BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2533
Raskid ugovora o korištenju stana

Član 12. Zakona o stambenim odnosima FBiH

Građanin može biti nosilac stanarskog prava samo na jednom stanu, pa je osnovan tužbeni za‐ htjev za raskid ugovora o korištenju stana zaključenog sa osobom koja je nosilac stanarskog prava na dva stana.

Iz obrazloženja : Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je tuženi nosilac stanarskog prava na dva stana i to na stanu koji se nalaze u istoj ulici što je suprotno članu 12. Zakona o stambenim odnosima U postupku je utvrđeno da je tuženi bio nosilac stanarskog prava na stanu u Sarajevu, u ulici G. br. 27 kojeg je napustio tokom rata i kasnije pokrenuo postupak za povrat stana, da je u međuvremenu od Federalnog ministarstva odbrane‐Generalštaba Armije BiH dobio na korištenje i sa istim 09.02.1997.godine zaključio ugovor o korištenju dvosobnog stana u Sarajevu, ulica G. br. 37, površi‐ ne 92,52 m2, u koji je uselio sa porodicom. Tuženi je dana 15.01.2001.godine s ciljem konačnog rje‐ šavanja njegovog stambenog pitanja u Sarajevu, izjavio da Federalnom ministarstvu odbrane ustupa stan u ulici G. br. 27, na kojem je nosilac stanarskog prava, da je rješenjem Uprave za stambena pita‐ nja Kantona Sarajevo potvrđeno da je tuženi nosilac stanarskog prava na stanu u ulici G. br. 27 i da mu se isti vraća u posjed. Tuženi je uveden u posjed tog stana, od kada koristi dva stana (na adresi G. broj 27. i broj 37.). Tužitelj je, polazeći od izjave tuženog o ustupanju stana u G. broj 27, obnovio ugo‐ vor o korištenju stana sa tuženim iz 1997. godine i to dana 19.08.2005. godine, te pozvao tuženog 06.10.2008. godine da mu ustupi stan na broju 27, što tuženi nije učinio jer je u taj stan uselio njegov sin, a tuženi nastavio koristiti sporni stan.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 114059 11 Gž od 08.10.2015. godine, potvrđena
presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 114059 16 Rev od 19.07.2016.
godine
izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]