BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#3932
Propisi vezani za COVID-19

NAREDBA O ZABRANI KRETANjA GRAĐANA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH OD 20.00 DO 5.00 SATI
NAREDBA FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
NAREDBA KANTONALNIM I GRADSKIM/OPĆINSKIM ŠTABOVIMA O NEDONOŠENjU ODLUKA KOJE NISU USAGLAŠENE SA NAREDBAMA I MJERAMA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
NAREDBA KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO U CILjU DALjNjEG PRAĆENjA SITUACIJE I PODUZIMANjE MJERA RADI SPREČAVANjA I RANOG OTKRIVANjA EVENTUALNOG SLUČAJA BOLESTI IZAZVANE NOVIM KORONAVIRUSOM ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 10/2020)
NAREDBA KRIZNOM ŠTABU FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I KRIZNIM ŠTABOVIMA KANTONA O USKLAĐIVANjU SVIH NAREDBI DONESENIH ZA VRIJEME TRAJANjA STANjA NESREĆE UZROKOVANOG KORONA VIRUSOM SA NADLEŽNIM ŠTABOVIMA CZ
NAREDBA O DEZINFEKCIJI POSLOVNIH PROSTORA I SREDSTAVA JAVNOG PREVOZA
NAREDBA O IZUZIMANjU VOZAČA TERETNIH VOZILA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM TRANSPORTU U VRIJEME ZABRANE KRETANjA
NAREDBA O OBAVEZNOJ KONTROLI LICA KOJIMA JE ODREĐENA KUĆNA IZOLACIJA ZBOG NOVOG VIRUSA KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2020)
NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) REPUBLIČKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2020)
NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020)
NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020)
NAREDBA O OBUSTAVI LINIJSKOG I VANLINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA
NAREDBA O OBUSTAVI POSJETA I IZLAZAKA ŠTIĆENIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE I KAZNENO - POPRAVNIM ZAVODIMA
NAREDBA O OBUSTAVI RADA OTVORENIH PIJAČNIH, TRŽNIH I PROSTORA OKO PRODAJNIH OBJEKATA
NAREDBA O OBUSTAVI RADA TRGOVINA NA PODRUČJU FEDERACIJE
NAREDBA O OBUSTAVI RADA TRGOVINA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
NAREDBA O ORGANIZOVANjU NAČINA RADA ŠALTER SALA
NAREDBA O OTKAZIVANjU ODRŽAVANjA SVIH JAVNIH SKUPOVA U FBIH
NAREDBA O PRIVREMENOJ OBUSTAVI PRUŽANjA USLUGA, KINA, MUZEJA I DRUGO
NAREDBA O PRIVREMENOM OBUSTAVLjANjU PRUŽANjA USLUGA FRIZERSKIM I KOZMETIČKIM SALONIMA I IGRAONICAMA
NAREDBA O PRINUDNOJ IZOLACIJI
NAREDBA O PRIVREMENOM OBUSTAVLjANjU PRUŽANjA USLUGA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA
NAREDBA O PROVOĐENjU VANREDNIH MJERA DEZINFEKCIJE U JAVNIM I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
NAREDBA O RASPODJELI TRANSPORTNIH MEDIJA, BRISEVA I TESTOVA ZA KORONA VIRUS
NAREDBA O USPOSTAVI TRIJAŽNIH PUNKTOVA PRIJE ULAZA U ZDRAVSTVENE USTANOVE
NAREDBA O ZABRANI KRETANjA GRAĐANA NA PODRUČJU FBIH OD 20:00 DO 5:00 I O OBAVEZNOM POŠTIVANjU EPIDEMIOLOŠKO-ZAŠTITNIH MJERA
NAREDBA O ZABRANI KRETANjA I ZADRŽAVANjA NA OTVORENOM PROSTORU
NAREDBA O ZABRANI KRETANjA OSOBAMA MLAĐIM OD 18 I STARIJIM OD 65 GODINA
NAREDBA O ZABRANI POSJETA I IZLAZAKA SVIH MIGRANATA U IZBJEGLIČKO-PRIHVATNIM, PRIVREMENIM PRIHVATNIM CENTRIMA I AZILANTSKOM CENTRU NA PODRUČJU FBIH
NAREDBA O ZABRANI RADA PRIVATNIH STOMATOLOŠKIH ORDINACIJA I ZUBOTEHNIČKIH LABORATORIJA
NAREDBA O ZDRAVSTVENOM NADZORU I IZOLACIJI ZA VOZAČE VOZILA U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU
NAREDBA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA O SPROVOĐENjU LICA LIŠENIH SLOBODE U ZDRAVSTVENU USTANOVU RADI OBAVLjANjA TRIJAŽNOG PREGLEDA PRIJE DOVOĐENjA U PROSTORIJE POLICIJSKOG ORGANA
NAREDBA PRIVREDNOJ KOMORI FBIH
NAREDBA SVIM BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
NAREDBA SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U FBIH ZA USPOSTAVU OTVORENE TELEFONSKE LINIJE ZA GRAĐANE
NAREDBA ZA FEDERALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANjA ZA MEDICINSKU POMOĆ
NAREDBA ZA FEDERALNI KRIZNI ŠTAB I KANTONALNE KRIZNE ŠTABOVE MINISTARSTAVA
NAREDBA ZA FEDERALNU UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE
NAREDBA ZA KANTONALNE OPERATIVNE CENTRE CIVILNE ZAŠTITE
