BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#848
Rješenje o pritvoru-ukidanje pritvora

OSNOVNI SUD U ___________
Broj : _______________________
______, _________ godineOsnovni sud u _______, po sudiji za prethodni postupak P. P., uz učešće zapisničara R.D., u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog C.C., zbog krivičnog djela teške krađe iz člana 232 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), postupajući po prijedlogu branioca osumnjičenog advokata M.G. iz _____ za ukidanje pritvora, a na osnovu člana 193 stav 1 Zakona o krivičnom postupku (ZKP), donosi


R J E Š E Nj E


Na osnovu člana 193 stav 1 Zakona o krivičnom postupku UKIDA SE pritvor protiv osumnjičenog C.C. određen rješenjem ovog suda broj: _______ od __________ godine i osumnjičeni se ima odmah pustiti na slobodu.


O b r a z l o ž e nj e


Rješenjem ovog suda broj: __________ od _______ godine protiv osumnjičenog C.C. određen je pritvor u trajanju od mjesec dana koji po tom rješenju može trajati do ________ godine. Pritvor je određen zbog postojanja razloga iz člana 189 stav 1 tačka b) ZKP.

U toku istrage, odnosno dana ________ godine branilac osumnjičenog M.G., advokat iz ______, podnio je prijedlog za ukidanje pritvora osumnjičenom obrazlažući ga time da su obezbjeđeni dokazi zbog kojih je pritvor određen tako što su saslušani svjedoci N.N. i M.M. dana _______ godine i da se slijedom toga, a shodno članu 189 stav 2 ZKP-a, pritvor treba ukinuti.

Postupajući u smislu člana 193 stav 1 ZKP-a ovaj sud je prethodno saslušao Okružnog tužioca RR iz čijeg izjašnjenja od _______ godine proizilazi da su svjedoci N.N. i M.M. zaista saslušani u toku istrage dana __________ godine, da su na taj način obezbjeđeni dokazi zbog kojih je pritvor određen i da slijedom toga ne stoje razlozi za dalje zadržavanje osumnjičenog u pritvoru.

Razmatrajući prijedlog za ukidanje pritvora osumnjičenom i izjašnjenje tužioca ovaj sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja iz sljedećih razloga:

Pritvor protiv osumnjičenog je određen zbog postojanja razloga iz člana 189 stav 1 tačka b) ZKP-a, odnosno jer su postojale naročite okolnosti koje su ukazivale da će on ometati krivični postupak uticajem na svjedoke N.N. i M.M. koji su se trebali saslušati u toku istrage koje je naredilo Okružno tužilaštvo u ________ zbog osnovne sumnje da je osumnjičeni C.C. počinio krivično djelo teške krađe iz člana 232 stav 1 tačka 1 KZ RS. Navedeni svjedoci su saslušani i time obezbjeđeni ovi dokazi čime su prestali razlozi za dalje zadržavanje osumnjičenog u pritvoru. Pored toga, a shodno odredbama člana 188 stav 2 i 3 ZKP-a, trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme, a on ukinut čim prestanu razlozi na osnovu kojih je određen.

S obzirom na sve naprijed izloženo ovaj sud smatra da je prijedlog za ukidanje pritvora osnovan, zbog čega je u smislu člana 193 stav 1 ZKP-a odlučeno kao u izreci ovog rješenja.


Zapisničar Predsjednik vijeća

R. D. P.P.POUKA: Protiv ovog rješenja tužilac može izjaviti žalbu vijeću ovog suda u roku od 3 (tri) dana, računajući od dana prijema ovog rješenja.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]