BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5510
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 35/22
Na osnovu člana 15. i člana 25. stav (1) Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/22), Upravni odbor Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15.07.2022. godine, donio je


STATUT KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA I PRIVATIZACIJU KANTONA SARAJEVO


I – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Statuta)

Statutom Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Statut) uređuje se:

a) status, naziv i sjedište Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija);

b) djelatnost i nadležnost;

c) načela unutrašnje organizacije;

d) upravljanje, nadzor i rukovođenje Agencijom;

e) javnost rada;

f) i druga pitanja od značaja za rad Agencije.

Član 2.
(Osnivanje i pravno sljedništvo)

(1) Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/22) - u daljem tekstu: Zakon, i počela je sa radom danom imenovanja direktora.

(2) Agencija je, u skladu sa Zakonom, pravni sljednik Kantonalne agencije za privatizaciju, koja je prestala sa radom danom početka rada Agencije.

(3) Agencija je, u skladu sa Zakonom, preuzela zaposlenike, koji su se zatekli na radu u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju do dana njenog prestanka rada i isti će se rasporediti bez javnog oglašavanja, u skladu sa njihovom stručnom spremom i radnim iskustvom, na poslove sistematizovane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije.

(4) Agencija je, u skladu sa Zakonom, preuzela poslove, opremu, sredstva za rad, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju kao i druga prava i obaveze Kantonalne agencije za privatizaciju.

Član 3.
(Naziv)

(1) Puni naziv Agencije je: Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju.

(2) Skraćeni naziv Agencije je: KAIP.

(3) Puni naziv Agencije na engleskom jeziku je: Cantonal agency for attracting investments and privatization.

Član 4.
(Pravni status)

(1) Agencija je specijalizovana organizacija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, zakonima, podzakonskim aktima i ovim Statutom.

Član 5.
(Sjedište)

Sjedište Agencije je u Sarajevu.

Član 6.
(Pečat, prijemni štambilj)

(1) Agencija ima veliki pečat okruglog oblika, promjera 50 mm i mali pečat okruglog oblika, promjera 30 mm.

(2) Pečat u prvom koncentričnom krugu sadrži tekst ispisan latinicom: "Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine", u drugom koncentričnom krugu tekst: "KANTON SARAJEVO", ispisan velikim slovima, u trećem koncentričnom krugu pun naziv Agencije: "Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju", a u sredini pečata je sjedište Agencije: "SARAJEVO", ispisano velikim slovima.

(3) Veliki pečat služi za potvrđivanje autentičnosti službenih akata, a mali pečat za ovjeravanje finansijskih i drugih dokumenata.

(4) Agencija ima i prijemni štambilj pravougaonog oblika dimenzija 60 x 30 mm, koji sadrži naziv i sjedište Agencije, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma prijema pismena.

(5) Prijemni štambilj služi u unutrašnjem kancelarijskom poslovanju Agencije.

(6) Način upotrebe, čuvanja i zaštita pečata i prijemnog štambilja utvrđuje se opštim aktom koji donosi Upravni odbor.

Član 7.
(Zaštitni znak)

(1) Agencija ima zaštitni znak, koji se ističe na poslovnim aktima, memorandumu i poslovnim prostorijama.

(2) Znak Agencije je predstavljen kao pravougaonik vertikalno podijeljen i obojen u lijevoj polovini bordo a u desnoj polovini plavom bojom, sa vanjskim zlatnim obrubom. U gornjoj polovini pravouganika je raspoređeno 9 (devet) zvjezdica, a u donjoj polovini bijela slova: K A I P.

(3) Odluku o zaštiti i načinu upotrebe zaštitnog znaka, kao i odluku o promjeni izgleda zaštitnog znaka donosi Upravni odbor Agencije.

II – DJELATNOST I NADLEŽNOST AGENCIJE


Član 8.
(Djelatnost Agencije)

Djelatnost Agencije je vršenje stručnih i drugih poslova i sa njima povezanih upravnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji se odnose na podršku u privlačenju investicija, privatizaciju, koordinaciju i korištenje EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova na nivou Kantona Sarajevo.

Član 9.
(Nadležnost u oblasti privlačenja investicija)

(1) Agencija predstavlja centralno mjesto u Kantonu na koje se upućuju potencijalni i postojeći domaći i strani investitori za sve informacije vezane za poslovno okruženje, konkurentske prednosti i investicione mogućnosti u Kantonu, za podršku prilikom realizacije ulaganja i postinvesticionu podršku.

