BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2204
Radna dozvola u Bosni i Hercegovini

Radna dozvola omogućava strancima pravo na plaćeni rad u BiH, te na taj način stranci imaju zagarantovana ista prava i obaveze kao i zaposleni državljani BiH.

Radnu dozvolu izdaje Služba za zapošljavanje, na osnovu zakonskih propisa o zapošljavanju stranaca u okviru utvrđene kvote radnih dozvola (član 78. Zakona o kretanju i boravku stranaca) ili kao radnu dozvolu koja se ne računa u kvotu (član 79.)

Radna dozvola se ne izdaje sa rokom važenja dužim od jedne godine.
Zahtjev za izdavanje radne dozvole

Zahtjev za izdavanje ili produženje radne dozvole poslodavac podnosi kantonalnoj službi. Zahtjevni obrazac mora potpisati zakonski zastupnik firme. Nakon odobrenja od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, služba strancu izdaje radnu dozvolu.

Restart.ba nudi kompletnu administraciju oko pripreme, popunjavanja i podnošenja zahtjeva za izdavanje i/ili produženja radne dozvole. U nastavku teksta naći ćete spisak neophodih dokumenata kao i iznose administrativnih taksi. Za Vas ćemo pripremiti zahtjev, sastaviti tekst pisanog obrazloženja, pripremiti ugovor o radu, organizirati prevod dokumenata i prikupiti neophodna dokumenta, nadzirati cijeli proces izdavanja i samo Vas obavjestiti o okončanom postupku i preuzimanju radne dozvole.

Potrebne informacije za pripremu zahtjeva za izdavanje radne dozvole su:

podaci o strancu: ime i prezime, uključujući i sva prijašnja imena i prezimena; imena i prezimena roditelja;
datum rođenja; spol; mjesto prebivališta i adresu stanovanja u zemlji porijekla;
broj, datum i mjesto izdavanja važećih putnih isprava;
podaci o radnom mjestu, vrsti posla i uvjetima rada;
broj i datum registracije privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta u Federaciji BiH;
broj i datum potvrde banke o solventnosti poslodavca;
naziv, broj i datum pismena koje predstavlja dokaz o podmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve postojeće zaposlene, uključujući i stranca (u slučaju produženja radne dozvole);
broj i datum pisanog obrazloženja poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca; broj, datum i mjesto izdavanja diplome o završenom školovanju stranca, koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i nostrificirana od nadležnog organa.

Neophodni dokumenti

Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilaže se u jednom primjerku ovjerena kopija:

pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata;
diplome o završenom školovanju, koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i nostrificirana od nadležnog organa;
strani ulagači ili osnivači firmi i/ili osobe ovlaštene za zastupanje tih poslodavca ili obrtnici su oslobođeni obaveze nostrificiranja diplome, zajedno uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilažu ovjeren prevod diplome o završenom školovanju;
rješenja o registraciji privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta, porezni broj i uvjerenje o poreznoj registraciji;
dokaz o solventnosti poslodavca, izdat od banke kod koje poslodavac ima račun, odluke o osnivanju, opis radnog mjesta i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za poslodavca koji ima 15 i više radnih mjesta.

U originalnom primjerku se dostavlja:

pisano obrazloženje poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca u skladu sa tačkom 7.2 Procedure (posebni uvjeti);
dokaz o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim obaveznim doprinosima za sve zaposlenike, prilikom izdavanja prve radne dozvole, osim za tek osnovane firme;
dokaz o uplati administrativnih troškova i eventualno takse. Naknada za administrativne troškove za postupak izdavanja radne dozvole se uplaćuje na depozitni račun Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 1610000028570003 otvoren kod Raiffeisen bank d.d. sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca.

Uz zahtjev za produženje radne dozvole prilaže se u jednom primjerku ovjerena kopija: pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata; ugovor o radu zaključen na osnovu prethodno izdate radne dozvole; izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa o obavljanju djelatnosti; dokaz o solventnosti poslodavca izdat od banke kod koje poslodavac ima račun; dokaz o podmirenim poreskim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve zaposlenike; dokaz o uplati administrativnih troškova.

Obrazac za izdavanje radne dozvole ima oznaku OBRAZAC OZ 1.
Obrazac za produženje radne dozvole ime oznaku OBRAZAC OZ 2.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]