BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#190
TOVARNI LIST

Pošiljalac je dužan da za svaku pošiljku preda prevoziocu posebo popunjen tovarni list na propisanom obrascu.
Pošiljalac je odgovoran za tačnost podataka i izjava koje je unio u tovarni list, ali i za tačnost podataka koje je unio njegov prevozilac.
Tovarni list po pravilu nije hartija od vrijednosti. On je dokaz o zaključenom ugovoru i dokaz da je prevozilac primio na prevoz stvari označene u tovarnom listu.
Tovarni list može glasiti po naredbi i na donosioca. Ako tako glasi, u oba slučaja je prenosivi tovarni list.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]