(2) U okviru svoje djelatnosti iz oblasti podrške privlačenju investicija, Agencija provodi aktivnosti podrške Vladi Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona) i resornim ministarstvima Kantona na privlačenju, pomaganju i podsticanju domaćih i stranih ulaganja za domaće i strane ulagače u Kantonu, koordinaciji institucija kantonalnog i lokalnog nivoa, te saradnji sa institucijama federalnog i nivoa Bosne i Hercegovine u oblasti domaćih i stranih ulaganja, a u vezi sa privlačenjem, pomaganjem i podsticanjem istih.

Član 10.
(Nadležnost u oblasti privatizacije)

U okviru svoje djelatnosti u oblasti privatizacije Agencija vrši:
a) organizovanje i podsticanje privatizacije privrednih subjekata na području Kantona;

b) odobravanje početnog bilansa privrednih subjekata u skladu sa metodologijom za pripremu privrednih subjekata za privatizaciju;

c) određivanje, provođenje, organizovanje i nadziranje privatizacije privrednih subjekata na području Kantona;

d) zaključivanje ugovora o privatizaciji privrednih subjekata putem prodaje privrednih subjekata, leasinga i drugih metoda;

e) organizovanje i podsticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja u oblasti privatizacije;

f) pružanje savjetodavne pomoći privrednim subjektima na području Kantona u oblasti privatizacije;

g) organizovanje i provođenje informativno-promotivnih djelatnosti u oblasti privatizacije; i

h) obavlja i druge poslove u vezi sa privatizacijom, utvrđene zakonom i drugim propisima i odlukama Vlade Kantona.

Član 11.
(Nadležnost u oblasti koordinacije i korištenju EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova)

U okviru svoje djelatnosti iz oblasti koordinacije poslova na apliciranju za korištenje EU fondova i ostvarivanju saradnje sa EU fondovima i drugim fondovima uz saglasnost resornog ministarstva, Agencija vrši:

a) planiranje i praćenje procesa implementacije IPA fondova, kao i osiguranje neophodnih preduslova za iste;

b) obavljanje priprema za jačanje apsorpcijskih kapaciteta Kantona za predpristupne, kohezione, strukturalne i druge fondove EU kao i druge međunarodne i domaće fondove;

c) praćenje, analiziranje, izvještavanje i davanje preporuka za poboljšanje projekata na prostoru Kantona finansiranih iz EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova;

d) pripremu projekata finansiranih iz EU i drugih međunarodnih i domaćih fondova za Vladu Kantona, ministarstva Kantona, ostale organe uprave i upravne organizacije Kantona, javna preduzeća Kantona, Grad Sarajevo i općine na području Kantona;

e) koordiniranje rada predstavnika Kantona u radnim grupama vezano za IPA fondove;

f) organizovanje edukacija i drugih vidova stručnog usavršavanja kadrova u korištenju fondova EU, prije i nakon pristupanja EU;

g) učestvovanje u skupljanju i davanju informacija potrebnih za pisanje izvještaja za Bosnu i Hercegovinu unutar svoje djelatnosti;

h) komuniciranje, kontaktiranje i koordiniranje sa nadležnim institucijama sa svih nivoa vlasti, a naročito sa Uredom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za EU integracije i Uredom Državnog IPA koordinatora u skladu sa njihovim nadležnostima.

III – ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA AGENCIJE


Član 12.
(Organizacione jedinice)

(1) Agencija svoju djelatnost obavlja u okviru organizacionih jedinica.

(2) Osnovne organizacione jedinice u Agenciji su sektori.

(3) U sektorima se obrazuju odjeljenja kao unutrašnje organizacione jedinice.

(4) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji utvrđuju se broj sektora, odjeljenja, njihov naziv, broj zaposlenika sa opisima radnih mjesta i djelokrugom rada.

IV – UPRAVLJANJE, NADZOR I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM


Član 13.
(Organi Agencije)

Organi Agencije su:

a) Upravni odbor

b) Nadzorni odbor

c) Direktor

Odjeljak A. Upravni odbor


Član 14.
(Sastav, imenovanje, mandat i odgovornost Upravnog odbora)

(1) Agencijom upravlja Upravni odbor.

(2) Upravni odbor ima predsjednika i dva člana.

(3) Upravni odbor imenuje i razrješava Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Kantona) na prijedlog Vlade Kantona.

(4) Postupak imenovanja Upravnog odbora vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

(5) Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Vladi Kantona i Skupštini Kantona.

