BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#824
Rješenje o izricanju sudske opomene

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
__________ kanton
Općinski sud u _________
Broj: _________________
_______ ,________. godineOpćinski sud u _______ , po sudiji H.A. kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje zapisničara P.K., u krivičnom predmetu protiv optuženog R.A., zbog krivičnog djela – oštećenje tuđe stvari - iz člana 293. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH), a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva __________ kantona broj _____________ od ___________ godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresu dana ____________ godine u prisustvu optuženog R.A. i kantonalnog tužitelja T.Z., donio je i istog dana javno objavioR J E Š E NJ EOptuženom R.A., sinu N. i K. rođene P., rođenom _________ godine u_________ , nastanjen u ________ , Ul. _____ . broj ____ , po narodnosti Srbin, državljanin Bosne i Hercegovine, JMBG_________ , pismen, sa završenom srednjom građevinskom školom, penzioner, oženjen, otac troje punoljetne djece, vojsku služio, vodi se u vojnoj evidenciji _______ , bez čina, nije odlikovan, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, nalazi se na slobodi, na osnovu člana 61. stav 1. i 4. KZ FBiH i člana 356. i 357. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), i z r i č e s e


S u d s k a o p o m e n a


zbog toga što je:

dana ____________ godine, oko _____ sati u ______ , u naselju _______ , a nakon što mu je njegov sedmogodišnji unuk rekao da je njihov susjed Z.Z. galamio na njega zato što se provlačio ispod ograde, krenuvši svojim vozilom marke _______ , registarskih oznaka _______ prema centru grada, zaustavio se ispred kuće oštećenog Z.Z., izašao iz vozila i počeo dozivati Z.Z. tražeći od njega da izađe da ga pita što je galamio na dijete, pa, kada je vidio da Z.Z. neće izaći iz svoje kuće, sjeo u svoje vozilo, napravio vozilom manevar na kolovozu, nakon kojega je, kretanjem unazad, kako bi oštetio vozilo oštećenog Z.Z., zadnjim branikom svojega vozila udario u lijevu bočnu stranu vozila marke _________ , registarskih oznaka _________ , koje je bilo parkirano na bankini ispred kuće, načinivši na taj način oštećenje na vozilu oštećenog u vidu udubljenja na prednjim lijevim vratima, nakon čega se svojim vozilom odvezao u pravcu centra grada,

čime je učinio krivično djelo – oštećenje tuđe stvari – iz člana 293. stav 1. KZ FBiH.

Na osnovu člana 202. stav 1. ZKP FBiH, optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 64,00 KM i da sudu plati paušal u iznosu od 50,00 KM.


O b r a z l o ž e nj e


Kantonalno tužiteljstvo __________ kantona optužnicom ____________ od _________ godine stavilo je na teret optuženom R.A. krivično djelo – oštećenje tuđe stvari -iz člana 293. stav 1. KZ FBiH i predložilo da sud izda kazneni nalog kojim će optuženom izreći uvjetnu osudu s utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od 2 mjeseca, a koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 godine ne učini novo krivično djelo.

Sudija za prethodno saslušanje ovog suda složio se sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga, te je dana _______ godine potvrdio optužnicu i zakazao saslušanje optuženog u smislu člana 352. ZKP FBiH.

Na saslušanju, optuženi R.A. je izjavio da nije kriv, pa je sudija za prethodno saslušanje proslijedio optužnicu na dalji postupak u skladu sa ZKP FBiH.

U svom uvodnom izlaganju na glavnom pretresu, kantonalni tužitelj je izjavio da će dokazima čije je izvođenje predloženo u optužnici dokazati da je optuženi R.A. učinio krivično djelo za koje se optužuje, a optuženi R.A. je izjavio da on nije učinio krivično djelo za koje se tereti iz jednostavnog razloga što u vozilo oštećenog nije namjerno udario nego zbog nepažnje prilikom okretanja vozilom ispred kuće oštećenog.

U toku dokaznog postupka saslušani su svjedoci Z.Z. i Z.U., te je pročitan zapisnik o uviđaju PU _________ od ________ godine, račun ovlaštenog servisa ________ , _____ , od ___________ godine i izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog R.A.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je utvrdio činjenično stanje kao u izreci ovog rješenja.

Naime, svjedok – oštećeni je u svom iskazu naveo da je dana __________ godine zaista zagalamio na sedmogodišnjeg unuka optuženog R.A. zato što se provlačio ispod ograde, da je mali potom plačući otrčao kući a da je nakon otprilike pola sata čuo kako se pred njegovom kućom zaustavlja vozilo. Potom je čuo optuženog R.A., kojega inače dobro poznaje jer su susjedi i igraju zajedno šah u čitaonici, da ga poziva ljutitim glasom da izađe da ga pita što je galamio na dijete, ali da on nije htio izaći upravo zbog toga što nije htio da produbljuje sukob. Kada je čuo da su se zatvorila vrata vozila i upalio motor, prišao je prozoru i vidio je kako optuženi svojim vozilom manevriše na kolovozu, da mu nije bilo jasno šta radi, a da je onda, kada se namjestio, optuženi svojim vozilom krenuo unazad prema njegovom vozilu i zadnjim branikom udario u prednja lijeva vrata njegovog vozila ________ koje je bilo parkirano na bankini ispred njegove kuće. Odmah je pozvao policiju, najviše zbog toga što se bojao da će ga neko pitati u šta je udario svojim vozilom. Nakon što je policija otišla, došla je supruga optuženog i pitala kolika je šteta i rekla da oni hoće da mu naknade štetu. Poslije dva-tri dana od događaja, kada je popravio auto, a opravka ga je koštala 120,00 KM, supruga optuženog mu je platila taj iznos. Svjedok je takođe izjavio da bi on volio da se na tome sve završilo, ali, pošto nije, volio bi da se sve što prije završi i zaboravi pa i to što je on zagalamio na unuka optuženog.

