BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#821
Saizvršilaštvo

OSNOVNI SUD U ______
Broj: _________________
_______, ________ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE!


Osnovni sud u ________, u vijeću sastavljenom od sudija S.B., kao predsjednika vijeća, te S.P. i A.Đ., kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara D.P. u krivičnom predmetu protiv optuženih Č.S. i R.P. zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), po optužnici Okružnog Tužilaštva u ______ broj ________ od ________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa, u prisustvu optuženih i njihovih branilaca G.J. i L.D., advokata iz ______, te Okružnog tužioca u _______ M.R. dana _______ godine donio je i istog dana javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi:

1. M.P. sin A. i majke R., rođene M. rođen ... godine u _______, gdje je i nastanjen, Č., Srbin, državljanin BiH, po zanimanju automehaničar, nezaposlen, neoženjen, sa završenom srednjom školom za automehaničara, bez imovine, izdržavaju ga roditelji, ranije neosuđivan, protiv njega se ne vodi drugi krivični postupak,

2. A.C. sin P. i majke R., rođene N. rođen ... godine u _______, gdje je i nastanjen, Srbin, državaljanin BiH, po zanimanju KV vozač, nezaposlen, neoženjen, sa završenom srednjom školom za vozača, bez imovine, izdržavaju ga roditelji, neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak.


KRIVI SU
što su:

u noći __________ godine u ________, u ul..., zajednički i dogovoreno pomoću metalne poluge odvalili ulazna vrata na samostalnoj trgovinskoj radnji vl. M.F., te nakon toga ušli u radnju, odakle su uzeli i za sebe prisvojili pet šteka cigareta ''Ronhil'' i 10 flaša alkoholnog pića ''Jubilarni konjak'' oštetivši na taj način vlasnika M.F. za iznos od 350,00 KM.

dakle, provaljivanjem zatvorenog prostora u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi oduzeli tuđe pokretne stvari, a čija vrijednost prelazi 200,00 KM,

čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo iz člana 232. stav 1. tačka 1. u vezi sa članom 23. KZ RS,

pa se na osnovu istog zakonskog propisa, a uz primjenu člana 38. tačka 2. i člana 39. stav 1. tačka 4. KZ RS

OSUĐUJU

NA KAZNE ZATVORA U TRAJANJU OD PO 3 ( tri ) MJESECA.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP optuženi se oslobađaju od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.


O b r a z l o ž e nj e


Okružno tužilaštvo u ________ optužnicom broj ___________ od _______ godine, optužilo je M.P. i A.C. da su na način opisan u izreci optužnice i ove presude počinili krivično djelo teške kređa iz člana 232. stav 1. tačka 1. u vezi sa članom 23. KZ RS.

Ovu optužnicu potvrdio je sudija za prethodno saslušanje ovog suda dana ________ godine.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji optuženi su se izjasnili da nisu krivi, pa je u smislu člana 236. stav 6. Zakona o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP) predmet dostavljen vijeću ovog suda radi zakazivanja glavnog pretresa.

U odbrani na glavnom pretresu optuženi su izjavili da se ne sjećaju događaja jer su bili pod uticajem alkohola, dok su branioci optuženih saglasno izjavili da smatraju da je upitna uračunljivost optuženih u vrijeme izvršenja krivičnog djela, te da će na tu oklnost predložiti neuropsihijatrijsko vještačenje.

U toku glavnog pretresa u dokaznom postupku provedeni su dokazi optužbe i to: saslušanjem svjedoka-oštećenog M.F. i svjedoka F.R., čitanjem zapisnika o uviđaju CJB ______ od ________ godine, potvrda o oduzimanju i vraćanju predmeta, te izvoda iz kaznene evidencije za optužene, dok je odbrana optuženih izvela dokaz saslušanjem vještaka neuropsihijatra dr. P.G.

Sve provedene dokaze sud je cijenio u skladu sa odredbom člana 287. stav 2. ZKP, tj. svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima, pa je odlučeno kao u izreci ove presude iz slijedećih razloga:

Dokazima optužbe je van svake razumne sumnje potvrđeno da su optuženi postupali na način opisan u izreci ove presude. Tako svjedok F.R., koji se kao policajac – pozornik nalazio na dužnosti u noći _________ godine, potvrđuje da je negdje oko ______ časova u ul... u ______ primjetio optužene kako zajedno nose jednu platnenu torbu, pri tome teturajući, da im je prišao i legitimisao ih, te nakon toga priveo u poslicijsku stanicu gdje je utvrđeno da se u torbi, koju su optuženi dobrovoljno predali, nalazilo pet šteka cigareta ''Ronhil'' i 10 flaša alkoholnog pića ''Jubilarni konjak''. Iz razgovora sa optuženima došlo se do saznanja da ti predmeti potiču iz samostalne trgovinske radnje vlasnika M.F. O ovome je upoznat okružni tužilac u ________N.N. koji je naredio da se izvrši uviđaj u tom objektu . Iz zapisnika o uviđaju sačinjenog povodom predmetnog događaja proizilazi da su obijena ulazna vrata trgovinske radnje vl. M.F., a u čijoj blizini je pronađena jedna metalna poluga. Ulaskom u radnju, vlasnik radnje M.F. je izjavio da mu je otuđeno nekoliko šteka cigareta ''Ronhil'' i nekoliko flaša alkoholnog pića, s tim da nije odmah mogao utvrditi tačnu količinu. Iz potvrde o privremenom oduzimanju – dobrovoljnoj predaji predmeta proizilazi da je od optuženih oduzeta jedna platnena torba, 5 šteka cigareta ''Ronhil'' i 10 flaša ''Jubilarnog konjaka'', a iz potvrde o vraćanju predmeta vlasniku M.F., da je istom vraćeno 5 šteka cigareta ''Ronhil'' i 10 flaša ''Jubilarnog konjaka''.