Član 15.
(Nadležnost Upravnog odbora)

U okviru svoje nadležnosti Upravni odbor:
a) donosi Statut Agencije, uz saglasnost Vlade Kantona;

b) donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;

c) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije, na prijedlog direktora;

d) donosi Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim primanjima zaposlenika Agencije, na prijedlog direktora;

e) donosi Pravilnik o poslovnoj tajni, na prijedlog direktora;

f) donosi druge opće akte Agencije na prijedlog direktora, izuzev Pravilnika o radu;

g) donosi odluku kojom se utvrđuje visina naknade (tarife) za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije;

h) usvaja finansijski plan i program rada Agencije na prijedlog direktora;

i) usvaja završni račun i izvještaj o radu Agencije;

j) podnosi inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Agencije;

k) odobrava program privatizacije i početni bilans preduzeća koja su u nadležnosti Agencije;

l) usvaja izvještaj o provedenoj privatizaciji preduzeća iz nadležnosti Agencije;

m) usvaja izvještaje o periodičnim i završnim kontrolama ugovornih obaveza kupaca;

n) daje mišljenja za zaključivanje aneksa i raskida ugovora o kupoprodaji, kao i odlučuje o potrebi pribavljanja mišljenja/stava drugih organa za zaključivanje aneksa i raskida ugovora o kupoprodaji;

o) daje saglasnost za sporazumno rješavanje sporova proisteklih iz djelatnosti Agencije;

p) odlučuje o žalbama protiv pojedinačnih akata iz radnog odnosa koje je donio direktor;

q) donosi odluku o formiranju stručnih tijela i angažovanju eksperata, na prijedlog direktora;

r) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima.

Član 16.
(Način rada Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

(3) Način rada, sazivanja i održavanja sjednica propisuje se poslovnikom, koji donosi Upravni odbor. https://www.anwalt-derbeste.de

(4) Sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati direktor ili lica po pozivu Upravnog odbora, bez prava glasa.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa propisom kantona koji reguliše tu oblast.

Odjeljak B. Nadzorni odbor


Član 17.
(Sastav, imenovanje, mandat i odgovornost Nadzornog odbora)

(1) Nadzorni odbor provodi nadzor nad zakonitošću rada i finansijskog poslovanja Agencije.

(2) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

(3) Nadzorni odbor imenuje i razrješava Skupština Kantona.

(4) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

(5) Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Kantona.

Član 18.
(Nadležnost Nadzornog odbora)

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor:
a) nadzire rad Agencije;

b) donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora;

c) razmatra finansijski plan i program rada Agencije i daje mišljenje Upravnom odboru;

d) razmatra završni račun i izvještaj o radu Agencije i daje mišljenje Upravnom odboru;

e) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 19.
(Način rada Nadzornog odbora)

(1) Nadzorni odbor donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

(2) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Način rada, sazivanja i održavanja sjednica propisuje se poslovnikom, koji donosi Nadzorni odbor.

(4) Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati direktor ili lica po pozivu Nadzornog odbora, bez prava glasa.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa propisom kantona koji reguliše tu oblast.

Odjeljak C. Direktor


Član 20.
(Organ rukovođenja)

(1) Agencijom rukovodi direktor.

(2) Direktora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

(3) Postupak imenovanja direktora vrši se u skladu sa u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

(4) Direktor se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan na još jedan mandat.

(5) Direktor za svoj rad odgovora Upravnom odboru i Vladi Kantona.

(6) Visina plaće direktora utvrđuje se propisom kantona koji reguliše tu oblast.

(7) Direktor zasniva radni odnos i ostvaruje prava iz radnog odnosa u periodu od imenovanja do razrješenja.

Član 21.
(Nadležnosti direktora)

(1) Direktor organizuje, koordinira i rukovodi izvršenje poslova u Agenciji.

(2) Direktor vrši sljedeće poslove:

a) rukovodi Agencijom;

b) predstavlja i zastupa Agenciju;

c) odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-finansijskog poslovanja Agencije;

d) donosi Pravilnik o radu;

e) osigurava pripremu materijala, stručnih i drugih informacija potrebnih za raspravljanje i odlučivanje, priprema prijedloge odluka, zaključaka i drugih općih i pojedinačnih akata za čije donošenje je nadležan Upravni i Nadzorni odbor;

f) predlaže Upravnom odboru finansijski plan i program rada Agencije, kao i druge akte iz njihove nadležnosti;

g) donosi odluke u vezi sa organizacijom i poslovanjem Agencije, koje nisu u nadležnosti Upravnog odbora;

h) zastupa Agenciju u svim poslovnim odnosima, kao i u sudskim postupcima, te potpisuje sve ugovore ispred Agencije;

i) odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju zaposlenika Agencije, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima koji regulišu tu oblast;

j) odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenika Agencije u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom, pravilnicima i ostalim relevantnim propisima;

k) donosi akte o formiranju komisija ili drugih radnih tijela iz kruga zaposlenika Agencije za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Agencije, utvrđuje njihov status, određuje zadatke i naknadu za obavljene poslove;

l) donosi pojedinačne akte iz nadležnosti Agencije;

m) provodi odluke, zaključke, upute i druge akte Vlade Kantona, Upravnog i Nadzornog odbora;

n) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Član 22.
(Prenos ovlaštenja)

(1) U slučaju službenog odsustvovanja ili druge spriječenosti direktora da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga rukovodilac Sektora kojeg ovlasti.

