BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4674
REVIZIJA


FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE


ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE


U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine pravna osoba je dužna da vodi knjigovodstvo, sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, a koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava očekuje da će NOSBiH u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;

- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;

- postupanje u skladu s važećom zakonskom regulativom, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; i

- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će NOSBiH nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj NOSBiH. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine NOSBiH, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

NOSBiH
Hifzi Bjelevca 17
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
26. februar 2021. godine


Za i u ime Uprave
Generalni direktor
Dr. Milodrag Košarac, s. r.Vlasnicima i Upravi Nezavisnog operator sistema u Bosni i HercegoviniMišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Nezavisnog operator sistema u BiH prikazanih na stranicama od 4. do 28., koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju – bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti – bilans uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena.
Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Nezavisnog operator sistema u BiH na dan 31. decembra 2020. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.


Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u paragrafu o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Nezavisnog operator sistema u BiH u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.


Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja usljed prevare ili pogreške. U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Nezavisnog operator sistema u BiH da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati NOSBiH ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovio NOSBiH.


Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:
- Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizorske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola NOSBiH.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
- Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti NOSBiH da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da NOSBiH prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.
Dužni smo komunicirati so onima koji su zaduženi za upravljanje u pogledu, između ostalog, planiranog obima i datuma revizije, te u pogledu značajnih nalaza revizije, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koji se identifikuju tokom naše revizije.

Baker Tilly Re Opinion d.o.o.
Grbavička 4, 71000 Sarajevo
Direktor i ovlašteni revizor
Nihad Fejzić, s. r.
Sarajevo, 26. februara 2021. godine


Ovlašteni revizor
Ezita Imamović, s. r.
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI-BILANS USPJEHA ZA GODINU KOJAJE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2020.

Napomene


2020.

KM


2019.

KMPrihodi od vlastite djelatnosti

5


76.118.052


77.256.324
Ostali prihodi

6


460.315


300.837

UKUPNO OPERATIVNI PRIHODI
76.578.367


77.557.161


Pomoćne usluge


7


(61.782.058)


(71.190.740)
Materijal i energija


8


(145.041)


(158.673)
Ostale usluge


9


(1.238.038)


(1.194.727)
Troškovi zaposlenih


10


(3.971.034)


(3.786.812)
Amortizacija


11


(1.081.279)


(1.110.181)
Ostali troškovi


12


(5.055.465)


(1.439.104)
UKUPNO OPERATIVNI RASHODI

(73.272.915)


(78.880.237)
Finansijski prihodi - kamate


-


1.470


152.031

Finansijski rashodi - kamate


-


(360.673)


(347.618)

VIŠAK PRIHODA/(RASHODA) ZA GODINU
2.946.249


(1.518.663)
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI


IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU-BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE
Napomena


31.12.2020.

KM


31.12.2019.

KM
Dugoročna imovina


Nekretnine, postrojenja i oprema


13


11.031.563


9.475.759

Nematerijalna imovina


14


203.374


261.963

Finansijska imovina po amortiziranom trošku


15


146.229


146.229

Dugoročni avansi


16


343.028


449.535

Dugoročna razgraničenja


-


6.586


61

Ukupno dugoročna imovina

11.730.780


10.333.547

Kratkoročna imovina


Novac i novčani ekvivalenti


17


8.682.398


1.221.936

Potraživanja od kupaca


18


10.143.779


17.940.022

Ostala potraživanja


19


123.634


111.518

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost


-


1.267.610


1.335.599

Zalihe


20


33.098


38.557

Ukupno kratkoročna imovina

20.250.519


20.647.632

UKUPNO AKTIVA

31.981.299


30.981.179

PASIVA


Trajni izvori sredstava


Trajni ulog


-


1.649.278


1.649.278

Neraspoređeni višak prihoda


-


6.022.428


3.076.179
Ukupno trajni izvori sredstava

7.671.706


4.725.457

Dugoročne obaveze


Obaveze za dugoročne kredite


21


9.180.485


7.121.839

Obaveze po osnovu najmova


22


-


78.062

Odloženi prihod


23


607.148


536.701

Ostale dugoročne obaveze


-


855


-

Ukupno dugoročne obaveze

9.788.488


7.736.602

Kratkoročne obaveze


Obaveze prema dobavljačima


24


10.329.614


15.992.900

Obaveze za porez na dodanu vrijednost, neto


-


148.022


190.547

Obaveze za kratkoročne kredite


25


3.102.158


1.173.917

Kratkoročni dio obaveza po najmovima


22


78.062


113.736

Ostale obaveze


26


863.249


1.048.020

Ukupno kratkoročne obaveze

14.521.105


18.519.120

UKUPNO PASIVA

31.981.299


30.981.179Potpisao za i u ime NOSBiH dana 26. februara 2021. godine:


Generalni direktor
Dr. Milodrag Košarac, s.r.
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI


IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2020.


2020.

KM


2019.

KM

POSLOVNE AKTIVNOSTIVišak prihoda/(rashoda) za godinu


2.946.249


(1.518.663)

Usklađenje za:Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine


1.081.279


1.110.181

Gubici od rashodovanja materijalne i nematerijalne imovine


1.558


2.852

Usklađenje za promjene u kratkoročnoj imovini i obavezama:Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca


7.796.243


(4.674.074)

Smanjenje ostalih potraživanja


155.855


3.248

Smanjenje zaliha


5.459


33.823

(Smanjenje)/povećanje obaveza prema dobavljačima


(5.663.286)


6.140.477

(Smanjenje)/povećanje ostalih obaveza


(226.441)


350.667

Povećanje odloženih prihoda


70.447


254.611

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti


6.167.363


1.703.122

NOVČANI TOK IZ INVESTICIONIH AKTIVNOSTIPovećanje materijalne imovine


(2.511.676)


(341.350)

Povećanje nematerijalne imovine


(68.376)


(49.900)

Novčani tokovi iz investicionih aktivnosti


(2.580.052)


(391.250)

NOVČANI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTIPovećanje/(smanjenje) obaveza po kreditima i najmovima


3.873.151


(778.072)

Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti


3.873.151


(778.072)

NETO POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA


7.460.462


533.800

Novčana sredstva na dan 1. januara


1.221.936


688.136

Novčana sredstva na dan 31. decembra


8.682.398


1.221.936
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2020.
Trajni ulog

KM


Neraspoređeni višak prihoda

KM


Ukupno

KM

Stanje 31. decembra 2018.


1.649.278


4.594.842


6.244.120

Višak rashoda nad prihodima


-


(1.518.663)


(1.518.663)

Stanje 31. decembra 2019.


1.649.278


3.076.179


4.725.457

Višak prihoda nad rashodima


-


2.946.249


2.946.249

Stanje 31. decembra 2020.


1.649.278


6.022.428


7.671.706

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]