BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2352
Rješenje o neizvršenju U 3/11 (čl. 5. Zakona o JMB - Sl.gl. BiH br. 11/13)

Rješenje o neizvršenju U 3/11 (čl. 5. Zakona o JMB - Sl.gl. BiH br. 11/13)
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj U 3/11, na osnovu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 59. stav 2. alineja 3, člana 63. st. 5. i 6. i člana 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Valerija Galić, predsjednica

Miodrag Simović, potpredsjednik

Seada Palavrić, potpredsjednica

Mato Tadić, sudija

Mirsad Ćeman, sudija

Zlatko M. Knežević, sudija

na sjednici održanoj 16. januara 2013. godine donio je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije izvršila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/11 od 27. maja 2011. godine u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana njenog objavljivanja u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine».

Utvrđuje se da odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01, 63/08 i 103/11) prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine».

U skladu sa članom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo Rješenje dostavlja se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Rješenje objaviti u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine», «Službenom glasniku Republike Srpske» i «Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine».

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Odlukom broj U 3/11 od 27. maja 2011. godine djelimično usvojio zahtjev sedamdeset šest (76) poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08). Ustavni sud je predmetnom odlukom utvrdio da član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je predmetnom odlukom naložio Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština) da, u skladu sa članom 63. stav 4. Pravila Ustavnog suda, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja te odluke u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», uskladi odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Također, Ustavni sud je naložio Parlamentarnoj skupštini da, u skladu sa članom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda, u navedenom roku obavijesti Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

2. Odluka Ustavnog suda broj U 3/11 od 27. maja 2011. godine objavljena je u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine» broj 63/11 od 8. augusta 2011. godine, od kada je Parlamentarnoj skupštini počeo teći rok od šest mjeseci za usklađivanje odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

3. Ustavni sud konstatira da je rok za izvršenje Odluke broj U 3/11 od 27. maja 2011. godine Parlamentarnoj skupštini istekao 8. februara 2012. godine.

4. Parlamentarna skupština je dopisom od 15. maja 2012. godine obavijestila Ustavni sud da je na 12. sjednici održanoj 14. maja 2012. godine Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine upoznat sa sadržajem odluka Ustavnog suda kojima se od Parlamentarne skupštine traži da izvrši izmjene i dopune određenih zakona (odluke Ustavnog suda br. U 3/11, U 4/11 i U 9/09), te da je zadužio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da predloži adekvatna rješenja s ciljem provođenja odluka Ustavnog suda.

5. Imajući u vidu navedeno, te na osnovu uvida u odluke Parlamentarne skupštine objavljene u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», Ustavni sud je zaključio da Parlamentarna skupština nije u ostavljenom roku uskladila neustavne odredbe Zakona o jedinstvenom matičnom broju u skladu s predmetnom odlukom Ustavnog suda. Naime, Ustavni sud primjećuje da je u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine» broj 103/11 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju kojim nisu usklađene neustavne odredbe Zakona o jedinstvenom matičnom broju.

6. Ustavni sud podsjeća na to da je svojom Odlukom broj U 3/11 od 27. maja 2011. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu 2. istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.

7. Dalje, Ustavni sud ističe da, u skladu sa članom 63. st. 4-6. Pravila Ustavnog suda, odlukom kojom utvrđuje nesaglasnost odredbi zakona s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud može donosiocu zakona odrediti rok za usaglašavanje koji ne može biti duži od šest mjeseci, te će, ako se u ostavljenom roku ne otkloni utvrđena nesaglasnost, svojom odlukom utvrditi da nesaglasne odredbe zakona prestaju važiti narednog dana od dana objavljivanja te odluke u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine».

8. S obzirom na to da Parlamentarna skupština nije u ostavljenom roku izvršila konačnu i obavezujuću Odluku Ustavnog suda broj U 3/11 od 27. maja 2011. godine, Ustavni sud je na osnovu člana 59. stav 2. alineja 3, člana 63. st. 5. i 6. i člana 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

9. U skladu sa članom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, ovo rješenje se dostavlja nadležnom Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

10. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.Predsjednica

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Valerija Galić

www.epravo.ba

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]