BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#5
OSNIVANJE SUDOVA BRČKO DISTRIKTA

Konačna odluka arbitražnog Tribunala za oblast Brčko sa Aneksom, koja je donesena 05.03.1999. godine, sastavni je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, parafiranog 21.11.1995. godine u Dejtonu i potpisanog 14.12.1995. godine u Parizu, obavezujući je dokumenat za Brčko distrikt BiH, oba Entiteta i državu BiH.

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA


U paragrafu Konačne arbitražne odluke uređuje se da je: Osnovni koncept da se stvori jedinstvena, unitarna, multietnicka demokratska vlada koja će se u suštini sastojati od:

a) Skupštine distrikta, zakonodavnog tijela čije se članstvo bira putem demokratskih izbora koje zakazuje Supervizor

b) Izvršnog odbora kojeg bira Skupština

c) nezavisnog sudstva koje se sastoji od dva suda – prvostepenog i drugostepenog

d) ujedinjene policije pod jedinstvenom komandnom strukturom, sa istovjetnim uniformama i oznakama, potpuno nezavisne od policijskih struktura u entitetima.

Osnovni Sud Brčko distrikta BiH realiziran je 01.04.2001. godine u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH i Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH.

Prema Zakonu o sudovima Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH se osniva za područje Brčko distrikta BiH, čije je sjedište u gradu Brčko.

Osnovni Sud Brčko distrikta BiH je smješten u zgradi bivšeg garnizona u kojoj su smješteni još i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH,

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.

Osnovni Sud Brčko distrikta BiH ima 15 sudija i predsjednika suda. Po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi predsjednik, a primjenjuje se nakon dobijanja saglasnosti od Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, utvrđeno je da Sud, pored nosilaca pravosudnih funkcija, ima 61 lice zaposleno na ostalim poslovima, uz napomenu da je administrativno-tehničko osoblje zajedničko i za Osnovni i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH.

Sud ima 10 sudnica koje su opremljene najsavremenijom opremom za tonsko snimanje rasprava i pretresa.

Predsjednik Suda rukovodi radom Suda, a sudsko osoblje je dužno da savjesno i nepristrasno vrši svoje poslove i čuva ugled suda u skladu sa Zakonom i Etičkim kodeksom zaposlenih u Pravosuđu Brčko distrikta BiH.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]