BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2539
Stvarna nenadležnost Općinskog suda, rješavanje o zakonitosti upravnog akta

Član 27. Zakona o sudovima FBiH, a u vezi sa članom 17. stav 1., član 20. stav 1. i član 27. ZPP‐a FBiH.

Akt najvišeg entitetskog organa izvršne vlasti, donesen temeljem ovlaštenja iz člana 115. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, je upravni akt, te se o zakonitosti tog akta odlučuje u upravnom sporu za koji Općinski sud prema odredbama Zakona o sudovima u FBiH, nije nadležan.

Iz obrazloženja: Pravilno prvostepeni sud zaključuje da je predmet odlučivanja u ovoj pravnoj stvari zakonitost upravnog akta na temelju kojeg tuženi trećem licu omogućava da samostalno i u svoje ime pokrene postupak za upis prava vlasništva, odnosno da se radi o aktu raspolaganja tuženog. Dakle, cije‐ neći da je upravni akt autoritativna odluka s kojom se izaziva neposredan pravni učinak o pravima i du‐ žnostima fizičkih i pravnih lica, te kako se u konkretnom slučaju ispunjena obilježja upravnog akta (autoritativnost, jednostranost, konkretnost i neposrednost) to je jasno da je Odluka tuženog broj 453/2016 od 18.02.2016.g. akt raspolaganja najvišeg entitetskog organa izvršne vlasti i to po osnovu ovlašćenja iz čl. 115. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 35/05), te da se radi o upravnom sporu, za koje sporove je stvarno nadležan da rješava Kantonalni sud, pa je neodrživ žalbeni navod da je rješavanje ovog spora u nadležnosti općinskog suda.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 562809 16 G od 04.05.2016. godine
izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]