BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4036
RAD SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA NAKON ISTEKA PORODILJSKOG ODSUSTVA
Zakon o radu

član 63 stav 1

Pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena treba da se koristi u kontinuitetu nakon isteka porodiljskog odsustva, međutim, u situaciji kada zaposlena tri mjeseca nakon isteka porodiljskog odsustva podnese zahtjev za rad sa polovinom radnog vremena, poslodavac ima osnov da joj odobri takav rad, jer je svrha ovih odredaba zaštita žene i materinstva.

"Kakav je način uspostavljanja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena radnika, nakon isteka porođajnog odsustva, u slučaju kada je zahtjev za korištenje tog prava podnesen dva - tri mjeseca nakon isteka porođajnog odsustva?

Članom 63. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 - dalje: Zakon) utvrđeno je da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Odredbom člana 68. stav 3. Zakona propisano je da za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena iz člana 63. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom.

Shodno navedenom, s obzirom na to da se radi o pravu koje se koristi nakon isteka porođajnog odsustva, mišljenja smo da bi se pravo na porođajno odsustvo i pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva trebalo koristiti u kontinuitetu, bez prekida. Međutim, imajući u vidu da je cilj navedenih odredbi zakona zaštita žene i materinstva, odnosno njega i zaštita djeteta, mišljenja smo da bi u konkretnom slučaju, iako nije postojao kontinuitet korištenja navedenih prava, poslodavac mogao odobriti korištenje prava na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva, ukoliko se na taj način ne utiče na unaprijed planiranu organizaciju i raspored obavljanja poslova kod poslodavca."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-3208/16 iz 2016. godine)

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]