažnjava dva puta), aplikant se žali da je dva puta suđen i kažnjen za isto djelo.


Evropski sud je primijetio da su bugarske vlasti ispitale aplikantov slučaj nakon presude Suda od
14. januara 2010. kojom je utvrđena povreda člana 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju. Međutim, nisu prepoznali potrebu zaštite načela ne bis in idem i odbacili su aplikantove prigovore utvrđujući
da nije bilo ponavljanja postupka u vezi s istim djelom.

Sud je primijetio da, budući da nije postojala dovoljno uska veza između upravnog i krivičnog postupka, dva se postupka nisu mogla posmatrati kao dio integrirane sheme sankcija u domaćem zakonu za kažnjavanje aplikantovog društveno neprihvatljivog ponašanja. Stoga mu je dva puta suđeno i kažnjen je za isto djelo što predstavlja kršenje njegovog prava prema načelu ne bis in idem i vlasti nisu prepoznale njihovu obavezu zaštite ovog prava u drugom ispitivanju njegovog slučaja.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]