BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5334
Službeni glasnik BiH, broj 79/21
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu broj U 16/20, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (3) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: Mato Tadić, predsjednik Miodrag Simović, potpredsjednik Mirsad Ćeman, potpredsjednik Valerija Galić, sutkinja Seada Palavrić, sutkinja Zlatko M. Knežević, sudija Angelika Nußberger, sutkinja Helen Keller, sutkinja Ledi Bianku, sudija na sjednici održanoj 2. i 3. decembra 2021. godine donio je


RJEŠENJE

Utvrđuje se da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, u smislu člana 4. stav 3. i člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine, nije izvršila Djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 16/20 od 16. jula 2021. godine.

Određuje se način izvršenja Djelimične odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 16/20 od 16. jula 2021. godine tako što se:

nalaže Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, u smislu člana 4. stav 3. i člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine, da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ovog rješenja izvrši Djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 16/20 od 16. jula 2021. godine i obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja te odluke;

nalaže Sudu Bosne i Hercegovine da preduzme mjere s ciljem hitnog rješavanja spora koji se vodi pod brojem SI 3 U 041293 21 Fp protiv Rješenja o imenovanju Zajedničke komisije za rješavanje spornih pitanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi s dodijeljenim koncesijama za izgradnju hidroelektrana na rijeci Drini od 31. augusta 2021. godine.

Rješenje objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".

OBRAZLOŽENJE


1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Djelimičnom odlukom broj U 16/20 od 16. jula 2021. godine utvrdio da postoji spor u vezi s odlukama o koncesijama u pogledu koncesionog dobra i nadležnosti za njihovo donošenje, koje je donijela Republika Srpska, te naložio Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine da u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, u smislu člana 4. stav 3. i člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja te odluke riješi sporna pitanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nastala u vezi s dodjelom koncesija aktima koji su navedeni u toj odluci.

2. Predmetna odluka je dostavljena Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine 28. jula 2021. godine, što znači da je rok za njeno izvršenje istekao 28. oktobra 2021. godine.

3. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine je 11. oktobra 2021. godine obavijestila Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja navedene odluke. Prema ovom obavještenju, Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine je 31. augusta 2021. godine donijela Rješenje o imenovanju Zajedničke komisije za rješavanje spornih pitanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi s dodijeljenim koncesijama za izgradnju hidroelektrana na rijeci Drini (u daljnjem tekstu: Zajednička komisija), održana su dva sastanka ove komisije 8. i 20. septembra 2021. godine. Međutim, zbog privremene spriječenosti uzrokovane bolešću nekih od članova, neraspolaganja odgovarajućom dokumentacijom o predmetu spora, te zbog toga što je jedan od imenovanih članova pokrenuo spor pred Sudom Bosne i Hercegovine protiv Rješenja o imenovanju Zajedničke komisije i u tom sporu zatražio odgodu izvršenja Rješenja o imenovanju Zajedničke komisije, Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine je zatražila od Ustavnog suda produženje roka za izvršenje Odluke broj U 16/20 od 16. jula 2021. godine. Također, zatraženo je i dostavljanje kompletnog spisa Ustavnog suda broj U 16/20.

4. Ustavni sud je 15. oktobra 2021. godine Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine dostavio dio spisa broj U 16/20, i to odgovore na zahtjev koje je dostavila Vlada Republike Srpske sa tehničkom dokumentacijom Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

5. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine je ponovo, 29. oktobra 2021. godine, obavijestila Ustavni sud o preduzetim mjerama "i objektivnim okolnostima koje su utjecale na (ne)izvršenje navedene odluke u ostavljenom roku". U ovom obavještenju je, između ostalog, ponovo naglašena činjenica da je protiv Rješenja o imenovanju Zajedničke komisije pokrenut spor pred Sudom Bosne i Hercegovine, koji se vodi pod brojem SI 3 U 041293 21 Fp i koji još nije okončan. Pokretač ovog spora je u tužbi naveo kako smatra da zamjenik predsjedavajućeg Komisije za koncesije nije imao ovlaštenje za donošenje Rješenja o imenovanju Zajedničke komisije, te da osporava i sastav ove komisije. Također, da je sjednica Zajedničke komisije bila zakazana za 21. oktobar 2021. godine, pa odgođena za 27. oktobar 2021. godine. Dana 27. oktobra 2021. godine sjednica se nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, s obzirom na to da je član, koji je pokrenuo postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine, obavijestio da neće prisustvovati zbog zdravstvenih razloga. Navedeno je da je, prema Poslovniku Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, za održavanje sjednice neophodno prisustvo svih sedam članova, a u suprotnom se sjednica odgađa. Dalje, "datum održavanje sjednice je neizvjestan jer činjenice [...] ukazuju da će i u budućem periodu kvorum za rad Zajedničke komisije biti upitan, bar do donošenja rješenja Suda po navedenoj tužbi. Kako Komisija za koncesije BiH trenutno broji ukupno četiri člana, a postupak izbora novog saziva je poništen, predsjedavajući Zajedničke komisije nije u mogućnosti imenovati drugog člana umjesto člana koji ne učestvuje u radu, te je na taj način praktično do daljnjeg onemogućeno održavanje sjednice i odlučivanje Zajedničke komisije za koncesije i time i izvršenje predmetne odluke Ustavnog suda". Na kraju, predloženo je "da Ustavni sud ponovo razmotri mogućnost da Zajedničkoj komisiji odobri dodatni rok, po mogućnosti od šest mjeseci, koji bi, prema postojećim okolnostima, mogao biti dovoljan za završetak započetih aktivnosti i uspješno provođenje navedene odluke Ustavnog suda".

6. Ustavni sud podsjeća da je u Djelimičnoj odluci broj U 16/20 od 16. jula 2021. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, prema stavu (2) istog člana, svi organi vlasti su dužni, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom, provoditi odluke Ustavnog suda, a prema stavu (6), Ustavni sud donosi rješenje kojim se utvrđuje da odluka Ustavnog suda nije izvršena, odnosno može odrediti način izvršenja odluke.


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]