BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4554
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 Ps 724692 20 Spp
Sarajevo, 10.02.2021. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 11.12.2020. godine, na osnovu odredbe člana 61d. stav (2) Zakona o parničnom postupku (Službene novine F BiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta (Službeni glasnik BiH broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 10.02.2021. godine donio je:

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 65 0 Ps 724692 18 Ps koje glasi:

„Da li se za pravna i fizička lica koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji za korištenje vode na području Kantona Sarajevo treba primjenjivati tačka III Odluke o naknadi za eksproprijaciju vode na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/12 od 19.06.2012. godine), te da li shodno tome korisnici vode kao dužnici u skladu sa članom 403. ZOO-a, imaju pravo izbora između dvije alternativno postavljene obaveze ili tačka II Odluke o naknadi kojom je propisano da se naknada određuje alternativno, a što je povoljnije za Kanton Sarajevo“

O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Sarajevu je dopisom od 11.12.2020. godine dostavio ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja po prijedlogu punomoćnika tuženog u predmetu broj 65 0 Ps 724692 18 Ps.

U navedenom predmetu tužitelj Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je podnio tužbu protiv tuženog „Željezara Ilijaš“ d.d. Ilijaš radi isplate duga nastalog korištenjem vode za tehnološke potrebe tuženog. Po navodima tužbe tuženi je bez zaključenog ugovora o koncesiji u periodu od 17.09.2013. do 01.02.2018. godine, vršio eksploataciju vode bez plaćanja naknade, koju tužitelj traži prema Odluci o naknadi za eksploataciju vode na području Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu Odluka).

Punomoćnik tuženog je podnio prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja u kome navodi da se naknada za korištenu vodu treba odrediti primjenom tačke III Odluke, prema kojoj tuženi ima pravo izbora između dvije alternativno postavljene obaveze. Tuženi smatra da dosadašnja praksa Općinskog suda u Sarajevu i presude koje su donijete u predmetima 65 0 Ps 714386 18 Ps i broj 65 0 Ps 514903 15 Ps nisu pravilne (dosuđena naknada prema tački II Odluke), već se naknada treba odrediti prema tački III Odluke, kako je to povoljnije za tuženog.

Punomoćnik tužitelja je u odgovoru na podneseni prijedlog naveo da ne postoje uslovi iz člana 61a. stav (1) ZPP za rješavanje spornog pravnog pitanja jer postavljeno pravno pitanje nije sporno.

Prvostepeni sud je iznio i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja navodeći da iz sadržaja cijele Odluke proizilazi da je cilj zakonodavca bio da se alternativna obaveza postavi povoljnije za tužitelja, a ne za tuženog, koji bi na taj način bio stavljen u bolji položaj u odnosu na ostale pravne subjekte koji su imali zaključene ugovore o koncesiji i koji su raskinuti, a koji plaćaju naknadu vode kako je povoljnije za tužitelja (tačka II Odluke). Po navodima suda navedeno pravno pitanje nije sporno, što se može vidjeti iz presuda Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 514903 15 Ps od 12.03.2018. godine; broj: 65 0 Ps 714386 18 Ps, kao i presude broj 65 0 Ps 499095 15 Ps od 04.01 2019. godine, broj 65 0 Ps 670151 17 Ps od 15.06.2018. godine, broj 65 0 Ps 415679 14 Ps od 19.03.2018. godine, koje su usaglašene i predmeti se nalaze po žalbama stranaka kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c.stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Iz zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja proizilazi da Općinski sud u Sarajevu u zahtjevu nije naveo veći broj predmeta pred prvostepenim sudom u kojima postoji potreba da se zauzme stav o postavljenom spornom pravnom pitanju. Pored toga, postavljeno pravno pitanje nije sporno jer se ne radi o nejasnoj i nepreciznoj pravnoj normi za sud, koji je tumačenje norme dao u obrazloženju već donesenih prvostepenih presuda. Iz navedenog proizilazi da je zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja nepotpun, zbog čega nisu ispunjeni uslovi za meritorno rješavanje spornog pravnog pitanja.

Slijedom naprijed navedenog Građansko odjeljenje ovog suda je primjenom odredbe člana 61c. stav 1) u vezi sa članovima 61a. stav 1) ZPP odbacilo zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja kao nepotpun.

Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]