BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#152
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Postupak upisa uređen je Zakonom o registracji poslovnih subjekata u FBIH.
Zakonom privrednim društvima propisana je obaveza društva da prijavu za upis društva podnese u roku od 15 dana od dana završenog postupka osnivanja a utvrđena je i obaveza suda da u roku od 15 dana od uredno podnesene priajve izvrši upis.
Rješenje o upisu podataka u registar društava po službenoj dužnosti se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i u drugom štampanom javnom glasilu.
Danom upisa u registar se stiče pravna i poslovna sposobnost pravnog subjekta, a pravni efekti upisa prema trećim osobama nastupaju 16 dana od dana objavljivanja rješenja o upisu u Službenim novinama. Pravni efekti za treća lica mogu nastupiti i prije ako je društvo na koje se upis odnosi dokazalo da je treća osoba znala ili je mogla znati za podatke i isprave koje su predate u registar (dakle, ako je treći nesavjestan - ali teret dokazaivanja je na društvu).
Prijavu za upis može podnjeti samo lice određeno osvnivačkim aktom ili statutom, odn. zastupnik.
Podaci i isprave iz registra za svako društvo moraju biti dostupni zainteresniranim licima. Ta dostupnost pretpostavlja da se vrši uvid i da se zahtijevaju kopije uz vjerodostojnu ovjeru uz plaćanje odgovarajuće naknade koja bi trebala biti propisana posebnim propisima. Time se po Zakonu o PD društvima osigurava načelo javnosti svakom zainteresiranom licu.

U REGISTAR DRUŠTAVA SE UPISUJE:
1. upis osnivanja društva – kada se u registar obavezno moraju unjeti:
a) zakonom predviđeni podaci o identitetu društva, i to:
1) puna firma i, ako postoji, skraćena firma
2) oblik društva
3) djelatnost, odn. djelatnosti društva
4) sjedište društva i podružnice društva
5) podaci koji se odnose na zastupnika i lica koje je ovlašteno da zastupa podružnicu (ime i prezime, adresa prebivališta, funkcija i obim ovlaštenja zastupnika).
b) podaci o članovima, ulozima i odgovornosti za obaveze društva, i to: ime i prezime i adresa prebivališta, (ili firma i adresa sjedišta), članova d.n.o., k.d. i d.o.o.
c) podaci o osnovnom kapitalu društva, udjelima i dionicama u društvu, i to:
1) visina ugovorenog (upisanog) i iznos uplaćenog osnovnog kapitala d.d. i d.o.o.;
2) iznos ugovorenih (upisanih) i iznos uplaćenih uloga komanditora u k.d. i članova d.o.o.;
3) ukupan broj udjela i visina pripadajućih udjela, iskazana procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu, za svakog člana d.o.o.;
4) oznaka klase, broj i nominalna vrijednost dionica d.d., po klasama.
2. upisi promjena društva – kao što su:
a) prestanak društva,
b) statusne promjene (spajanje, pripajanje, odvajanje i promjena oblika društva)
c) sve promjene koje su značajne za pravni promet, i to ograničenje ovlaštenja ili promjena zastupnika, promjena prokurista, brisanje naziva firme, promjena sjedišta, promjena visine osnovnog kapitala društva i dr.

Konačni upis je upis osnivanja društva, a svi slijedeći su upisi promjena društva.
Dok društvo traje mogu se vršiti i zabilježbe (o kojima sud ne donosi rješenje, već zaključak):
­ One su obavještavajući upis, koji trećim osobama daje informaciju o nekim postupcima ili stanjima u pravnoj osobi.
­ Zabilježiti se može
1. zabilježba postupka likvidacije ili stečaja društva, zajedno sa podacima o likvidacionom ili stečajnom upravitelju, te datum obustavljanja postupka likvidacije,
2. zabrana obavljanja određene djelatnosti,
3. privremene mjere itd.
­ Registar ne vrši zabilježbe sam. Nadležni organi koji npr. vodi postupak stečaja dostavljaju registru rješenje o pokretanju postupka i na osnovu toga se vrši zabilježba.

Registar obuhvata – sastoji se od:
1) registra podataka (glavna knjiga registra – javni dio registra koji sadrži podatke o subjektima upisa, a vodi se u elektronskom i štampanom obliku. Glavnu knjigu registra u štampanom obliku vodi sud nadležan prema sjedištu poslovnog subjekta) i
2) registra isprava (zbirka isprava registra – dio registra koji sadrži isprave na osnovu kojih je izvršen upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu registra, te i druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa u registar, kao i odluke donesene u postupku upisa u registar).

Registar je javna knjiga, za koju važe sljedeća načela:
1. načelo javnosti - koje osigurava svakom ko ima pravni interes (pravni interes se ne mora dokazivati) da izvrši uvid u podatke upisane u ispravama i zatražiti ovjerene kopije tih isprava (uz odgovarajuću naknadu);
2. načelo obaveznosti - iz kojeg proizlazi obaveza privrednog društva da izvrši upis u registar prije nego što počne sa svojom djelatnošću;
3. načelo istinitosti - koje polazi od toga da su svi podaci i činjenice upisane u registar istinite, a suprotno se može dokazivati;
4. načelo formalnosti - a to znači da svi registracijski obrasci imaju propisnu formu i samo se na njima može podnijeti prijava za upis;
5. načelo prvenstva - obavezuje sud da upis vrši onim redom kako je primio prijave.
6. načelo konstitutivnosti - upisom u registar društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost, trenutkom upisa u registar faktičke činjenice postaju pravne i time se konstituišu neka prava koja će djelovati i prema trećim osobama (efekti upisa prema trećim osobama nastupaju 16 dana od dana objavljivanja rješenja o upisu u Sl. novinama).
7. načelo jednoobraznosti registracije za sve poslovne subjekte - pravila i postupak upisa je jednoobrazan za sve subjekte koji su dužni da upišu ili podnesu prijave za upis u registar.

Izvor: www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]