BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3014
Službeni glasnik BiH, broj 11/19
Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 33/04, 56/08 i 62/11), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi


PROGRAM PRAVOSUDNOG ISPITA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE


I


(1) Ovim programom utvrđuju se gradivo, pravni izvori i literatura po kojim se polažu pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini pred komisijama za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz krivičnog i građanskog prava, odnosno porodičnog prava, a usmeni dio iz krivičnog (materijalnog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), porodičnog, privrednog, upravnog i radnog prava te iz ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

(2) Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u ovom programu.

II


Za predmete iz stava (1) tačke I ovog programa utvrđuju se gradivo, pravni izvori i literatura za svaki predmet pojedinačno, kako slijedi.

KRIVIČNO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO)


A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI


1. Gradivo i pravni izvori s nivoa države


1.1. Krivični zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18);

1.2. Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 58/08, 12/09, 16/09 i 93/09, 72/13 i 65/18);

1.3. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03, 61/04 i 55/05);

1.4. Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 22/16) i to Osnovne odredbe (čl. 1-5) Organizacija zavoda (čl. 11-13), Odredbe o izvršenju pritvora i kazne zatvora (čl. 52-69), zatim sve odredbe od čl. 109-135, te odredbe od čl. 161-225);

1.5. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ("Službeni glasnik BiH", br. 53/09, 58/13);

1.6. Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 20/04, 41/07, 18/12, 36/14, 81/15);

1.7. Zakon Bosne i Hercegovine o pomilovanju ("Službeni glasnik BiH", broj 93/05).

2. Gradivo i pravni izvori s nivoa entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine


2.1. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17), Krivični zakon Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 64/17), i Krivični zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BD BiH" Novi prečišćeni tekst 33/13) - posebni dio koji nije obuhvaćen Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine;

2.2. Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07 i 9/09 i 12/10, 8/13 i 59/14), Zakon o krivičnom postupku - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik RS", br. 100/09, 53/12), i Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikta Bosne novi prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 34/13) - dio koji nije obuhvaćen Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine;

2.3. Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14);

2.4. Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/10 i 61/13).

Napomena: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore iz entiteta ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriji s koje dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uslov za polaganje pravosudnog ispita.

B) PRIJEDLOG LITERATURE


1. Srzentić, Stajić i Lazarević, "Savremena administracija" - Krivično pravo - opći dio, 1986. godine;

2. Franjo Bačić, Kazneno pravo - opći dio, 1998. godine;

3. Zajednički projekt Vijeća Evrope i Evropske komisije - Komentar krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini, Knjiga 1 i Knjiga II, Sarajevo 2005. godine;

4. Zajednički projekt Vijeća Evrope i Evropske komisije - Komentar zakona o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini, Knjiga I i Knjiga II, Sarajevo 2005. godine;

5. Po izboru kandidata.

GRAĐANSKO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO)


A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI


1. Gradivo i pravni izvori s nivoa države


1.1. Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/04, 84/07 i 58/13);

1.2. Zakon o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03);

1.3. Zakon o autorskom i srodnim pravima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 63/10).

2. Gradivo i pravni izvori preuzeti od ranijeg pravnog sistema


2.1. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89; "Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11), koji se primjenjuje kao federalni zakon na osnovu člana IX 5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine;

2.2. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni glasnik RS", br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04); Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89).

3. Gradivo i pravni izvori doneseni na nivou entiteta


3.1. Zakon o stvarnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 124/08, 3/09 i 58/09, 95/11);

3.2. Zakon o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 100/13);

3.3. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05, 19/06), i Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13 i 98/15) - samo u dijelu u kojem je drugačije reguliran postupak ili u dijelu u kojem nije nikako reguliran u Zakonu o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine;

3.4. Zakon o vanparničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 39/04 i 73/05, 80/14);

3.5. Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik RS BiH", broj 36/09 i 91/16);

3.6. Zakon o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12), i Zakon o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18) - samo u dijelu u kojem je drugačije reguliran postupak ili u dijelu u kojem nije nikako reguliran u Zakonu o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine;

3.7. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni glasnik RS", br. 1/09, 55/09 i 91/16);

3.8. Zakon o nasljeđivanju (" Službene novine Federacije BiH", broj 80/14);

3.9. Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03 i 54/04);

3.10. Zakon o zemljišnim knjigama Republike Srpske - samo odredbe koje se odnose na korištenje i održavanje evidencija iz člana 189. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;

Napomena: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore na nivou entiteta ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriji s koje dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uslov za polaganje pravosudnog ispita.

