BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2195
Računovodstveni standardi u BiH

Ukoliko namjeravati otvoriti kompaniju u BiH, zakonska obaveza je imati sklopljen Ugovor sa certificiranim računovođom. Bez ovog ugovora nećete moći ni završiti proces registracije vašeg preduzeća jer ćete ovaj ugovor morati priložiti prilikom registracije preduzeća u nadležnoj službi.

Kvalitetan i dobro informisan računovođa spasit će vas muka u radu sa bh. administrativnim aparatom i vršiti kontrolu da vaše preduzeće posluje u skladu sa regulativom BiH. Ukoliko angažirate takvog računovođu i poštujete pravila, smanjujete mogućnost problema sa poreskom inspekcijom.AccountingBanners3.pngRačunovodstveni poslovi u BiH obuhvataju evidentiranje poslovnih promjena, stanja i kretanja sredstava i izvora sredstava, iskazivanje rezultata poslovanja, utvrđivanje prihoda i dobiti, odnosno prihoda i rashoda, obezbjeđenjem sljedećih evidencija i obračuna:

vođenje glavne knjige i dnevnika odnosno glavnog finansijskog knjigovodstva prema analitičkom kontnom planu koje usvoji nadležni organ korisnika usluga,
analitička evidencija stalnih sredstava i sitnog inventara sa obračunom amortizacije, odnosno ispravkom vrijednosti,
analitička evidencija u okviru glavne knjige, investicionih ulaganja prema investicionom programu,
analitička evidencija kupaca i dobavljača i ostalih obaveza i potraživanja,
revalorizacija sredstava prema zakonskim propisima,
izrada periodičnih obračuna i godišnjeg obračuna prema propisima i rokovima i na propisanim obrascima shodno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim podzakonskim aktima,
davanje potrebnih stručnih savjeta i informacija iz oblasti računovodstva na zahtjev korisnika usluga.
mjesečni obračun plata sa pripremom i podnošenjem mjesečnih specifikacija (MIP i 2001 forme),
obračun ostalih naknada i koristi za zaposlene koji nemaju status plate,
priprema i podnošenje godišnje prijave plata zaposlenika (GIP forma),
obračun ugovora o djelu i ugovora o autorskim honorarima (ukoliko se pojavi potreba za istim),
mjesečni obračun poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a),
sačinjavanje i predaja PDV prijave i popratnog D PDV obrasca,
sravnjenje bankovnih računa (izvodi) i stanja blagajne,
izrada godišnjeg obračuna, te obračun dobiti i poreza na dobit,
izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku FBiH (ukoliko bude zahtjeva iz Zavoda),
izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i druge nadležne organe,
usklađenost društva sa važećim zakonskim propisima i regulativom.

Svako računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) odgovorni su za vođenje finansijskih knjiga, pripremu i podnošenje računovodstvenih izvještaja u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu, međunarodnim računovodstvenim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.
Izvještaji koje ste obavezni podnositi nadležnim institucijama

Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) podnosi polugodišnji (polugodišnji bilans dobiti i gubitka) i godišnji (godišnji bilans dobiti i gubitka) računovodstveni izvještaj.

Računovodstveni izvještaj mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati resurs bilansa, obaveze prema drugim izvorima i rezultate poslovanja.

AccountingBanners6.pngPolugodišnji izvještaj mora biti podnesen do kraja jula tekuće godine, dok se godišnji izvještaj podnosi do kraja februara slijedeće godine – za godinu koja je istekla.

Preduzeće se mora pridržavati zakona i standarda u procesu knjigovodstva i polaganja računovodstvenih izvještaja. Standardi su usvojeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i relevantnim uputama EU.

Poslovne knjige vode se u skladu s načelima sistema dvojnog knjigovodstva.

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji moraju sadržavati računovodstvene izjave:

bilans stanja
bilans uspjeha


AccountingBanners.png

Računovodstvena dokumentacija i arhiviranje

Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) treba pravilno održavati i arhivirati računovodstvene dokumente, poslovne knjige, računovodstvene i poslovne izvještaje.

Pravila definiraju razdoblja i metode održavanja i čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, računovodstvenih iskaza i poslovnih izvještaja.

Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) u procesu pripreme računovodstvenih izvještaja pridržava se općih načela vrednovanja:

​​​​​načelo kontinuiteta
načelo dosljednosti
načelo opreznosti za bilanse koje sadrže načelo završnice i načelo nejednakosti
načelo uzročnosti prihoda i rashoda
načelo individualnog vrednovanja imovine i obaveza prema drugim izvorima
načelo vremenski vezanog bilansa.

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]