BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3060
TOK ROKA ZA UTVRĐIVANjA PORESKE OBAVEZE
Zakon o Poreskoj upravi

član 93 stav 1 tačka 1)

U poreskoj prijavi, koju u ime obveznika pripremi poreska uprava, evidentiranje iznosa obaveze vrši se nakon što se pripremi rješenje za uplatu iznosa utvrđene obaveze i uruči obvezniku.

Obrazloženje:

"Iz spisa predmeta proizlazi da je poresku prijavu u predmetnoj upravnoj stvari u ime tužioca pripremila poreska uprava po odredbama člana 42. Zakona o poreskoj upravi. U takvoj situaciji, prema odredbama člana 61. stav 3. u vezi sa članom 62. tačke 3. toga zakona, evidentiranje iznosa obaveze vrši se nakon što se pripremi rješenje za uplatu iznosa utvrđene obaveze i uruči obvezniku. Prema tome, prije donošenja takvog rješenja ne može se smatrati da je obaveza tužiocu bila utvrđena, pa se tako navodi tuženog o početku predmetnog upravnog postupka i spriječavanju prekluzije odnosno njenom prekidu ukazuju neosnovanim. Stoji činjenica da je tužiocu poreska obaveza bila ranije utvrđena rješenjem prvostepenog organa br.... od 03.06.2005. godine. Međutim, to rješenje je poništila tužena strana po žalbi tužioca drugostepenim rješenjem broj... od 03.04.2008. godine. Kako se poništavanjem rješenja poništavaju i sve pravne posljedice koje je ona proizvela u smislu odredaba člana 254. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, pa je otuda to ranije utvrđenje poreske obaveze tužiocu pravno i relevantno za tok roka iz člana 93. Zakona o poreskoj upravi. Kako nije sporno da je rok za utvrđivanje poreza predmetne obaveze tužiocu za 2001. godinu počeo da teče 11.03.2002. godine, a za 2002. godinu dana 11.03.2003. godine, i da je naprijed navedeno prvostepeno rješenje uslijedilo tek 19.6.2008. godine, dostavljeno svakako nakon toga, evidentno je da je ta obaveza tužiocu utvrđena po proteku petogodišnjeg roka iz člana 93. stav 1. tačke 1. Zakona o poreskoj upravi."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, Uvp 160/2009 od 8.3.2010. godine)

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]