NAREDBA ZA KANTONALNE, OPĆINSKE/GRADSKE ŠTABOVE CIVILNE ZAŠTITE
NAREDBA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH POVODOM NAJAVLjENOG DOLASKA ČARTER LETA IZ RIMA
NAREDBE KANTONALNIM KRIZNIM ŠTABOVIMA ZDRAVSTVA DA IZVRŠE PRERASPODJELU RADNOG VREMENA, ZDRAVSTVENIH RADNIKA, ZDRAVSTVENIH SARADNIKA I OSTALIH UPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
NAREDBE OPĆINSKIM/GRADSKIM ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE O MOBILIZACIJI LjUDSTVA, OPREME I SREDSTAVA IZ SASTAVA ODGOVARAJUĆIH SPECIJALIZIRANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE
ODLUKA O ODREĐIVANjU MJERA OGRANIČAVANjA KRETANjA MIGRANATA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U CILjU PREVENIRANjA, UBLAŽAVANjA I OTKLANjANjA ŠTETNIH POSLjEDICA PO LjUDE UZROKOVANIH ŠIRENjEM ZARAZE KORONAVIRUSOM (COVID-19) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 11/2020)
ODLUKA O OSNIVANjU SPECIJALIZOVANE JEDINICE ZAŠTITE I SPASAVANjA ZA DEZINFEKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)
ODLUKA O POSTUPANjU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE S CILjEM OSIGURANjA ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLjA ZAPOSLENIH ZBOG OPASNOSTI OD MOGUĆE POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI PROUZROKOVANE VIRUSOM KORONA ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA BANKAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLjENjEM COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENjUJE ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLjENjEM "COVID-19" ("Sl. novine FBiH, br. 22/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LIZING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENjUJU ZA UBLAŽAVANjE NEPOVOLjNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA UZROKOVANIH POJAVOM VIRUSNOG OBOLjENjA "COVID-19" ("Sl. novine FBiH, br. 22/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE SE ODNOSE NA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE U SVRHU SPREČAVANjA ŠTETNIH POSLjEDICA EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NA PRIVREDNE SUBJEKTE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZA DRUŠTAVA ZA FAKTORING I BANAKA KOJE SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH, br. 22/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZA LIZING DRUŠTAVA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH, br. 22/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH, br. 22/2020)
ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZE BANAKA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH, br. 22/2020)
ODLUKA O PRIVREMENOJ ODGODI PLAĆANjA PORESKIH OBAVEZA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020)
ODLUKA O PROGLAŠENjU NASTANKA STANjA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2020)
ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA NESREĆE UZROKOVANO POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID 19) NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH ("Sl. glasnik FBiH", br. 21/2020)
ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA PRIRODNE I DR. NESREĆE ZBOG OPASNOSTI OD ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19) NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 11/2020)
ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020)
ODLUKA O PROPISIVANjU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2020)
ODLUKA O PROPISIVANjU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA ("Sl. glasnik FBiH", br. 21/2020)
ODLUKA O ZABRANI IZAZIVANjA PANIKE I NEREDA ZA VRIJEME VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)
PREPORUKA FEDERALNOG ŠTABA CZ
PREPORUKA KANTONALNIM INSPEKCIJSKIM ORGANIMA I KANTONALNIM MINISTARSTVIMA UNUTRAŠNjIH POSLOVA
UPUTE ZA POSTUPANjE ZA VRIJEME TRAJANjA NESREĆE
UREDBA O VRAĆANjU CIJENA NA PRETHODNI NIVO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020)
ZAKLjUČAK O STAVLjANjU NA RASPOLAGANjE DEZINFEKCIONOG SREDSTVA SEMI SAN T 65

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]