BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3835
Sudovi u EU

Sudski sustav Europske unije (EU) sastoji se od tri dijela: Suda, Općeg suda i specijaliziranih sudova u posebnim područjima. Ti sudovi osiguravaju pravilno tumačenje i primjenu prava EU-a.

Sud Europske unije (koji se ponekad naziva i Europskim sudom) predstavlja najviše tijelo sudske vlasti u EU-u. U suradnji sa sudovima država članica, on osigurava primjenu i jednako tumačenje prava Europske unije. Sud se sastoji od po jednog suca po državi članici.
Opći sud razmatra prvostupanjske predmete koji se ne upućuju specijaliziranim sudovima ili izravno Sudu. Na tom se sudu rješavaju i žalbe protiv (prvostupanjskih) presuda specijaliziranih sudova. Opći sud sastoji se od najmanje jednog suca po državi članici.
Specijalizirani sudovi mogu se osnovati za određena područja. Na tim sudovima mogu se razmatrati prvostupanjski predmeti i donositi presude, s mogućnošću podnošenja žalbe Općem sudu.

Sudovi EU-a imaju sjedište u Luksemburgu i višejezične su institucije. Svaki službeni jezik Europske unije može biti jezik predmeta. Zbog potrebe za komunikacijom sa strankama na jeziku postupka i radi osiguranja primjene sudske prakse u svim državama članicama, na sudovima EU-a mora se poštovati načelo višejezičnosti.

Treba imati na umu da primjena prava EU-a nije samo zadaća sudova EU-a: sudovi država članica također moraju primjenjivati pravo EU-a. Drugim riječima, sudovi EU-a i država članica surađuju kako bi se postigla ispravna i ujednačena primjena i tumačenje prava EU-a.

Za sporove između EU-a i njegovih javnih službenika (primjerice u pitanjima zapošljavanja, karijere ili socijalnog osiguranja) osnovan je Službenički sud, koji se sastoji od sedam sudaca.

Sudu i Općem sudu pomažu nezavisni odvjetnici, koji daju nepristrana mišljenja o određenim predmetima prije donošenja presude.

Sud EU-a ne treba zamijeniti s Europskim sudom za ljudska prava (ECHR). ECHR nije sud EU-a, već je osnovan u okviru Vijeća Europe na temelju Europske konvencije o ljudskim pravima da bi se osiguralo poštovanje prava i sloboda koje se jamče tom konvencijom. Međutim, budući da su temeljna prava koja se jamče Europskom konvencijom ujedno i opća načela prava EU-a, sudska praksa Europskog suda za ljudska prava može imati značajan utjecaj na pravo EU-a.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]