Sud je u cijelosti prihvatio kao tačan navedeni iskaz ovog svjedoka jer iz njegove sadržine ne proizilazi ništa što bi ukazivalo na neosnovano terećenje optuženog. Naprotiv, iz iskaza je vidljiva želja ovog svjedoka da što realnije prikaže događaj i udio svakog od učesnika u tom događaju, te da se događaj što prije zaboravi.

Osim toga, iskaz ovog svjedoka u skladu je sa ostalim provedenim dokazima. Tako je svjedok Z.U., čija se kuća nalazi preko puta kuće oštećnog Z.Z. i koji je sa prozora svoje kuće posmatrao događaj, u svom iskazu događaj prikazao na istovjetan način kao i svjedok – oštećeni Z.Z. Nadalje, iz zapisnika o uviđaju PU ________ od ________ godine proizilazi da je prilikom uviđaja, na bankini ispred kuće oštećenog Z.Z., zatečeno vozilo marke ________ , registarskih oznaka___________ , _________ boje, vlasništvo oštećenog, te da je na prednjim lijevim vratima bilo vidljivo svježe oštećenje u vidu udubljenja sa tragovima ____ boje. Na osnovu računa ovlašćenog servisa _________ od ________ godine, utvrđeno je da je u tom servisu izvršena opravka navedenog oštećenja na prednjim lijevim vratima vozila oštećenog Z.Z. i da je ona koštala 120,00 KM.

Imajući u vidu iskaze svjedoka – oštećenog Z.Z. i svjedoka Z.U., iz kojih proizilazi da je optuženi, nakon što je ponovo sjeo u svoje vozilo i upalio motor, vozilom napravio manevar na kolovozu tako što se zadnjom stranom svog vozila okrenuo prema lijevoj bočnoj strani parkiranog vozila oštećenog, a potom, krečući se unazad, zadnjim branikom svog vozila udario u lijevu bočnu stranu vozila oštećenog, te se nakon toga uputio prema centru grada, ovaj sud nalazi utvrđenim da je optuženi u konkretnom slučaju postupao s umišljajem, tj. da je bio svjestan da navedenom radnjom može oštetiti vozilo oštećenog i da je on to i htio. Pri tom je ovaj sud imao u vidu i okolnost da se sve to događalo nakon što je oštećeni zagalamio na sedmogodišnjeg unuka optuženog R.A. i nakon što oštećeni, na poziv optuženog, nije htio da izađe iz svoje kuće da o tome razgovara sa optuženim što je, po ocjeni ovog suda, bio povod ovakvom postupku optuženog R.A. Iz navedenih razloga ovaj sud nalazi neprihvatljivim navod optuženog iz uvodnog izlaganja, ponovljen i u završnoj riječi, da je u vozilo oštećenog udario nepažnjom a ne namjerno.

Budući da je optuženi R.A. zadnjim branikom svoga vozila udario u lijevu bočnu stranu vozila oštećenog Z.Z., kako bi ga oštetio i tako mu načinio oštećenje u vidu udubljenja na prednjim lijevim vratima vozila, on je svojim radnjama ostvario obilježja krivičnog djela – oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. KZ FBiH.

Odlučujući o vrsti krivičnopravne sankcije koju će izreći optuženom R.A., sud je cijenio sve okolnosti koje su od značaja za izbor krivičnopavne sankcije. Imajući u vidu životnu dob optuženog, okolnost da dosada nije osuđivan i, posebno, utvrđene okolnosti pod kojima je djelo učinjeno (prethodno je oštećeni zagalamio na sedmogodišnjeg unuka optuženog, koji je plačući otrčao kući, a, nakon toga, oštećeni nije izašao iz svoje kuće na poziv optuženog da razgovaraju o tome), ovaj sud nalazi da je djelo učinjeno pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ga čine osobito lakim, pa je, s obzirom i da je optuženi naknadio štetu koju je prouzrokovao oštećenom, na osnovu člana 61. stav 1. i 4. KZ FBiH, optuženom R.A. izrekao sudsku opomenu, nalazeći da u konkretnom slučaju primjena kazne nije nužna za ostvarenje svrhe krivičnopravnih sankcija i radi krivičnopravne zaštite, te da se može očekivati da će samo upozorenje dovoljno utjecati na optuženog da ubuduće ne čini krivična djela.

Na osnovu člana 202. stav 1. ZKP FBiH, optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 64,00 KM, koji se odnose na troškove svjedoka, te da sudu plati paušal u iznosu od 50,00 KM, koji je određen s obzirom na trajanje postupka i imovno stanje optuženog.


Zapisničar Sudija

P.K. H.A.Pouka: protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu u _______ , putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa rješenja. Žalba se podnosi u dva primjerka.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]