Iz iskaza svjedoka oštećenog M.F. proizilazi da ukupna vrijednost cigareta i konjaka iznosi 350,00 KM, a čemu nije bilo prigovora od strane odbrane optuženih.

Kada se navedeni dokazi dovedu u međusobnu vezu, dolazi se do nesumnjivog zaključka da su optuženi postupali na način opisan u izreci ove presude, te da se u njihovim radnjama stiču obilježja krivičnog djela teške krađe iz člana 232. stav 2. tačka 1. u vezi sa članom 23. KZ RS, tj. da su optuženi ovo krivično djelo počinili kao saizvršioci. Zajedničkim učešćem u radnji izvršenja od strane oba optužena, uz koordinirano postupanje koje ukazuje na postojanje prethodnog dogovora, optuženi su manifestovali saizvršilaštvo kao jedan od oblika saučesništva u izvršenju krivičnog djela.

Tokom glavnog pretresa od strane odbrane optuženih iskazana je sumnja u uračunljivost optuženih u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a kao posljedica njihove alkoholisanosti. Na tu okolnost odbrana je predložila saslušanje vještaka neuropsihijatra dr. P.G., koji dokaz je i proveden na glavnom pretresu. Vještak je nakon obavljenog razgovora sa oba optužena, uzimajući u obzir podatke o količini pića koje su prema vlastitom kazivanju optuženi konzumirali prije izvršenja krivičnog djela, utvrdio da su se isti nalazili u stanju lake do srednje opitosti. Ta alkoholisanost doprinijela je da su se optuženi lakše odlučili na izvršenje zabranjene radnje, ali nije imala nikakvog daljnjeg uticaja na svijest i volju optuženih u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Vještak zaključuje da su u vrijeme izvršenja krivičnih djela optuženi bili u mogućnosti da shvate značaj djela i upravljaju svojim postupcima. Na nalaz i mišljenje vještaka stranke i branioci optuženih nisu imali primjedbi, te mu i sud poklanja vjeru, nalazeći da je isti dat stručno i objektivno i da kao takav može predstavljati pouzdan osnov za zaključivanje o uračunljivosti optuženih u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

Utvrđujući oblik vinosti pod kojim su optuženi počinili krivično djelo, te imajući u vidu da su optuženi provaljivanjem i oduzimanjem pokretnih stvari iz trgovinske radnje oštećenog na nesumnjiv način manifestovali namjeru pribavljanja protivpravne imovinske koristi, uz činjenicu da im je vrijednost tih stvari sigurno bila poznata, proizilazi samo jedan zaključak, a to je da su optuženi bili svjesni svih bitnih obilježja bića krivičnog djela za koje su oglašeni krivim i da su htjeli njegovo izvršenje, pa su u izvršenju ovog krivičnog djela postupali sa direktnim umišljajem.

Odlučujući o vrsti i visini kazne koju će izreći optuženima, sud je kao olakšavajuće okolnosti na strani oba optužena cijeni njihovu raniju neosuđivanost, mladost, da su djelo počinili u stanju alkoholisanosti što je doprinijelo stvaranju odluke za izvršenje djela. Otežavajućih okolnosti na strani optuženih sud nije našao. Navedene olakšavajuće okolnosti po ocjeni suda imaju značaj osobito olakšavajuće okolnosti koja opravdava ublažavanje zakonom propisane kazne. Iz tih razloga sud je u odnosu na oba optužena primjenio odredbe o oblažavanju kazne iz člana 38. tačka 2. i člana 39. stav 1. tačka 4. KZ RS, te im izrekao kazne zatvora u trajanju od po tri mjeseca, kao potrebnu mjeru kazne. Ovako izrečenim kaznama će se postići svrha kažnjavanja propisana u članu 28. KZ RS.

Kako je utvrđeno da su oba optužena nezaposlena i da nemaju imovine, te da ih izdržavaju roditelji, proizilazi da isti nisu u mogućnosti da naknade troškove krivičnog postupka, pa su na osnovu člana 99. stav 4. ZKP optuženi oslobođeni od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.
Zapisničar Predsjednik vijeća D.P. S.B.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude može se izjaviti žalba Okružnom sudu u _______ u roku od 15 dana od dana prijema, a putem ovog suda.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]