BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4198
Safonov and Safonova vs. Ukraine
(br. 24391/10), 18.6.2020. Povreda člana 6.1. EK (neizvršenje)
Povreda člana 13. u vezi sa članom 6.1. EK

Aplikanti su Eduard Safonov i Natalya Safonova, ukrajinski državljani rođeni 1973. i 1976. godine. Žive u Moskvi.

Slučaj se odnosi na spor aplikanata s lokalnim vlastima i privatnim kompanijama oko stana i zgrade u Jalti, na Krimu.

Na osnovu sudskih i upravnih odluka donesenih u periodu između 2001. i 2005. godine aplikanti su postali suvlasnici zgrade i vlasnici stana u njoj. U oktobru 2007. godine Apelacioni sud Autonomne Republike Krim poništio je pravo aplikanata na stan i naredio je nadležnom uredu (engl. Inventory Bureau) da upiše preduzeće Sanatoriy im. Kirova Ltd („privredno društvo 1“) kao vlasnika zgrade. Ovo privredno društvo je u januaru 2008. godine zgradu prodalo drugom preduzeću, Topaz-K Ltd („privredno društvo 2“).

Nakon postupka koji su pokrenuli aplikanti, Vrhovni sud je u junu 2009. godine potvrdio pravo aplikanata na stan. U septembru 2009. godine “privredno društvo 2” je prodalo zgradu preduzeću Selbilliar Ltd („privredno društvo 3“). Sud Jalte naložio je 4. novembra 2009. godine nadležnom organu (engl. Inventory Bureau) da upiše aplikante kao nosioce prava vlasništva na stanu. Presuda je postala pravomoćna, ali je ostala neizvršena.

U januaru 2010. godine, Inventory Bureau je aplikante obavijestio da ne može izvršiti presudu, jer su njihov stan i ostali stanovi u zgradi upisani kao imovina “privrednog društva 3”. Aplikanti su započeli novi postupak, a 16. februara 2010. godine sud je naložio nadležnom organu (engl. Inventory Bureau) da obnovi upis vlasništva aplikanata nad stanom. Presuda je postala pravomoćna, ali je ostala neizvršena.

“Privredno društvo 3” je 2010. godine prodalo zgradu preduzeću High Tech Group Ltd („privredno društvo 4“). U martu iste godine aplikanti su započeli postupak protiv privrednih društava 2-4 oko vlasništva nad njihovim stanom i zgradom. U aprilu 2012. godine, Vrhovni

sud je potvrdio zaključke nižestepenih sudova da su aplikanti bili vlasnici stana, da su u njemu živjeli, te da zbog toga nisu tražili njegovu restituciju od “privrednog društva 4”.
Peti set postupaka koji je uključio “društvo 4” i zgradu završio je u aprilu 2014. godine. Aplikanti prigovaraju na osnovu članova 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje) i 13 (pravo na
djelotvoran pravni lijek), te člana 1. Protokola br. 1 (pravo na imovinu) zbog neuspjeha da
izvrše presude od 4. novembra 2009. i 16. februara 2010. godine koje su se odnosile na uknjižbu njihovih vlasničkih prava na stanu, te zbog navodnog nedostatka djelotvornih pravnih lijekova.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]