BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3404
Sigurður Einarsson and Others v. Iceland,

Pravo na odbranu.
Odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane. Aplikanti se posebno žale kako nisu mogli imati pristup ogromnoj količini podataka koje je tužilaštvo prikupilo tokom istražne faze i, između ostalog, nisu bili u mogućnosti da iznesu svoj stav kada je tužilaštvo vršilo elektronsko “filtriranje” relevantnih podataka koji će biti obuhvaćeni istragom (član 6. stav 3.b). Vidi također član 6. stav 3. d) Konvencije. Krivičnopravni aspekt prava na pravično suđenje.
- Pravo odbrane da ima pristup dokazima u posjedu tužilaštva: vidjeti paragrafe 85-93 presude.
- Nepristrasnost jednog od sudaca Vrhovnog suda: pitanje porodičnih veza (koje se tiču supruge i sina sudije). Nema povrede člana 6. stav 1. Konvencije.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja