BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#796
Razvod braka po zajedničkom prijedlogu

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U TREBINjU
Odjeljenje u Nevesinju
Broj: _____________________
Nevesinje, 16.04.2008. godine


Osnovni sud u Trebinju-Odjeljenje u Nevesinju, i to sudija J. J., rješavajući po zajedničkom prijedlogu predlagača D. D. iz Nevesinja, A. Šantića, 19 i O. D. rođ. Jeremić, iz Nevesinja, Ul. Nikšićka 30, radi razvoda braka i odlučivanja o povjeravanju na zaštitu, vaspitanje i izdržavanje djece, po zaključenju nejavne, glavne rasprave dana 09.04.2008. godine, održane u prisustvu parničnih stranaka i predstavnika Centra za socijalni rad Nevesinje, donio je dana 16.04.2008. godine


P R E S U D U


I. Razvodi se brak zaključen u Nevesinju 11.08.1993. godine između D. D. sin L. i O. D. rođ. J. kći Š., oboje iz Nevesinja, upisan u matičnu knjigu vjenčanih koja se vodi za mjesto Nevesinje pod rednim br. 32 za 1993. godinu.

II. Djeca parničnih stranaka, maloljetni sin L. D., rođen 02. 03. 1994.godine i maloljetna kći P. D., rođena 10. 11. 1998. godine, povjeravaju se na zaštitu i vaspitanje majci O. D..

III. Predlagač D. D. dužan je kao otac doprinositi za izdržavanje maloljetnog sina L. D. 21 %, a za maloljetnu kći P. D. 19% od svoje mjesečne plate koju zarađuje u preduzeću ''E.-H.'' Trebinje, Radna jedinica Nevesinje i to počev od 20.01.2008. godine, kao dana podnošenja prijedloga, svakog prvog do petog u mjesecu za prethodni mjesec, pa sve dok za to budu postojali zakonski razlozi, tako što će dospjele iznose platiti odjednom u roku od 30 dana od dana donošenja presude, na ruke majke-zakonske zastupnice maloljetne djece O. D., pod prijetnjom izvršenja.

IV. Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.


O b r a z l o ž e nj e


U zajedničkom prijedlogu koji su parnične stranke podnijele sudu 20.01.2008. godine navodi se da su zaključili brak u Nevesinju 11.08. 1993. godine i da je u braku rođeno dvoje zajedničke djece i to sin L. rođen 02.03.1994. godine i kći P. rođena 10.11.1998. godine. Istakli su da je još u prvim godinama trajanja braka dolazilo do bračnih nesuglasica. Nesuglasice su postajale sve veće i naročito posljednje dvije godine bračni odnosi su se teško i trajno poremetili tako da je njihov zajednički život postao nepodnošljiv. Došlo je do prekida zajednice života pa je već više od godinu dana supruga O. sa djecom otišla u roditeljsku kuću u kojoj živi sa majkom. Uz prijedlog su predlagači podnijeli zapisnik o neuspjelom pokušaju mirenja koji je sastavio Centar za socijalni rad Nevesinje pod brojem 256-4/07 od 15.12.2007. godine, Takođe, predlagači su se sporazumjeli da se djeca povjere na zaštitu i vaspitanje majci, s tim da je otac djece prihvatio da plaća ''zakonom propisani iznos'' kao doprinos za izdržavanje maloljetne djece.

Pred sudom su na glavnoj raspravi izvedeni sljedeći dokazi: uvid u izvod iz matične knjige vjenčanih za predlagače, izvod iz matične knjige rođenih za njihovu djecu L. i P., kojim je kao javnim ispravama dokazano da su predlagači zaključili brak u Nevesinju 11.08.1993. godine i da su u tom braku rođena djeca L. i P. D.; zapisnik Centra za socijalni rad Nevesinje broj 256-4/07 od 15.12.2007. godine o neuspjelom pokušaju mirenja supružnika, uvjerenje preduzeća ''E.-H.'' Trebinje RJ Nevesinje broj 66/07 od 20.12.2007. godine o iznosu plate predlagača D.; uvjerenje Zajednice za zapošljavanje Nevesinje broj 34-11-0/07 od 02.12.2007. godine, kojim se dokazuje da je predlagač O. D. nezaposlena; saslušanje parničnih stranaka.

Odredbom čl. 52. st.1. Porodičnog zakona (''Sl. Glasnik RS'' broj 54/02-u daljem tekstu: PZ) propisano je da bračni supružnik može tražiti razvod braka ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, usljed čega je zajednički život postao nepodnošljiv.

Odredbom čl. 54. st.1. PZ-a propisano je da bračni supružnici koji imaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu, ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo, mogu podnijeti zajednički prijedlog da se, iz razloga navedenih u čl. 52. ovog zakona, razvede njihov brak.

Prema tome, i u slučaju razvoda braka po zajedničkom prijedlogu, brak se može razvesti samo ako postoji uzrok iz čl. 52.st.1. PZ-a. Teško i trajno poremećeni odnosi je subjektivna pretpostavka, a nepodnošljivost zajedničkog života je objektivna pretpostavke brakorazvodnog uzroka.

