BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#3
SUDOVI FBIH

Sudovi vrše sudsku vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, te su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti.

Njihovo osnivanje, ukidanje, organizacija, nadležnost i finansiranje uređeni su Zakonom o sudovima FBiH.

Sudovi štite prava i slobode zagarantirane ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona i zakonom, te osiguravaju ustavnost i zakonitost.

Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno, blagovremeno i efikasno.

Odluke svih sudova u Bosni i Hercegovini obavezujuće su na teritoriji Federacije.

Sudovi sude kao sudije pojedinci ili u vijećima sudija, odnosno u vijećima sudija i sudija porotnika, a u određenim slučajevima predviđenim zakonom mogu postupati i odlučivati i stručni saradnici.

Sastav sudskog vijeća određuje se zakonom.

Ako zakonom nije drugačije propisano, Vrhovni sud Federacije sudi u vijećima sastavljenim od trojice sudija, a u vijećima sastavljenim od pet sudija kada odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća.

SLUŽBENA TAJNA

Sudije i službenici suda dužni su čuvati službenu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali. Pod službenom tajnom podrazumijevaju se naročito:

1) svi podaci koji su kao službena tajna određeni zakonom ili drugim propisom;

2) svi podaci koji su kao službena tajna određeni općim aktima državnih organa, pravnih lica i drugih institucija;

3) podaci i isprave koji su posebno određeni kao službena tajna od državnih organa, pravnih lica i drugih institucija i

4) podaci i isprave koje je kao službenu tajnu odredio predsjednik suda ili ovlašteni službenik suda.

Obaveza čuvanja službene tajne traje i nakon prestanka rada u sudu. Predsjednik suda može sudiju, odnosno službenika suda osloboditi obaveze čuvanja službene tajne, ako u pojedinom slučaju za to postoje opravdani razlozi.

Javnost i stranke u postupku imaju pravo pristupa sudskim spisima u skladu sa zakonom. Podaci upisani u sudski upisnik su javni i svako ih može prepisati i zahtijevati da mu se izda ovjeren izvod iz sudskog upisnika, osim ako za pojedine podatke iz sudskog upisnika zakonom nije drugačije određeno.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SUDOVA

Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudačkom upravom. On predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama,a može pojedine svoje nadležnosti prenijeti na sudije ili službenike suda.

Predsjednik suda određuje sudiju koji će vršiti dužnost predsjednika suda u njegovom odsustvu.

Sudovi koji imaju više od sedam sudija mogu imati sekretara suda. Sekretar suda može biti lice koje ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža, uključujući i odgovarajuće iskustvo na organizacijskim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.

Sekretar suda odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu. Sekretar suda za svoj rad odgovoran je predsjedniku suda.

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA

Općinski sudovi obrazuju se za područje jedne ili više općina u kantonu.

Kantonalni sudovi obrazuju se za područje jednog kantona

Vrhovni sud Federacije je najviši žalbeni sud u Federaciji.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]