BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2939
Troškovi krivičnog postupka (član 188. ZKP BiH)

Objavljeno u: Biltenu sudske prakse suda Bosne i Hercegovine Bilten br. 8/2018

Nakon pravosnažnosti presude nije moguće donijeti odluku o potpunom ili djelimičnom oslobađanju optuženog od obaveze naknade troškova krivičnog postupka.

Iz obrazloženja:

Ocjenjujući žalbene prigovore, Apelaciono vijeće prvenstveno ukazuje da se prvostepena presuda Suda BiH od 01.09.2015. godine, kojom je optuženi oglašen krivim, mogla u zakonskom roku pobijati i u dijelu koji se odnosi na odluku o troškovima. Nakon pravosnažnosti presude, ne postoji mogućnost ulaganja nove žalbe na odluku kojom je utvrđena obaveza plaćanja, nego samo na utvrđenu visinu troškova, ukoliko su isti određeni posebnim rješenjem, kao što je to bio slučaj u ovom predmetu6.

Shodno tome, Apelaciono vijeće se u ovom procesnom trenutku ne može upuštati u ocjenu opravdanosti primjene člana 188. stav 4. ZKP BiH, tj. odlučivati o potpunom ili djelimičnom oslobađanju osuđenog troškova krivičnog postupka, navedenih odredbom članu 185. stav 2. ZKP BiH. Mogućnost podnošenja zahtjeva za oslobađanje troškova i podnošenja dokaza iz kojih bi proizilazilo postojanje uslova za oslobađanje, osuđeni (tada optuženi) je imao do pravosnažnosti presude

4 Navedena argumentacija je i u skladu sa Odlukom Ustavnog suda BiH predmetu broj AP 2433/14, u kojoj je, inter alia, navedeno: “...89. Ustavni sud nalazi da odredba člana 188. stav 1. ZKP BiH propisuje opći stav da kada se optuženi proglasi krivim obavezan je naknaditi troškove postupka. Dalje, odredbe člana 188. stav 4. ZKP BiH propisuju da sud može u odluci kojom rješava o troškovima osloboditi optuženog dužnosti da naknadi u cjelini ili djelimično određene troškove krivičnog postupka, ako bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje izdržavanje optuženog ili lica koje je on dužan da izdržava. Ako se te okolnosti utvrde nakon donošenja odluke o troškovima, sudija može izdati posebno rješenje kojim oslobađa optuženog dužnosti naknade troškova krivičnog postupka. Imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu, nesporno je da pred sudom moraju postojati određeni argumenti prije donošenja odluke o troškovima, budući da u odluci kojom rješava o troškovima sud odlučuje o oslobađanju od troškova. Iz obrazloženja osporavanih rješenja slijedi da je, budući da je apelant proglašen krivim, ispunjen osnovni uvjet iz člana 188. stav 1. ZKP BiH. Dalje, predmet odlučivanja osporenog rješenja je utvrđivanje visine troškova postupka koje je apelant dužan platiti na osnovu pravosnažne sudske presude, a nakon pravosnažnosti presude više nije moguće ulagati novu žalbu na obavezu plaćanja troškova nego samo u odnosu na visinu. Zbog navedenog nisu relevantni apelantovi navodi o lošoj materijalnoj situaciji, te nemogućnosti plaćanja troškova. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud ne nalazi bilo kakvu proizvoljnost u obrazloženju osporavanih rješenja, tj. da je Sud BiH na argumentiran način obrazložio zašto su apelantovi žalbeni navodi neosnovani”.


kojom je oglašen krivim, a kojom je odlučeno i o obavezi naknade troškova postupka7.

Iz navedenih razloga, navodi supruge osuđenog o materijalnim prilikama osuđenog, kao i činjenici da je istom osuđenom oduzeta poslovna sposobnost u ovom momentu se ukazuju irelevantnim, ali će se o istima svakako voditi računa u toku izvršnog postupka, ukoliko izostane dobrovoljno plaćanje. Naime, u okviru izvršnog postupka, po pravilima koja važe za izvršni postupak, Sud odlučuje i kada se okolnosti koje opravdavaju oslobađanje optuženog/osuđenog od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka pojave nakon pravosnažnosti odluke o troškovima.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 1 K 003369 18 Krž 40 od 08.10.2018. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]