B) PRIJEDLOG LITERATURE


1. Bariša Čolak, Građansko pravo prema programu pravosudnog ispita, "Službeni list BiH", Sarajevo, 2015. godine;

2. Zečević, E. (2003), Pravila građanskog i porodičnog prava sa sudskom praksom, Knjiga, Sarajevo;

3. Zajednički projekt Vijeća Evrope i Evropske komisije - Komentar zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, Sarajevo, 2005. godine;

4. Zajednički projekt Vijeća Evrope i Evropske komisije - Komentari zakona o izvršnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, Sarajevo, 2005. godine;

5. I. Babić/D. Medic/E. Hašić/M. Povlakić/L. Velić - Komentar Zakona o stvarnim pravima RS, Privredna štampa Sarajevo;

6. Babić/D. Medic/E. Hašić/M. Povlakić/L. Velić - Komentar Zakona o stvarnim pravima FBiH, Privredna štampa Sarajevo;

7. J. Weike/L. Tajić (Velić) - Komentar Zakona o zemljišnim knjigama, Privredna štampa Sarajevo;

8. Prema izboru kandidata.

PORODIČNO PRAVO


A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI


1. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05, 41/05 i 31/14);

2. Porodični zakon ("Službeni glasnik RS", br. 54/02, 41/08 i 63/14);

3. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/13);

4. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ("Službeni glasnik RS", br. 102/12 i 108/13).

Napomena: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore na razini entiteta ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriji s koje dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uvjet za polaganje pravosudnog ispita.

B) PRIJEDLOG LITERATURE


1. Bariša Čolak, Građansko pravo prema programu pravosudnog ispita, "Službeni list BiH", Sarajevo, 2015;

2. Prema izboru kandidata.

PRIVREDNO PRAVO


A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI


1. Gradivo i pravni izvori s nivoa države


1.1. Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 4/98, 17/98, 13/03 i 48/10 i 22/15);

1.2. Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04); i to: Šta se uređuje ovim zakonom i pojmovi; Načela registracije; Vođenje registra - Glavna knjiga Registra - Zbirka isprava; Obavezni podaci subjekta upisa u Registar; Rješenje o registraciji i rok za izdavanje.

1.3. Okvirni zakon o zalozima ("Službeni glasnik BiH", br. 28/04, 54/04); - i to: Šta znači ugovor o zalogu; Nastanak zaloga; Registar zaloga; Brisanje registracije i Nadležnost suda u izvršnom postupku zaloga.

1.4. Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 12/04); i to: Osnivanje, status, sjedište i sastav Agencije; Nadležnost i svrha Agencije; Međunarodni odnosi - uloga Agencije i Biro zelene karate.

1.5. Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 56/04); - i to: Šta se uređuje ovim zakonom; Pojmovi - definicija koncesije, koncesionara i koncedenta; Predmet koncesije; Nadležnost za dodjelu koncesije; Komisija za koncesije, osnivanje, nadležnost, sastav, imenovanje i odluke; Dodjela koncesije - tenderski postupak; Samoinicijativna ponuda; Ugovor o koncesiji - sadržaj, rok na koji se dodjeljuje koncesija; Prestanak i raskid ugovora o koncesiji.

1.6. Zakon o patentu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10); - i to: Šta se uređuje ovim zakonom, Predmet zaštite patenta (čl. 6-11), Pravo na zaštitu izuma (čl. 12-13), Postupak priznavanja patenta (čl. 14-20), Formalno ispitivanje prijave (čl. 32), Konsenzualni patent (čl. 41-42), Odbijanje zahtjeva za priznavanje patenata (čl. 43), Priznavanje patenta (čl. 44), Trajanje patenata (čl. 55), Proglašenje rješenja o priznavanju patenata ništavim (čl. 93-94), Postupak po žalbi (čl. 97) i Građansko pravna zaštita (čl. 103-104).

1.7. Zakon o žigu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10); i to: Opće odredbe (čl. 1-6); Nadležnost za postupak zaštite žiga (čl. 10-11); Postupak zaštite (čl. 15-18); Ispitivanje urednosti prijave i njeno odbacivanje (čl. 26); Odbijanje zahtjeva (čl. 32); Rješenje o priznavanju žiga (čl. 38-41); Prestanak žiga-trajanje (čl. 66); Žalbeni postupak (čl. 76-79) i Građansko pravna zaštita (čl. 80-85).

1.8. Zakon o industrijskom dizajnu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10); i to: Opće odredbe (čl. 1); Uvjeti za zaštitu (čl. 3-5); Postupak zaštite - pokretanje postupka (čl. 17-20); Sticanje i važenje industrijskog dizajna (čl. 50-53); Prestanak prava (čl. 69); Žalbeni postupak (čl. 75-78) i Građansko pravna zaštita (čl. 79-84).

1.10. Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", br. 53/10); i to: Opće odredbe (čl. 12-5); Nazivi koji se ne mogu zaštiti (čl. 8); Nadležnost za postupak (čl. 12-13); Prestanak važenja (čl. 59-60); Žalbeni postupak (čl. 67-70) i Građansko pravna zaštita (čl.71-76).

2. Gradivo - pravni izvori preuzeti od ranijeg pravnog sistema


1. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i "Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93, 13/94, i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11, i "Službeni glasnik RS", br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) - Drugi dio UGOVORI - o prodaji, građenju, prijevozu, licenci, uskladištenju, komisionu, posredovanju, špediciji, kreditu, upućivanju (asignađji), angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (alotman), franšizingu i faktoringu i sredstvima za osiguranje ugovora u privredi.

3. Gradivo i pravni izvori doneseni na nivou entiteta


3.1. Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15);

3.2. Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/17);

3.3. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14);

3.4. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", br. 67/13 i 15/16);

3.5. Zakon o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06 i 52 /18); - i to: prijedlog, uslovi za pokretanje, nadležni sud, organi stečajnog postupka, stečajni upravitelj i njegove nadležnosti, skupština vjerovnika i odbor vjerovnika, pravne posljedice stečaja i plan reorganizacije, stečajna masa, isplatni redovi, izlučni i razlučni vjerovnici, troškovi postupka;

3.6. Zakon o stečajnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 16/16), - i to: prijedlog, uslovi za pokretanje, nadležni sud, organi stečajnog postupka, stečajni upravitelj i njegove nadležnosti, skupština vjerovnika i odbor vjerovnika, pravne posljedice stečaja i plan reorganizacije, stečajna masa, isplatni redovi, izlučni i razlučni vjerovnici, troškovi postupka;

3.7. Zakon o likvidacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03);

3.8. Zakon o likvidacionom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 64/02);

3.9. Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/01, 50/03 i 77/15);

3.10. Zakon o stranim ulaganjima ("Službeni glasnik RS", broj 21/18);

3.11. Zakon o bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/17) - i to: Osnovne odredbe (čl. 1 i 2 od a. do e.); Osnivački akti i statut (čl. 7-9); Izdavanje bankarske dozvole (čl. 10-14); Predstavništvo banke i podružnica (čl. 19); Prestanak važenja dozvole za rad (čl. 21-23); Kapital (čl. 24); Organi banke (čl. 42-45); Nadzorni odbor i odbor za reviziju (čl. 48-60); Uprava banke (čl. 63-67); Sekretar, prokura i udruženje banaka (čl. 71); Poslovi koje banka može obavljati (čl. 74);

3.12. Zakon o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 4/17 i 19/18); isto kao i pod 3.11. samo drugi članovi u Zakonu RS);

3.13. Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04);

3.14. Zakon o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17);

3.15. Zakon o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 109/12, 86/15 i 25/17);); - i to: samo čl. 1. - 4.; vrijednosni papiri (vrste i obvezni sastojci) - čl. 4. -12.; izdavanje vrijednosnih papira - čl. 22. i 23.; poslovi sa vrijednosnim papirima - vrste, profesionalni posrednik i kapital - čl. 67. - 77. i 108. - 124. i burza - čl. 133. - 135., brokeri i dileri;

