BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4434
Tölle protiv Hrvatske

Povreda člana 10. EK - Hrvatski sudovi povrijedili pravo na slobodu izražavanja gđi Tölle jer nisu dostatno i kvalitetno obrazložili svoje presude niti su vodili računa o konvencijskom pravu.

Podnositeljica zahtjeva predsjednica je Autonomne ženske kuće Zagreb, kojoj se radi pružanja podrške i pomoći obratila C.O. Nakon što je C.O. s kćeri odselila u inozemstvo, u dnevnim novinama objavljen je intervju s njenim suprugom D.O., u kojem je naveo da je Autonomna ženska kuća odgovorna za otmicu njegove kćeri. Istog dana, podnositeljica je pozvana u radijsku emisiju, u kojoj je ukazala na radnje koje je ta nevladina organizacija poduzela u tom slučaju i D.O.-a nazvala zlostavljačem svoje supruge. Zbog navedene izjave protiv podnositeljice je vođen kazneni postupak u kojem je osuđena za uvredu.

Sud je u presudi naveo da domaći sudovi nisu iznijeli relevantne i dostatne razloge za miješanje u slobodu izražavanja podnositeljice zahtjeva, niti su vodili računa o načelima i kriterijima iz prakse Europskog suda za postizanje pravične ravnoteže između slobode izražavanja i prava na poštovanje privatnog života. Sud je posebno naglasio da domaći sudovi nisu uzeli u obzir činjenicu da je podnositeljica dajući spornu izjavu, koristila svoje pravo odgovora na ozbiljnu optužbu protiv organizacije čija je predsjednica, te da nisu proveli test razmjernosti kako bi ocijenili kontekst u kojem je sporna izjava dana i njenu činjeničnu osnovu. Time su prekoračili slobodu procjene koju imaju na temelju Konvencije i nisu postigli razumnu ravnotežu između mjera kojima je pravo podnositeljice na slobodu izražavanja bilo ograničeno i legitimnog cilja koji se time želio postići.

Stoga je Sud utvrdio do je došlo do povrede članka 10. Konvencije, te je podnositeljici dosudio 6.600,00 EUR na ime nematerijalne štete i 3.500,00 EUR na ime troškova. Uzimajući u obzir svoja utvrđenja vezana za povredu slobode izražavanja, Sud je smatrao nepotrebnim utvrđivati je li došlo do povrede prava na pošteno suđenje iz članka 6. Konvencije.

Službene novine Federacije BiH, broj 51/22 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 50/22 Ustavni[…]