BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#798
Sporazumni razvod braka

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U FOČI
Broj: _________________
Foča, 15.04.2008. godine


Osnovni sud u Foči, i to sudija pojedinac J. J., u pravnoj stvari podnosilaca zahtjeva E. M. iz Foče, Gornje Polje 22 i S. M. iz Foče, Gornje Polje 22, radi sporazumnog razvoda braka, po zaključenju nejavne glavne rasprave dana 10.04.2008. godine, održane u prisustvu parničnih stranaka, donio je dana 15.04.2008. godine


P R E S U D U


Razvodi se brak zaključen u Sarajevu dana 13.07.2004. godine, upisan u matičnu knjigu vjenčanih Opštine Centar Sarajevo za godinu 2004. pod brojem 21/04, između E. M. rođ. A. kći Šahbaza i S. M. sin Jusufa, oboje iz Foče, na osnovu sporazuma bračnih supružnika.

Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.


O b r a z l o ž e nj e


Podnosioci zahtjeva za sporazumni razvod braka naveli su u zahtjevu da su pred matičarem Opštine Centar Sarajevo zaključili brak 13.07.2004. godine. Ubrzo po zaključenju braka bračni supružnici su shvatili da imaju vrlo različite naravi, navike i potrebe. Nakon zaključenja braka živjeli su u Sarajevu samo tri mjeseca, a onda su preselili u Foči gdje su se zaposlili u jednoj međunarodnoj organizaciji. U Foči su živjeli i roditelji supružnika S., dok E. nije imala nikoga od rodbine u Foči. Život u malom gradu pokazao se za suprugu E. monoton i bez sadržaja i zahtijevala je od supruga da napuste Foču i presele se u Sarajevo. Supružnik S. na to nije pristao, volio je Foču u kojoj se i rodio i živio do izbijanja rata u BiH. Supruga E. svakoga vikenda odlazila je u Sarajevo kod roditelja, dok je S. uglavnom ostajao u Foči i radio oko održavanja domaćinstva. I to ih je sve više razdvajalo. I pored izvjesnog obostranog nastojanja da usklade svoje navike njihov pokušaj ostao je bezuspješan. Odnosi su se iz dana u dan remetili i supružnici su se saglasili da takav život više nije podnošljiv, pogotovu što nijesu imali djece. Zato su saglasno zahtijevali razvod braka, pokretanjem parničnog postupka zahtjevom za sporazumni razvod braka.

Uz zahtjev su priložili kao dokaz izvod iz matične knjige vjenčanih broj 21/04 koji je izdala matična služba Opštine Centar Sarajevo. Na glavnoj raspravi potvrdili su da nemaju zajedničku niti usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo.

Odredbom čl. 55.st.1. Porodičnog zakona (''Sl. Glasnik RS'', broj 54/02-u daljem tekstu: PZ) propisano je da će sud razvesti brak na osnovu sporazuma bračnih supružnika ako oni nemaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo.

Dakle, prema sadržaju citirane zakonske odredbe, sud nije ovlašćen da odlučuje da li su odnosi bračnih supružnika teško i trajno poremećeni i da li je usljed toga njihov zajednički život postao nepodnošljiv, a koje činjenice kao pravno relevantne predstavljaju uzrok za razvod braka propisan odredbom čl. 52.st.1. PZ-a.

Na osnovu izvoda iz knjige vjenčanih sud je utvrdio da su podnosioci zahtjeva bračni supružnici, te da nemaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo. Stoga je razveo brak podnosilaca zahtjeva nakon što je utvrdio postojanje ovih činjenica kao uslova za sporazumni razvod braka propisanih odredbom čl. 55.st.1. PZ-a.

O parničnom troškovima odlučeno je na osnovu odredbe čl. 77. PZ-a kojom je propisano da će o troškovima postupka u bračnom sporu sud odlučiti po slobodnoj ocjeni, vodeći računa o razlozima pravičnosti. Uzimajući u obzir razloge pravičnosti sud je odlučio da svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka.
S u d i j a
J.J.
POUKA O PRAVU NA IZJAVLjIVANjE PRAVNOG LIJEKA:
Protiv ove presude stranke mogu izjaviti žalbu Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. Presuda se može pobijati, u skladu sa odredbom čl. 75. PZ-a, zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, zbog toga što je pristanak za razvod braka na osnovu sporazuma dat u zabludi ili pod uticajem sile ili prevare, kao i u slučaju ako za donošenje presude nije bilo uslova određenih ovim zakonom.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]