BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3833
Sudska praksa EU

Pojam „sudska praksa” odnosi se na pravila i načela utvrđena na temelju sudskih presuda i mišljenja. Kada odlučuju o predmetu, sudovi tumače pravo i time doprinose sudskoj praksi. Sudska praksa objavljuje se na različite načine (u pravnim izvješćima i časopisima, web-mjestima sudova, pravnim bazama podataka)

Sudske presude i sudska mišljenja tumačenja su zakona. Drugi sudovi ili nadležna tijela mogu navoditi ta tumačenja kao „presedane” i/ili sudsku praksu. Utjecaj sudske prakse može biti izrazito važan u područjima koja nisu ili su samo djelomično obuhvaćena takozvanim kodificiranim pravom, odnosno pisanim pravom koje donosi zakonodavno tijelo (na primjer parlament). Drugim riječima, pravo može nastati i na sudovima.

U nekim zemljama sudska praksa jedan je od glavnih izvora prava i odluke viših, prizivnih sudova smatraju se normativnima – utvrđuju pravila koja bi se trebala, a u nekim slučajevima i morala, poštovati pri odlučivanju o sličnim pravnim sporovima (tzv. „obvezujući presedan”, osobito u zemljama s pravnim sustavom koji se temelji na običajnom pravu (common law) kao na primjer u Ujedinjenoj Kraljevini). U mnogim drugim zemljama (osobito u onima koje slijede tradiciju građanskog prava koje potječe iz rimskog prava) sudovi nisu strogo obvezni pridržavati se pravila i načela sudske prakse.

Veliki dio:

sudske prakse Europske unije
Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)
sudske prakse država članica i
međunarodne sudske prakse

dostupan je preko brojnih baza podataka. Europski portal e-pravosuđe nije sveobuhvatan, ali služi kao središnje mjesto preko kojeg možete pristupiti spomenutim bazama podataka. Većina je besplatna, ali se pristup nekim bazama podataka plaća.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]