BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3833
Sudska praksa EU

Pojam „sudska praksa” odnosi se na pravila i načela utvrđena na temelju sudskih presuda i mišljenja. Kada odlučuju o predmetu, sudovi tumače pravo i time doprinose sudskoj praksi. Sudska praksa objavljuje se na različite načine (u pravnim izvješćima i časopisima, web-mjestima sudova, pravnim bazama podataka)

Sudske presude i sudska mišljenja tumačenja su zakona. Drugi sudovi ili nadležna tijela mogu navoditi ta tumačenja kao „presedane” i/ili sudsku praksu. Utjecaj sudske prakse može biti izrazito važan u područjima koja nisu ili su samo djelomično obuhvaćena takozvanim kodificiranim pravom, odnosno pisanim pravom koje donosi zakonodavno tijelo (na primjer parlament). Drugim riječima, pravo može nastati i na sudovima.

U nekim zemljama sudska praksa jedan je od glavnih izvora prava i odluke viših, prizivnih sudova smatraju se normativnima – utvrđuju pravila koja bi se trebala, a u nekim slučajevima i morala, poštovati pri odlučivanju o sličnim pravnim sporovima (tzv. „obvezujući presedan”, osobito u zemljama s pravnim sustavom koji se temelji na običajnom pravu (common law) kao na primjer u Ujedinjenoj Kraljevini). U mnogim drugim zemljama (osobito u onima koje slijede tradiciju građanskog prava koje potječe iz rimskog prava) sudovi nisu strogo obvezni pridržavati se pravila i načela sudske prakse.

Veliki dio:

sudske prakse Europske unije
Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)
sudske prakse država članica i
međunarodne sudske prakse

dostupan je preko brojnih baza podataka. Europski portal e-pravosuđe nije sveobuhvatan, ali služi kao središnje mjesto preko kojeg možete pristupiti spomenutim bazama podataka. Većina je besplatna, ali se pristup nekim bazama podataka plaća.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 20/22 Na os[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 20/22 Na os[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 20/22 Na os[…]

Simić protiv Bosne i Hercegovine 19.05.2022. Simi[…]