BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3421
Promjena ličnih dokumenata interseksualne osobe
P. v. Ukraine (dec.), no. 40296/16


Aplikant je interseksualna osoba koja želi promijeniti lične dokumente. Aplikantov zahtjev je odbijen od strane upravnog suda, koji je sugerirao aplikantu da može tražiti sudsku presudu da mu je pogrešno određen muški spol pri rođenju.
Član 8. samostalno i u vezi s članom 14. Zahtjev odbijen na temelju člana 35. stav 1. zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih lijekova. Vlada je dala primjer domaće sudske prakse koja se bavi sličnom situacijom. Aplikant je trebao isprobati lijek koji je predložio upravni sud, a koji se ne može smatrati očigledno uzaludnim: paragrafi 53-54 presude.
Pogledajte relevantni međunarodni materijal o interseksualnim osobama: paragrafi 30-34 presude. Nedopuštena aplikacija.
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja