BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#3604
STATUS CIVILNE ŽRTVE RATA
Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata

član 2 stav 1 tačka 1)

Status civilne žrtve rata, između ostalog, ima i lice koje je pretrpilo znatno oštećenje organizma od najmanje 60% ili poginulo, umrlo ili nestalo usljed zlostavljanja, silovanja ili lišavanja slobode.

"U skladu sa svojom ustavnom nadležnošću, Republika Srpska je oblast zaštite civilnih žrtava rata koje obuhvataju i žrtve torture, uredila Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 - prečišćen tekst).

Ovim zakonom je djelimično uređeno pitanje žrtava torture, jer se, između ostalih, civilnom žrtvom rata smatra i lice kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% zlostavljanjem, silovanjem, odnosno lišavanjem slobode (zatvor, koncentracioni logor, internacija, prinudni rad) kao i lice koje je pod navedenim okolnostima poginulo, umrlo ili nestalo."


(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03/1-20-76/15 od 1.12.2015. godine)

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]