BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2543
Stranačka sposobnost pravnog licačlan 291. stav 1. Zakona o parničnom postupku

Tužba protiv tuženog koji je brisanjem iz sudskog registra prestao postojati kao pravno lice ima ne‐ dostatak koji se tiče sposobnosti tuženog da bude stranka u parnici.

Iz obrazloženja: U toku prvostepenog postupka je utvrđeno da je rješenjem Kantonalnog suda u Sa‐ rajevu utvrđen prestanak rada preduzeća X.X, zbog nepodnošenja prijave za upis u registar usklađiva‐ nja podataka prema članu 382. Zakona o privrednim društvima FBiH, a da je brisanje navedenog poslovnog subjekta iz sudskog registra izvršeno rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, koje je objavlje‐ no u „Službenim novinama FBiH“. Imajući u vidu navedene činjenice, prvostepeni sud je pravilno postu‐ pio kada je odbacio predmetnu tužbu, budući da u ovoj parnici više nema tuženog, koji je brisanjem iz sudskog registra izgubio svoju stranačku sposobnost, odnosno prestao je postojati kao pravno lice. Su‐ protno žalbenim navodima tužitelja, prvostepeni sud je pravilno primjenio odredbe parničnog postu‐ pka, jer sud u konkretnom slučaju nije imao obavezu da poziva tužitelja da otkloni nedostatke, jer se radi o nedostacima koji se ne mogu otkloniti.


Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 014158 16 Pž 4 od 11.04.2016. godine, potvrđe‐ no rješenjem Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Ps 014158 16 Rev od 28.06.2016. godine


izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]