BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#370
Stvarna nadležnost općinskih sudova

1. U krivičnim predmetima:
1) Da u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina;
2) Za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
3) Za krivična djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na općinski sud;
4) U svim krivičnim postupcima prema maloljetnicima;
5) Da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice;
6) Da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno (ponavljanje postupka);
7) Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;
8) Da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

2. U građanskim predmetima
U svim građanskim sporovima i u vanparničnom postupku

3. U privrednim predmetima
1) u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednsosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koje u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu obavlja privrednu i drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
2) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika
3) u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika
4) sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijskog vlasništva
5) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum
6) privredne prijestupe
7) u postupcima stečaja i likvidacije.

4. U drugim predmetima:
1) da vodi izvršni postupak (podrazumijeva i upućivanje na izvršenje krivičnih sankcija - IKS referat)
2) da određuje mjere osiguranja
3) da obavlja zemljišno-knjižne poslove (može se formirati izdvojena ZK jedinica izvan sjedišta općinskog suda)
4) da pruža pravnu pomoć sudovima u BiH
5) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud (kantonalni sud uvijek radi međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima, a općinski sud u građanskim predmetima – prema prebivalištu stranke)
6) da vrši poslove upisa u Registre pravnih osoba
7) da vrši druge poslove određene zakonom

Trajanje uznemiravanja kao uslov za kvalifikovan[…]

Odgovornost za mobing

Odgovornost za mobing Prema odredbama Zakona o[…]

Uslovi za ostvarivanje prava na produženje radnop[…]

Pravo branioca u disciplinskom postupku na nakna[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja