BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3977
STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE

STATUT
AGENCIJE ZA OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 2/2015, 76/2016 i 89/2019)I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

(1) Agencija za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) je samostalna i neprofitna institucija Republike Srpske, osnovana Zakonom o društvima za osiguranje.

(2) Agencija ima regulatornu i nadzornu funkciju u cilju zaštite lica koja imaju pravo na osiguravajuće pokriće i naknadu iz osiguranja, kao i dobrobit industrije osiguranja.

Član 2

(1) Agencija je pravno lice.

(2) Sjedište Agencije je u Banjoj Luci.

(3) Odluku o adresi i promjeni adrese Agencije donosi Upravni odbor Agencije (u daljem tekstu: Upravni odbor).

(4) Agencija se ne upisuje u sudski registar.

Član 3

(1) Agencija obavlja poslove i zadatke utvrđene zakonima iz oblasti osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, ostalim propisima i ovim statutom.

(2) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Agencija je samostalna i nezavisna, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Član 4

(1) Agencija ima pečat okruglog oblika, koji sadrži naziv Agencije i amblem Republike Srpske, ispisano ćiriličnim i latiničnim pismom.

(2) Agencija ima štambilj četvrtastog oblika, sljedećeg sadržaja: Agencija za osiguranje Republike Srpske Banja Luka i sa prostorom za upisivanje broja i datuma pismena, ispisano ćiriličnim pismom.

(3) Agencija može imati i žig za plombiranje promjera 15 mm, koji sadrži naziv i sjedište Agencije, ispisano ćiriličnim pismom.

(4) Vrstu, sadržaj, oblik, veličinu pečata, štambilja i žiga, te način upotrebe, čuvanja i zaštite propisuje direktor Agencije (u daljem tekstu: direktor).

Član 5

(1) Agencija ima zaštitni znak, koji se ističe na poslovnim aktima namijenjenim trećim licima, na poslovnim prostorijama i memorandumu.

(2) Poslovni akti Agencije namijenjeni trećim licima obavezno sadrže zaštitni znak.

(3) Izgled zaštitnog znaka i sadržaj memoranduma utvrđuju se odlukom Upravnog odbora.

(4) Agencija ima i potrebne transakcione račune za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom.

Član 6

(1) Rad Agencije je javan.

(2) Organi Agencije su obavezni da svoj rad učine dostupnim javnosti, na način koji je u skladu sa zakonima.

II - CILjEVI I NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Član 7

Regulatorni ciljevi Agencije su:

1) nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja, dobrovoljnog penzijskog osiguranja i drugih propisa,

2) regulacija rada društava za osiguranje, posrednika u osiguranju, kao i dobrovoljnih penzijskih fondova i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,

3) stvaranje povjerenja tržišta u poslove osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja,

4) sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala u koji su uključeni ili mogu biti uključeni subjekti nad kojima Agencija ima ovlašćenja za nadzor i regulaciju,

5) edukacija o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama neživotnog, životnog osiguranja, dobrovoljnog penzijskog osiguranja i ostalim ulaganjima u Republici Srpskoj, kao i pružanje odgovarajućih informacija i savjeta i

6) savjetovanje i zaštita potrošača u skladu sa prirodom uključenih rizika, stepenom iskustva i stručnošću potrošača.

Član 8

(1) Radi ostvarivanja regulatorne i nadzorne funkcije utvrđene zakonima, Agencija ima sljedeće nadležnosti u oblasti osiguranja:

1) izdaje dozvolu za rad društvu za osiguranje za obavljanje poslova jedne ili više vrsta osiguranja,

2) privremeno ili trajno oduzima izdatu dozvolu za obavljanje svih ili nekih vrsta osiguranja kojima se bavi društvo za osiguranje,

3) izdaje i oduzima ovlašćenja fizičkim licima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i brokerskih poslova u osiguranju, izdaje i oduzima dozvole pravnim licima za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju i djelatnosti brokera u osiguranju i vrši upis u registre posrednika u osiguranju,

4) donosi rješenja o upisu i brisanju iz registra posrednika u osiguranju,

5) izdaje odobrenja za prenos portfelja društvu za osiguranje,

6) vrši nadzor nad akcionarskim kapitalom, garantnim fondom i marginom solventnosti, obračunom tehničkih rezervi i sredstvima za pokriće tehničkih rezervi u društvu za osiguranje,

7) vrši provjere poslovnih knjiga i dokumenata društva za osiguranje i posrednika u osiguranju,

8) po potrebi angažuje ovlašćena stručna lica da izvrše pregled knjiga i dokumenata društva za osiguranje i posrednika u osiguranju,

9) naređuje društvu za osiguranje da obustavi sprovođenje bilo koje radnje ili postupanja koje je u suprotnosti sa odredbama zakona,

10) zahtijeva od društva za osiguranje da u okviru određenog vremenskog roka, koji neće biti kraći od deset dana ni duži od tri mjeseca, ispravi bilo koji akt ili postupanje koji su u suprotnosti sa odredbama zakona,

11) u okviru zakona i u korist osiguranika daje naređenja u pogledu ulaganja, održavanja i raspolaganja sredstvima osiguranja,

12) daje naloge društvu za osiguranje za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti koje utvrdi u nadzoru,

13) nalaže preduzimanje dodatnih mjera društvu za osiguranje,

14) donosi mjere vezane za propust formiranja rezervi i ulaganja sredstava društva za osiguranje,

15) daje saglasnost za imenovanje lica na značajnom položaju i za sticanje kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje,

16) sprovodi pojedine, zakonom predviđene postupke, u vezi sa likvidacijom i stečajem društva za osiguranje,

17) uvodi mjere reorganizacije u društvu za osiguranje,

18) pokreće sudske postupke u pravnim stvarima povezanim sa nadzorom u osiguranju kada Agencija nema ovlašćenja da sprovodi svoje funkcije nadzora u skladu sa zakonom, odnosno kada se u postupku nadzora pojavi pitanje za koje je kao prethodno pitanje nadležan sud,

19) donosi podzakonske akte za koje je ovlašćena zakonom i druge opšte akte (pravilnike, odluke, uputstva, naredbe i smjernice) i pojedinačne akte (rješenja i zaključke),

20) organizuje ili odobrava obuke zaposlenih u društvima za osiguranje i posrednika u osiguranju,

21) daje smjernice potrebne za primjenu zakona i za ostala pitanja od značaja za tržište osiguranja,

22) nalaže mjere koje se odnose na vođenje poslova osiguranja nekog društva za osiguranje ako smatra da su one neophodne kako bi se osiguralo da to društvo vodi poslove u skladu sa regulatornim ciljevima,

23) utvrđuje metodologiju za nadzor poslovanja društava za osiguranje i posrednika u osiguranju,

24) utvrđuje redoslijed (rangiranje) društava po utvrđenoj metodologiji,

25) sastavlja zapisnike, donosi rješenja i preduzima mjere za regulisanje rada društava za osiguranje i posrednika u osiguranju,

26) vodi zakonima predviđene registre,

27) sarađuje sa Agencijom za osiguranje u Bosni i Hercegovini i Agencijom za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,

28) propisuje uslove za sticanje i povlačenje ovlašćenja za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara i uslove za lice koje obavlja poslove aktuara u društvu za osiguranje,

29) vrši nadzor i kontrolu Zaštitnog fonda Republike Srpske i daje saglasnost na akte Fonda,

30) donosi pravilnike i druge akte za rad Ombudsmana u osiguranju Republike Srpske,

31) u okviru djelokruga svoga rada sarađuje sa međunarodnim institucijama,

32) izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv društva za osiguranje i posrednika u osiguranju,

33) preduzima druge nadzorne mjere u vezi sa poslovanjem društva za osiguranje i posrednika u osiguranju za koje smatra da su neophodne za ispunjavanje regulatornih ciljeva i

34) obavlja druge poslove u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom i drugim propisima.

(2) Radi ostvarivanja regulatorne i nadzorne funkcije utvrđene zakonima, Agencija ima sljedeće nadležnosti u oblasti dobrovoljnog penzijskog osiguranja:

1) izdaje dozvolu za rad društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i dozvolu za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i posrednicima,

2) oduzima dozvolu za rad društvu za upravljanje i dozvolu za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i oduzima dozvolu za rad posrednicima,

3) vodi zakonom propisane registre,

4) vrši provjere poslovnih knjiga i dokumenata društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, kao i pravnih lica koja su sa društvom za upravljanje povezana imovinskim, upravljačkim ili poslovnim odnosima,

5) propisuje dodatne uslove za internog revizora i obavljanje interne revizije kod društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

6) propisuje sadržaj i daje saglasnost na nacrte akata društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

7) daje saglasnost za sticanje učešća (akcija) u društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

8) daje saglasnost na izbor člana upravnog odbora, direktora i izvršnih direktora u društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i oduzima saglasnost ovim licima,

9) izdaje dozvolu za spajanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

10) daje saglasnost na osnivačke akte, statut i pravila poslovanja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, te na njihove izmjene i dopune,

11) daje saglasnost na promjenu poslovnog imena i sjedišta društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

12) propisuje sadržinu i standardizovan oblik prospekta i skraćenog prospekta dobrovoljnog penzijskog fonda i daje saglasnost na prospekt,

13) propisuje sadržinu i standardizovan oblik ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu,

14) daje i oduzima saglasnost na ugovor sa kastodi bankom,

15) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

16) propisuje pravila u vezi sa vršenjem nadzora poslovanja društva za upravljanje i dobrovoljnih penzijskih fondova, kao i pravila identifikovanja, mjerenja, kontrole i upravljanja rizicima u njihovom poslovanju i formiranja rezervi,

17) sastavlja zapisnike i preduzima mjere za regulisanje rada društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

18) izriče pisanu opomenu i daje naloge za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

19) preduzima druge nadzorne mjere u vezi sa poslovanjem društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

20) izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,

21) donosi podzakonske akte za koje je ovlašćena zakonom i druge opšte akte (pravilnike, odluke, uputstva, naredbe i smjernice) i pojedinačne akte (rješenja i zaključke),

22) u okviru djelokruga svoga rada sarađuje sa međunarodnim institucijama i

23) obavlja druge poslove u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom i drugim propisima.

Član 9

(1) U ostvarivanju svojih ciljeva i izvršavanju svojih zadataka Agencija u okviru svoje nadležnosti, ne dovodeći u pitanje svoje ciljeve, samostalnost i nezavisnost, sarađuje sa regulatornim i nadzornim organima finansijskog sektora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, drugim kontrolnim organima i ostalim institucijama i organima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

(2) Radi ostvarivanja i unapređivanja regulatorne i nadzorne funkcije, Agencija sarađuje s drugim međunarodnim organima i institucijama ovlašćenim za regulaciju i nadzor nad učesnicima na tržištu osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

(3) Agencija može, u okviru svojih nadležnosti, da potpiše sporazume o međusobnoj saradnji, kojima se, pored ostalog, utvrđuje razmjena i tajnost podataka sa nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima, organima i organizacijama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, državama članicama Evropske unije i trećim državama ako su takvi podaci potrebni za izvršavanje njihovih nadležnosti ili službenih dužnosti.

(4) Agencija u okviru svoje nadležnosti predstavlja Republiku Srpsku na međunarodnim konferencijama, skupovima i u međunarodnim organizacijama.

Član 10

(1) Osnivanje, rad i finansiranje Ombudsmana u osiguranju reguliše se pravilnikom o ombudsmanima.

(2) Upravni odbor imenuje Ombudsmana u osiguranju.

III - ORGANIZACIJA AGENCIJE

Član 11

Poslovanje Agencije organizuje se na način kojim se obezbjeđuje jedinstveno, potpuno, efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz njene nadležnosti.

Član 12

U cilju efikasnog i kvalitetnog obavljanja poslova i zadataka, Agencija je obavezna da preduzima mjere za unapređivanje rada i tehnološku modernizaciju, za unapređivanje i racionalizaciju unutrašnje organizacije, te za edukaciju i stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih.

Član 13

Organizacijom poslovanja i sistematizacijom poslova i zadataka u Agenciji obezbjeđuju se:

1) efikasno ostvarivanje zadataka, racionalna organizacija rada, uspješno rukovođenje i podjela odgovornosti i

2) grupisanje poslova i zadataka u skladu sa njihovom prirodom i načinom obavljanja.

Član 14

Opštim aktom o organizaciji poslovanja Agencije utvrđuju se naročito: organizacioni dijelovi i njihov djelokrug, način rukovođenja, ovlašćenja zaposlenih, planiranje i izvršavanje poslova i zadataka.

Član 15

(1) Za obavljanje poslova i zadataka u Agenciji obrazuju se organizacioni dijelovi.

(2) Poslovi i zadaci grupišu se u Agenciji u organizacione dijelove prema njihovoj vrsti, stepenu složenosti, obimu, odgovornosti i drugim uslovima potrebnim za uspješno obavljanje poslova i zadataka, što se propisuje opštim aktom o sistematizaciji.

(3) Opštim aktom o sistematizaciji poslova, radi usklađivanja uslova za obavljanje poslova i zadataka iste vrste i složenosti, utvrđuju se jedinstveni nazivi za grupe poslova i zadataka, kao i jedinstveni zahtjevi u pogledu stepena stručne spreme zaposlenih i drugih uslova potrebnih za njihovo obavljanje.

Član 16

Zaključivanje i primjena ugovora o radu, stupanje na rad, raspored na radno mjesto, raspored radnog vremena, odmori i odsustva, odgovornost zaposlenih, prestanak radnog odnosa i druga pitanja u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u Agenciji uređuju se Pravilnikom o radu.

IV - UPRAVLjANjE I RUKOVOĐENjE AGENCIJOM

Član 17

(1) Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.

(2) Upravni odbor ima predsjednika i četiri člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, u skladu sa postupkom sprovedenim na osnovu zakona.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od pet godina.

(5) Mandati članova Upravnog odbora mogu biti obnavljani.

(6) Ako se do isteka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora ne izvrše nova imenovanja, predsjednik i članovi Upravnog odbora nastaviće da obavljaju svoje dužnosti, u skladu sa Zakonom i ovim statutom, dok Narodna skupština Republike Srpske ne okonča postupak novog imenovanja.

(7) Za izvršavanje svojih poslova i zadataka članovi Upravnog odbora odgovorni su Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Član 18

Upravni odbor upravlja poslovanjem Agencije i u vršenju poslova iz svoje nadležnosti:

1) donosi statut Agencije, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srpske,

2) donosi podzakonske propise, u skladu sa ovlašćenjima Agencije utvrđenim zakonom i ovim statutom,

3) donosi godišnji program rada,

4) donosi finansijski plan sa planom nabavki,

5) usvaja izvještaje koje Agencija podnosi, odnosno dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vladi Republike Srpske, u skladu sa odredbama Zakona o društvima za osiguranje,

6) donosi odluku o naknadama društava za osiguranje, posrednika u osiguranju i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, u korist Agencije, kao i druge odluke kojima se obezbjeđuju sredstva za rad Agencije,

7) donosi pravilnik o radu Agencije, akt o etičkim pravilima Agencije, akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama i akt o sistemu internih kontrola u Agenciji,

8) donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,

9) donosi odluke o naknadama za rad predsjednika i članova Upravnog odbora i plati direktora,

10) ovlašćuje predsjednika Upravnog odbora da potpiše ugovor o radu sa direktorom,

11) donosi odluke o pojedinačnim ulaganjima iznad 20.000 KM bez PDV,

12) donosi akte kojima se uređuje funkcionisanje Ombudsmana,

13) donosi druge opšte akte Agencije u skladu sa zakonom i ovim statutom i

14) odlučuje o drugim pitanjima iz svog djelokruga, odnosno obavlja druge poslove povjerene zakonom i drugim propisima.

Član 19

Upravni odbor donosi odluke na sjednicama, većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 20

(1) Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice, predlaže dnevni red sjednica, predsjedava sjednicama i potpisuje odluke i druge akte Upravnog odbora.

(2) Predsjednika, u slučaju spriječenosti, zamjenjuje član Upravnog odbora koga on ovlasti.

Član 21

(1) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom odboru i naknadu ostalih troškova u vezi sa prisustvovanjem sjednicama.

(2) Visinu naknade i troškova utvrđuje Upravni odbor.

Član 22

(1) Direktor rukovodi radom Agencije, vodi poslovanje, zastupa i predstavlja Agenciju i odgovara za njen zakonit rad i poslovanje. Imenuje osoblje Agencije i organizuje njene aktivnosti i obavlja druge poslove koji su mu zakonom, ovim statutom i drugim aktom stavljeni u nadležnost.

(2) Direktora imenuje Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, u skladu sa postupkom sprovedenim na osnovu zakona.

(3) Direktor se imenuje na period od pet godina.

(4) Mandat direktora može biti obnavljan.

(5) Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

(6) Ako se do isteka mandata direktora Agencije ne izvrši novo imenovanje, direktor Agencije nastaviće da obavlja svoju dužnost, u skladu sa Zakonom i ovim statutom, dok Narodna skupština Republike Srpske ne okonča postupak novog imenovanja.

(7) Direktor obavlja sljedeće poslove:

1) rukovodi i organizuje rad Agencije,

2) odgovara za zakonit rad Agencije,

3) zastupa i predstavlja Agenciju,

4) predlaže pravilnike, odluke, zaključke, informacije, izvještaje i druge opšte i pojedinačne akte za sjednice Upravnog odbora, koje pripremaju stručne službe u međusobnoj saradnji,

5) predlaže Upravnom odboru program rada i finansijski plan Agencije sa planom nabavki,

6) donosi sprovedbene podzakonske propise, smjernice i mišljenja, u skladu sa podzakonskim propisima koje donosi Upravni odbor,

7) izvršava odluke, zaključke, uputstva i druge akte koje donosi Upravni odbor,

8) sprovodi propise koji regulišu oblast osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, donosi pojedinačne odluke, rješenja, saglasnosti, odobrenja i druge pravne akte iz poslovanja Agencije u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i ovim statutom,

9) donosi interni akt kojim se reguliše unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova i radnih zadataka u Agenciji.

10) donosi pravilnik kojim se regulišu plate i naknade zaposlenih u Agenciji, kao i druge opšte interne akte za koje nije nadležan Upravni odbor,

11) donosi pojedinačne odluke, rješenja, saglasnosti, odobrenja i druge pravne akte koji regulišu radne odnose, oblast finansija kao i druge oblasti rada u Agenciji u skladu sa propisima, ovim statutom i internim aktima Agencije,

12) odlučuje o zapošljavanju, angažovanju, imenovanju, rasporedu i razrješenju zaposlenih u Agenciji, u skladu sa ovim statutom i internim aktima Agencije,

13) donosi odluke o osnivanju stručnih savjeta, kolegijuma, odbora, komisija ili drugih radnih tijela za stručnu obradu pojedinih pitanja iz djelokruga Agencije i određuje njihov sastav i način rada,

14) predstavlja Agenciju na sastancima radi koordinacije u obavljanju djelatnosti Agencije i na međunarodnim konferencijama i skupovima i u međunarodnim organizacijama, u skladu sa zakonom i ovim statutom,

15) donosi akte u vezi sa poslovanjem Agencije u skladu sa propisima i ovim statutom i

16) obavlja i druge poslove propisane zakonom i ovim statutom i odlučuje o drugim pitanjima za koja je ovlašćen propisima, internim aktima Agencije ili odlukom Upravnog odbora.

(8) Direktor može, po potrebi, prenijeti određena ovlašćenja iz svoje nadležnosti na sekretara ili druge zaposlene u Agenciji.

(9) Direktor Agencije dužan je da ovlasti lice iz djelokruga nadzora u skladu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova i radnih zadataka Agencije, koje ga, kada je spriječen da vrši funkciju, zamjenjuje sa istim obimom prava i dužnosti.

Član 23

Organi Agencije obavezni su da svoju funkciju obavljaju nepristrasno, profesionalno, u skladu sa pravilima struke i uz poštovanje Ustava, zakona i drugih propisa.

Član 24

Lica zaposlena u Agenciji obavezna su da povjerene poslove vrše profesionalno, savjesno i u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Agencije.

Član 25

(1) U obavljanju poslova iz nadležnosti Agencije ovlašćeno lice Agencije prilikom predstavljanja koristi službenu legitimaciju Agencije, čiji oblik i način upotrebe propisuje direktor.

(2) Pri obavljanju poslova iz nadzora Agencija može u skladu sa zakonom da angažuje ovlašćena stručna lica da vrše pregled poslovne dokumentacije društva za osiguranje, posrednika u osiguranju, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i dobrovoljnog penzijskog fonda.

(3) Agencija može, u skladu sa zakonom, ukoliko postoji osnovana sumnja da društvo za osiguranje ne može da ispuni zahtjeve za stabilno i solidno upravljanje, da postavi jedno ili više stručnih lica da, u ime Agencije, izvrše kontrolu društva za osiguranje i da podnesu izvještaj.

Član 26

(1) Agencija u vršenju svojih funkcija primjenjuje pravila nadzora i nalaže mjere u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao i odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak, ako Zakonom o društvima za osiguranje i Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima nije drugačije propisano.

(2) Odluke ili naredbe Agencija izdaje u formi rješenja, koje je konačno.

(3) Protiv rješenja koja izdaje Agencija društvo za osiguranje, posrednik u osiguranju i društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

V - PRIHODI, RASHODI I SREDSTVA AGENCIJE

Član 27

(1) Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz:

1) naknada za izdavanje dozvola za rad društvima za osiguranje, posrednicima u osiguranju i društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,

2) naknada za nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje, posrednika u osiguranju i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,

3) svih drugih prihoda iz djelokruga rada Agencije,

4) donacija i svih ostalih zakonitih izvora.

(2) Iz ostvarenih prihoda pokrivaju se rashodi i izdaci za nabavku stalne imovine saglasno zakonima i drugim propisima i obezbjeđuju se sredstva za posebne rezerve.

(3) Višak prihoda nad rashodima Agencija prenosi u narednu godinu i raspoređuje u posebne rezerve.

(4) Odluku o upotrebi sredstava izdvojenih u posebne rezerve donosi Upravni odbor.

Član 28

Agencija donosi godišnji program rada i finansijski plan sa planom nabavki.

Član 29

(1) Godišnjim programom rada utvrđuju se poslovi, odnosno programske aktivnosti koje Agencija vrši u okviru svojih nadležnosti, a kojim se određuju konkretni zadaci, njihovi nosioci i rokovi izvršenja.

(2) Godišnjim programom rada utvrđuje se i način saradnje Agencije sa nadležnim regulatornim i nadzornim organima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, drugih država, kao i sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama.

Član 30

Finansijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi Agencije i nabavka osnovnih sredstava.

Član 31

Agencija vodi poslovne knjige u skladu sa propisima.

VI - POSLOVNA (PROFESIONALNA) TAJNA

Član 32

(1) Poslovnom (profesionalnom) tajnom Agencije smatraju se podatak, činjenica ili saznanje do kojeg je ovlašćeno lice Agencije došlo obavljajući poslove i izvršavajući dužnosti iz svoje nadležnosti ili koje je Agencija primila od nadležne organizacije, institucije, organa ili druge države, tj. tijela druge države, uključujući nadzorna tijela osnovana odlukama Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije, a čije bi otkrivanje neovlašćenom licu nanijelo ili bi moglo nanijeti štetne posljedice za ostvarivanje ciljeva i obavljanje nadzorne funkcije Agencije, ugled i interes društava za osiguranje, posrednika u osiguranju, društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, dobrovoljnih penzijskih fondova, kao i lica od kojeg je Agencija primila podatak.

(2) Upravni odbor donosi poseban akt kojim se uređuje koji se podaci i dokumenti smatraju poslovnom tajnom, način korišćenja i postupanja sa tim dokumentima i podacima, mjere njihove zaštite, kao i postupak prestanka tajnosti.

Član 33

Članovi Upravnog odbora, direktor, kao i sva lica koja su zaposlena ili su bilo kada bili zaposleni u Agenciji, kao i revizori i drugi stručnjaci koje angažuje Agencija imaju obavezu čuvanja profesionalne tajne u skladu sa odredbama Zakona o društvima za osiguranje, Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, ovog statuta i internih akata Agencije.

VII - JAVNOST RADA

Član 34

Agencija obavještava javnost o svom radu ne ugrožavajući očuvanje stabilnosti sistema osiguranja i dobrovoljnih penzijskih osiguranja:

1) podnošenjem izvještaja o stanju sektora i svom radu, u skladu sa zakonima,

2) davanjem blagovremenih informacija i saopštenja,

3) izdavanjem službenih publikacija, biltena, informatora i drugih glasila,

4) održavanjem konferencija za štampu i

5) stvaranjem drugih uslova za upoznavanje javnosti sa odlukama i radom Upravnog odbora i direktora.

Član 35

Agencija može informacije i podatke koje subjekti nad kojima Agencija ima ovlašćenja za regulaciju i nadzor dostavljaju Agenciji u skladu sa aktima Agencije objaviti za sve subjekte, pojedinačno, zbirno ili klasifikovano prema vrstama subjekata ili prirodi poslova koje obavljaju, osim onih podataka koji se u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje i propisima donesenim na osnovu njega, odnosno propisima kojima se uređuje oblast osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja Republike Srpske smatraju poslovnom tajnom.

Član 36

Podatke i obavještenja o radu Agencije daje direktor ili drugo lice zaposleno u Agenciji koje direktor ovlasti.

Član 37

Agencija može nacrte opštih akata kojima se uređuje oblast osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja da stavi na uvid javnosti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga ili sugestija.

Član 38

(1) Agencija može da izdaje informativna glasila radi blagovremenog i potpunog informisanja o svom radu ili radi edukacije o koristima i rizicima povezanim sa osiguranjem i dobrovoljnim penzijskim osiguranjem.

(2) Programsku koncepciju informativnih glasila i uslove njihovog izdavanja određuje direktor.

VIII - IZVJEŠTAVANjE

Član 39

(1) Agencija podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske godišnji izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, izvještaj o poslovanju i o radu sa finansijskim izvještajem (do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu).

(2) Agencija dostavlja Vladi Republike Srpske polugodišnji izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, izvještaj o poslovanju i o radu sa finansijskim izvještajem (do 30. septembra tekuće godine).

(3) Izvještaje iz stava 1. ovog člana, prije podnošenja Narodnoj skupštini Republike Srpske, Agencija dostavlja Vladi Republike Srpske.