I u zajedničkom prijedlogu i u iskazu prilikom saslušanja kao parničnih stranaka, predlagači su opisali poremećenost njihovih bračnih odnosa i nepodnošljivost njihovog zajedničkog života. Njihova zajednica života je prestala već više od godinu dana i supruga O. se sa djecom preselila kod majke. I prije konačnog preseljenja, s vremena na vrijeme, upravo zbog međusobnih nesuglasica i loših odnosa, ona je odlazila kod majke sa djecom pa bi se ponovo vraćala, ali kada je shvatila da je zajednički život među predlagačima zaista postao nepodnošljiv, konačno se preselila kod majke. Prema tome, postojao je uzrok za razvod braka propisan čl. 52. st.1. PZ-a.

Članom 72. PZ-a propisano je da presudom kojom se brak poništava ili se brak razvodi, sud će po službenoj dužnosti odlučiti o zaštiti, vaspitanju i izdržavanju zajedničke djece, kao i o izdržavanju bračnog supružnika, ako je on to zahtijevao.

Predlagači su se, kao što je rečeno, sporazumjeli da se njihova maloljetna djeca povjere na zaštitu i vaspitanje majci. Ovaj sporazum sud je ocijenio da je u najboljem interesu djece, a takvo mišljenje dao je u prijedlogu i Centar za socijalni rad u Nevesinju kao organ starateljstva. Naime, u ovom bračnom sporu rješava se i o zaštiti, vaspitanju i izdržavanju maloljetne djece, pa je u postupku, u skladu sa odredbom čl. 73. st.1. PZ-a, učestvovao i organ starateljstva radi zaštite interesa djece. I maloljetna djeca izrazila su svoju volju da žive s majkom, a kako proističe iz zapisnika Centra za socijalni rad, koji je, prije nego što je stavio prijedlog za zaštitu vaspitanje i izdržavanje djece, uzeo u obzir želje djece. To je u skladu sa odredbom čl. 92. st.1. PZ-a, koji propisuje da će sud, odnosno organ starateljstva koji donosi odluku o povjeravanju djece na zaštitu i vaspitanje uzeti u obzir i želje djeteta ako je ono sposobno da ih izrazi. Nesumnjivo je da je sin predlagača koji ima trinaest godina bio sposoban da izrazi želju, ali i kći predlagača koja je u desetoj godini života. Pored toga, i stambeni uslovi majke, s obzirom da ona živi u roditeljskoj kući samo sa svojom majkom, sasvim su pristojni. To proizilazi i iz pomenutog zapisnika organa starateljstva.

Sud je obavezao predlagača D. D. da mjesečno doprinosi za izdržavanje svoje djece, i to maloljetnog L. iznos od 21%, a maloljetne P. iznos od 19% od plate koju zarađuje u preduzeću ''E.-H.'' Trebinje RJ Nevesinje, a koja iznosi 720,00 KM. Donoseći ovakvu odluku sud je cijenio uzrast djece, da je jedno ima 14, a drugo 9 godina pa je u skladu sa tim uzrastom cijenio njihove potrebe, kao i potrebe za njihovo školovanje. Te okolnosti sud je obavezan uzeti u obzir na osnovu propisa iz odredbe čl. 253.st.2. PZ-a kojom je određeno da će sud, pri odlučivanju o izdržavanju maloljetnog djeteta, uzeti u obzir i uzrast djeteta, kao i potrebe za njegovo školovanje. Otac djece je zaposlen kao električar, zdrav je i sposoban i za povećanu zaradu, što ni sam nije sporio. Naprotiv, pred sudom je kazao da često vikendom i ponekad i nakon posla ostvaruje određenu zaradu radeći privatno poslove električara. On nema drugih zakonskih obaveza za izdržavanje. Drugi bračni supružnik O. D. nije zaposlena, ali je izjavila da mjesečno zaradi oko 300,00 KM spravljajući kolače za jednu poslastičarnicu. Uzimajući u obzir sve ove okolnosti, kao i saglasnost oca maloljetne djece predlagača D. D. da doprinosi izdržavanju svoje djece u skladu sa zakonom, sud je odredio iznos izdržavanja koji će otac plaćati u procentu kako je navedeno u tački III izreke.

Naime, odredbom čl. 259.st.1. PZ-a propisano je da lice koje je dužno da daje izdržavanje, a nalazi se u radnom odnosu ili je korisnik penzije, ili ostvaruje stalnu novčanu rentu u mjesečnim iznosima, sud će obavezati na plaćanje budućih mjesečnih iznosa izdržavanja koji se određuju u procentu od ličnog dohotka, penzije, ili stalne novčane rente.

Prema odredbi čl. 261. PZ-a procenat od ličnog dohotka, penzije ili stalne novčane rente ne može biti manji od 15% za svako izdržavano lice, a procenat za sva lica koja traže izdržavanje ne može biti veći od 50%.

O parničnim troškovima odlučeno je na osnovu odredbe čl. 77. PZ-a kojom je propisano da će o troškovima postupka u bračnom sporu sud odlučiti po slobodnoj ocjeni, vodeći računa o razlozima pravičnosti. Uzimajući u obzir razloge pravičnosti sud je odlučio da svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka.


S u d i j a
J.J.POUKA O PRAVU NA IZJAVLjIVANjE PRAVNOG LIJEKA:
Protiv ove presude stranke mogu izjaviti žalbu Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

https://www.advokat.attorney/
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]