(2) Akte iz nadležnosti Agencije potpisuje direktor, odnosno rukovodioci Sektora u njegovoj odsutnosti, a po ovlaštenju direktora.

Član 23.
(Ostavka)

(1) Direktor u toku mandata može podnijeti ostavku.

(2) Ostavka se podnosi Vladi Kantona i mora biti pismeno obrazložena.

(3) U slučaju podnošenja ostavke, direktor ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

V – FINANSIRANJE RADA I FINANSIJSKO POSLOVANJE AGENCIJE


Član 24.
(Finansiranje Agencije)

(1) Sredstva za rad Agencije osiguravaju se u Budžetu Kantona.

(2) Sredstvima iz prethodnog stava ovog člana finansiraju se sve obaveze iz poslovanja Agencije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 25.
(Finansijsko poslovanje)

(1) Finansijsko poslovanje Agencije vrši se u skladu sa propisima koji regulišu trezorsko poslovanje.

(2) Raspodjela prihoda koje Agencija ostvari po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti vrši se na osnovu odluke Vlade Kantona.

VI – JAVNOST RADA


Član 26.
(Osiguravanja javnosti rada)

(1) Javnost rada Agencije osigurava se dostupnošću informacija o radu i poslovanju Agencije javnosti u skladu sa važećim propisima i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja.

(2) Radi potpunijeg informisanja javnosti, Agencija može izdavati posebne publikacije, biltene i glasila.

(3) Pravo i dužnost informisanja o radu Agencije ima direktor, odnosno lice koje je ovlastio direktor.

VII – POSLOVNA TAJNA


Član 27.
(Pojam i postupanje s poslovnom tajnom)

(1) Poslovnu tajnu čine dokumenti, podaci i povjerljive informacije koji su zakonom propisani kao poslovna tajna, kao i drugim propisima i internim aktima Agencije, koje donosi Upravni odbor Agencije.

(2) Sa poslovnom tajnom iz stava (1) ovog člana postupa se na način propisan zakonom i internim aktom koji donosi Upravni odbor.

Član 28.
(Čuvanje poslovne tajne)

Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, direktor, zaposlenici i druga lica koja rade ili koja su radila za ili u ime Agencije dužna su čuvati poslovnu tajnu Agencije na način propisan zakonom i općim aktima Agencije.

Član 29.
(Odavanje poslovne tajne)

(1) Ne smatra se odavanjem poslovne tajne, saopštavanje dokumenata i podataka putem izvještaja koje Agencija dostavlja Vladi Kantona, Skupštini Kantona i drugim zakonom ovlaštenim institucijama i koje objavljuje na web stranici Agencije.

VIII – SARADNJA


Član 30.
(Saradnja sa drugim organima i institucijama)

U okviru svoje djelatnosti Agencija sarađuje sa organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, organima uprave Kantona i drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, općinskim i gradskim organima uprave u Kantonu, međunarodnim institucijama i organizacijama u skladu sa uputama Vlade Kantona.

Član 31.
(Obaveza dostave informacija i pružanja podrške)

Sva Ministarstva i organi uprave u Kantonu, niži nivoi jedinica lokalne samouprave, kao i privredna društva kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton po osnovu državnog kapitala, dužni su dostavljati sve informacije i pružati svu podršku koja je potrebna Agenciji za realizaciju aktivnosti iz Zakona.

IX – OPĆI AKTI AGENCIJE


Član 32.
(Pojam)

Opći akti Agencije su akti koje donosi Upravni odbor i direktor i njima se uređuju organizacija i poslovanje Agencije.

Član 33.
(Objava akata)

Opći akti, kao i njihove izmjene i dopune, objavljuju se na web stranici Agencije i oglasnoj ploči.

X – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 34.
(Rok za donošenje općih akata)

(1) Upravni odbor će donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i druge opće akte iz svoje nadležnosti u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Statuta.

(2) Direktor će donijeti Pravilnik o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Statuta.

Član 35.
(Izmjene i dopune)

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Član 36.
(Tumačenje odredbi Statuta)

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Upravni odbor.

Član 37.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Vlade Kantona, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 21-01-15-66-1/22
15. jula 2022. godine
Sarajevo


V.d. predsjednika
Upravnog odbora
Emir Mehmedović, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]