(4) Odredbe st. od 1. do 3. ovog člana shodno se primjenjuju i na izvještaj o stanju sektora dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

Član 40

(1) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj obavezno sadrži podatke o:

1) strukturi učesnika u sektoru osiguranja,

2) strukturi premije,

3) bilansnoj strukturi (bilans uspjeha i bilans stanja),

4) finansijskim i tehničkim pokazateljima stanja u sektoru osiguranja,

5) ispunjavanju zahtjeva adekvatnosti kapitala i

6) obračunu i pokrivenosti tehničkih rezervi propisanim oblicima aktive.

(2) Izvještaj o poslovanju i o radu sa finansijskim izvještajem Agencije obavezno sadrži podatke o:

1) regulatornim, nadzornim i edukativnim aktivnostima Agencije,

2) unapređenju rada i saradnji sa drugim institucijama,

3) finansijskom poslovanju Agencije, prezentovanom kroz podatke o planiranim sredstvima, izvršenju finansijskog plana prihoda i rashoda, kapitalnim izdacima i

4) mišljenje nezavisnog vanjskog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije.

(3) Izvještaj Ombudsmana u osiguranju je sastavni dio izvještaja Agencije.

(4) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primjenjuju i na izvještaj o stanju sektora i o radu Agencije u vezi sa sektorom dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

(5) Izvještaji iz st. 1. i 2. ovog člana mogu da sadrže i druge elemente utvrđene metodologijom Agencije za izradu izvještaja o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj i izvještaja o poslovanju i radu Agencije.

IX - PROPISI I DRUGI AKTI AGENCIJE

Član 41

(1) Pravilnicima i odlukama koje donosi Upravni odbor, koji imaju snagu podzakonskog propisa, detaljnije se razrađuje ili uređuje način izvršavanja, odnosno primjene odredaba zakona iz oblasti osiguranja, dobrovoljnog penzijskog osiguranja i drugih propisa.

(2) Upravni odbor može da donosi i smjernice, te zauzima stavove i daje mišljenja u pogledu primjene podzakonskih propisa iz svoje nadležnosti.

(3) Akti iz stava 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a akti iz stava 2. ovog člana objavljuju se na službenoj internet stranici Agencije.

Član 42

(1) Direktor donosi:

1) uputstva i smjernice, kao opšte akte, kojima se detaljnije razrađuju odredbe podzakonskih akata koje je donio Upravni odbor, na osnovu ovlašćenja datih u tim aktima,

2) pravilnike, odluke, poslovnike koji se odnose na unutrašnju organizaciju, sistematizaciju i funkcionisanje Agencije, kao i druge akte kojim se uređuje način rada i poslovanje Agencije,

3) rješenja, zaključke i preporuke, kao pojedinačne akte u upravnim i nadzornim postupcima koje vodi Agencija i

4) naredbe kojima se naređuje ili zabranjuje postupanje u određenim slučajevima koji imaju opšti značaj.

(2) Akti iz stava 1. tačka 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a akti iz stava 1. tačka 2. ovog člana objavljuju se na službenoj internoj elektronskoj mreži Agencije.

X - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

(1) Izmjene i dopune ovog statuta može da predloži svaki član Upravnog odbora i direktor.

(2) O izmjenama i dopunama ovog statuta odlučuje Upravni odbor, u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga o izmjenama i dopunama.

Član 44

Tumačenje pojedinih odredbi ovog statuta daje Upravni odbor.

Član 45

Ovaj statut dostavlja se na saglasnost Vladi Republike Srpske u roku od osam dana od dana njegovog usvajanja.

Član 46

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Agencije za osiguranje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 30/06).

Član 47

Ovaj statut objavljuje se po dobijanju saglasnosti iz člana 45. ovog statuta i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni članovi Statuta o izmjenama i dopunama
Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)

Član 7

Ovaj statut o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske dostavlja se na saglasnost Vladi Republike Srpske u roku od osam dana od dana njegovog usvajanja.

Član 8

Ovaj Statut o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske objavljuje se po dobijanju saglasnosti iz člana 7. ovog statuta i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]