BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3404
Sigurður Einarsson and Others v. Iceland,

Pravo na odbranu.
Odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane. Aplikanti se posebno žale kako nisu mogli imati pristup ogromnoj količini podataka koje je tužilaštvo prikupilo tokom istražne faze i, između ostalog, nisu bili u mogućnosti da iznesu svoj stav kada je tužilaštvo vršilo elektronsko “filtriranje” relevantnih podataka koji će biti obuhvaćeni istragom (član 6. stav 3.b). Vidi također član 6. stav 3. d) Konvencije. Krivičnopravni aspekt prava na pravično suđenje.
- Pravo odbrane da ima pristup dokazima u posjedu tužilaštva: vidjeti paragrafe 85-93 presude.
- Nepristrasnost jednog od sudaca Vrhovnog suda: pitanje porodičnih veza (koje se tiču supruge i sina sudije). Nema povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]