3.16. Zakon o tržištu hartijaod vrijednosti ("Službeni glasnik RS", br. 92/06, 34/09, 8/12, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17);); i to: vrijednosni papiri (vrste i obvezni sastojci, izdavanje vrijednosnih papira, poslovi s vrijednosnim papirima - vrste, profesionalni posrednik i kapital, burza, Komisija za vrijednosne papire i Centralni registar hartija od vrijednosti, brokeri i dileri;

3.17. Zakon o mjenici ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/00, 28/03); i to: Pojmovi;

Trasirana mjenica, izdavanje i oblik; Indosament; Akceptiranje i aval mjenice; Dospjelost /vrste/; Protest mjenice i zastara; Amortizacija mjenice;

3.18. Zakon o mjenici ("Službeni glasnik RS", broj 32/01); i to: Pojmovi; Trasirana mjenica, izdavanje i oblik; Indosament; Akceptiranje i aval mjenice; Dospjelost /vrste/; Protest mjenice i zastara; Amortizacija mjenice.

3.19. Zakon o čeku ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00 i 77/15); i to: Opće odredbe o čeku; Staje ček, izdavanje i oblik i vrste čeka - sadržaj; Plaćanje čeka; Razlika između mjenice i čeka;

3.20. Zakon o čeku ("Službeni glasnik RS", broj 32/01); i to: Opće odredbe o čeku; Šta je ček, izdavanje i oblik i vrste čeka - sadržaj; Plaćanje čeka; Razlika između mjenice i čeka;

3.21. Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05);); i to: Institucija Zaštitnog fonda i Obavezno osiguranje od odgovornosti;

3.22. Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik RS", broj 102/09); i to: Institucija Zaštitnog fonda i Obavezno osiguranje od odgovornosti;

3.23. Zakon o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10 i 79 /l 7); - i to: Šta je trgovac - član 2.; Trgovina na veliko i trgovina na malo - čl. 6. - 11.; osnivanje trgovinske radnje - čl. 16. i 18. i odobrenje za obavljanje trgovine na malo osobnim radom-trgovac pojedinac - čl. 21 a. i 21 b.- posebni oblici trgovine i zaštita potrošača.

3.24. Zakon o trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 6/07 i 52/11 i 67/13)., isto kao pod 3.23.

Napomena: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore na nivou entiteta ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriji s koje dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uvjet za polaganje pravosudnog ispita.

B) PRIJEDLOG LITERATURE


1. Mato Tadić, Privredno pravo prema programu pravosudnog ispita, "Službeni list BiH", Sarajevo, 2010. godine;

2. Prema izboru kandidata.

UPRAVNO PRAVO


A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI


1. Gradivo i pravni izvori s nivoa države


1.1 Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17);

1.2 Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09, 41/13 i 53/16);

1.3 Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br 19/02 88/07, 83/08, 74/10);

1.4 Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08);

1.5 Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17);

1.6 Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnikBiH", br. 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13 i 22/16 - Prečišćen tekst), samo odredbe o stjecanju i prestanku državljanstva.

2. Gradivo i pravni izvori s nivoa entiteta


2.6. Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99),

2.7. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),

2.8. Zakon o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05),

2.9. Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", br. 109/05 i 63/11).

B) PRIJEDLOG LITERATURE


1. Mato Tadić, Upravno i radno pravo prema programu pravosudnog ispita, "Službeni list BiH", Sarajevo, 2016. godine;

2. Dr. Pero Krijan, Komentar Zakona o upravnom postupku, OSCE, 2002. godine;

3. Dr. Petar Kunić, Upravno pravo - opći i posebni dio, Pravni fakultet Banja Luka;

4. Po izboru kandidata.

RADNO PRAVO


A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI


1. Gradivo i pravni izvori s nivoa države


1.1. Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05;

1.2. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 32/07.

2. Gradivo i pravni izvori s nivoa entiteta


2.1. Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18);

2.2. Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 1/16 i 66/18);

2.3. Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15);

2.4. Zakon o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16);

2.5. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18);

2.6. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 134/11 i 82/13, 96/13-O.U.S i 103/15).

Napomena: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore iz entiteta ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriji s koje dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uvjet za polaganje pravosudnog ispita.

B) PRIJEDLOG LITERATURE


1. Mato Tadić, Upravno i radno pravo prema programu pravosudnog ispita, "Službeni list BiH", Sarajevo, 2016. godine;

2. Po izboru kandidata.

USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA


A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI


1. Gradivo i pravni izvori s razine države


1.1. Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini s aneksima;

1.2. Ustav BiH (Aneks 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini s dodatnim sporazumima o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini, i Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH", broj 25/09);

1.3. Evropska konvencija o ljudskim pravima ("Službeni glasnik BiH", broj 6/99);

1.4. Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 74/09 i 97/09);

1.5. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 32/07 i 48/07, 15/08);

1.6. Zakon o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09 i 97/09);

1.7. Zakon o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/00, 19/02, 35/04, 32/06) (i to ovlaštenja i nadležnosti - čl.1.-7., sastav i imenovanje - čl. 8.12., obaveza saradnje sa ombudsmanom - čl. 25.-28. i preporuke-član 32.);

1.8. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16); i to osnovne odredbe - čl. 1.1, biračko pravo čl. 1.4, -1.9., organi nadležni za provedbu izbora čl. 2.1-2.6, birački spisak čl. 3.1-3.11, zaštita izbornog prava čl. 6.1-6.9, ponovni, odgođeni i prijevremeni izbori - čl. 14.1-14.3a.

1.9. Zakon o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 47/14);

1.10. Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 23/04);

1.11. Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 33/04, 56/08 i 62/11);

1.12. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14 - Prečišćeni tekst);

1.13. Zakon o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik BiH", broj 59/09 i 66/16); (i to opće odredbe zakona - čl. 1. i 2., oblici diskriminacije - čl. 3. i 4., postupci za zaštitu od diskriminacije - čl. 11.-15.;

1.14. Zakon o ravnopravnosti spolova ("Službeni glasnik BiH", broj 32/10).

2. Gradivo i pravni izvori s nivoa entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine


2.1. Ustav Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 60/02 - Ispravka, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 32/07 i 88/08);

2.2. Ustav Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 21/92, 21/02, (Prečišćeni tekst), 26/02 - Ispravka, 30/02 - Ispravka, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11);

2.3. Statut Brčko Distrikta ("Službeni glasnik BD BiH", broj 02/10 - Prečišćeni tekst);

2.4. Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10 i 72/10 - Ispravka, 7/13 i 52/14);

2.5. Zakon o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 37/12, 44/15 i 100/17);

2.6. Zakon o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BD BiH", br. 19/07, 20/07 - Ispravka, 39/09 i 31/11);

2.7. Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/02 i 19/03);

2.8. Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 69/16);

2.9. Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BD BiH", br. 19/07);

2.10. Zakon o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/02, 40/02, 29/03, 18/05, 68/05 i 42/11);

2.11. Zakon o advokaturi Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 80/15);

2.12. Zakon o notarima ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02 - samo odredbe čl. 2, 4. i 73.);

2.13. Zakon o notarima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07 i 74/07, 50/10 i 78/11, 20/14 i 68/17 - samo odredbe članova 2., 4., i 69;

2.14. Zakon o notarima Brčko Distrikta ("Službeni glasnik BD BiH", br. 9/03 i 17/06 - samo odredbe čl. 2, 4. i 47.).

B) PRIJEDLOG LITERATURE


1. Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini s aneksima - neslužbeni prijevod, izdanje JP NIO Službeni list BiH, Sarajevo, 1996. godine;

2. Ustav Bosne i Hercegovine - prijevod OHR-a;

3. Mato Tadić: "Ustavni sustav i ustroj pravosuđa u Bosni i Hercegovini" - priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Sarajevo 2016. godine;

4. Prof. dr. Kasim Trnka, prof. dr. Neđo Milićević, prof. dr. Miodrag N. Simović i doc. dr. Mile Dmičić: Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske - izdanje Centra za promociju civilnog društva, 2004. godine;

5. Ostali zakonski propisi prema službenim glasilima;

6. Prema izboru kandidata.

III


Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati važeće propise iz člana II ovoga programa na dan polaganja pravosudnog ispita.

IV


Danom stupanja na snagu ovog programa prestaje da važi Program pravosudnog ispita na razini Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 31/15).

V.


Ovaj program stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-50-518/19
16. januara 2019. godine
Sarajevo


Ministar
Josip Grubeša, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]