BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2578
BROJ PREDMETA 49 0 Rs 026963 15 Rev od 10.05.2018. godine
SENTENCA Procesno je ovlaštenje drugostepenog suda da cijeni potrebu održavanja rasprave pred tim sudom.
PRAVNA OBLAST Građansko
PRAVNI INSTITUTI Rasprava pred drugostepenim sudom
PRIMJENJENI PROPIS
naziv propisa, broj člana i broj(evi) službenog glasila u kojem je propis objavljen Član 217. stav 1. i 2. Zakona o parničnom postupku
( Sl. novine FBiH broj 53/03, 73/05, 19/06 )
PRETHODNE ODLUKE
broj(evi) predmeta i naziv suda koji je donio odluku Presuda Općinskog suda u Kiseljaku broj
49 0 Rs 026963 14 Rs od 26.03.2015. godine
Presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj
49 0 Rs 026963 15 Rsž od 09.10.2015. godine
ODLUKA USTAVNOG SUDA BiH


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 49 0 Rs 026963 15 Rev
Sarajevo, 10.5.2018. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija: Radenka Blagojevića, kao predsjednika vijeća, Fatime Imamović i Marijane Omerčaušević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja: 1. B.P. iz K., P. bb i 2. M.P. iz F., D. broj …, koje zastupa punomoćnik Z.H., advokat iz V., Ulica M. broj …, protiv tuženog „B“ d.o.o. K., sa sjedištem u K., R. bb, radi uplate doprinosa, v.s. …KM, odlučujući o reviziji tuženog protiv presude Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 49 0 Rs 026963 15 Rsž od 9.10.2015. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 10.5.2018. godine, donio je sljedeću

P R E S U D U

Revizija se odbija.

Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka nastalim u povodu revizije.

O b r a z l o ž e n j e

Prvostepenom presudom Općinskog suda u Kiseljaku broj 49 0 Rs 026963 14 Rs od 26.3.2015. godine tuženom je naloženo da na ime tužitelja uplati doprinose za PIO/MIO Federalnom zavodu PIO/MIO i to za tužiteljicu P.B. u iznosu od … KM za period od … do … godine, a za tužitelja P.M. u iznosu od … KM za period od …do ... godine, da nadležnom Fondu PIO/MIO dostavi podatke za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te da tužiteljima naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od … KM.

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 49 0 Rs 026963 15 Rsž od 9.10.2015. godine žalba tuženog je odbijena i prvostepena presuda potvrđena.

Protiv drugostepene presude reviziju je blagovremeno izjavio tuženi zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom, kako iz sadržaja revizije proizilazi, da se ista usvoji, drugostepena ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

U odgovoru na reviziju tužitelji su osporili osnovanost revizijskih prigovora i predložili da se revizija odbije, uz naknadu troškova sastava odgovora na reviziju u iznosu od …KM.

Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u reviziji i po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 241. Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu ZPP-a), koji se u ovom predmetu primjenjuje na osnovu člana 106. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku , ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Revizija nije osnovana.

Nije osnovan revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209. ZPP-a učinjene u postupku pred drugostepenim sudom.

Neosnovano revident navodi da je drugostepena presuda nezakonita jer je donesena bez održavanja rasprave u smislu člana 217. ZPP-a.

U odnosu na ovaj prigovor revidentu se ukazuje da drugostepeni sud odlučuje o žalbi u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave, kako je propisano članom 217. stav 1. ZPP-a. Kad vijeće drugostepenog suda cijeni da je radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostepenim sudom utvrde nove činjenice ili izvedu novi dokazi ili ponovo izvedu već izvedeni dokazi, zakazat će raspravu u smislu odredbe iz člana 217. stav 2. ZPP-a, što u konkretnom slučaju nije bili potrebno. Iz sadržaja i smisla navedene zakonske odredbe proizilazi da drugostepeni sud ima procesno ovlaštenje, a ne obavezu zakazivanja rasprave, zbog čega su neosnovani navodi tuženog kojima ukazuje na nezakonitost pobijane presude iz tih razloga.

Prema revidentu predmetna pravna stvar ne spada u sudsku nadležnost i nižestepeni sudovi su povrijedili član 16. ZPP-a kada nisu tužbu odbacili, pozivajući se pri tome na odredbe člana 128. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prema kojoj odredbi se o uplati doprinosa rješava u upravnom postupku.

Ni ovaj prigovor nije osnovan jer kada zaposlenik zahtijeva od poslodavca uplatu doprinosa, radi se o građanskopravnom sporu, a na podnošenje tužbe protiv poslodavca za uplatu doprinosa zaposlenici su ovlašteni po odredbi člana 101. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Nije učinjena ni povreda odredbe člana 77. ZPP-a jer su tužitelji izvođenje dokaza finansijskim vještačenjem predložili na pripremnom ročištu, kada je sud usvojio takav prijedlog a na glavnoj raspravi, na koju tuženi nije pristupio, izveden je dokaz čitanjem nalaza vještaka, što je pravilno cijenio i drugostepeni sud.

Izreka prvostepene presude, koju je drugostepeni sud, odbijajući žalbe stranaka, prihvatio, u svemu je jasna i razumljiva i ispunjava standarde propisane odredbom člana 191. stav 3. ZPP-a jer sadrži odluku o usvajanju tužbenog zahtjeva i u pogledu glavne stvari i u pogledu sporednih potraživanja. Takođe, nasuprot prigovorima revizije, obrazloženje pobijane presude sačinjeno je u svemu saglasno odredbama člana 191. stav 4. ZPP-a jer su nižestepeni sudovi naveli zahtjeve stranaka, dokaze, ocjenu dokaza, kao i propise na kojima su zasnovali presudu.

Ostali revizijski prigovori u odnosu na revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka odnose se na osporavanje pravilnosti i potpunosti utvrđenog činjeničnog stanja – osporava se nalaz vještaka, koji je po revidentu manjkav, jer ne sadrži kao sastavni dio platne liste tužitelja, zatim da su doprinosi uplaćeni po zaključenom sporazumu sa Poreznom upravom Federacije BiH ... godine, što predstavlja činjenice koje se u revizijskom postupku ne mogu iznositi.

Ni materijalno pravo nije pogrešno primijenjeno.

Prema činjeničnim utvrđenjima prvostepenog suda, koja je kao pravilna prihvatio i drugostepeni sud i za koja je vezan revizijski sud, proizilazi da su tužitelji bili zaposlenici tuženog u utuženom periodu i to tužiteljica P. B. u vremenu od … do … godine, a tužitelj P.M. u periodu od … do … godine, da im je u istom periodu vršena isplata plaća a da tuženi, kao njihov poslodavac, na isplaćene plaće nije uplaćivao doprinose nadležnom Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa da tužiteljici P.B. nisu uplaćeni doprinosi za naznačeni period u iznosu od …KM, a tužitelju P.M. u iznosu od … KM, koji iznosi su utvrđeni finansijskim vještačenjem i koji su dosuđeni tužiteljima osporenom presudom.

Na tako utvrđeno činjenično stanje, nižestepeni sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo, kojeg čine odredbe članova 101. stav 2., 118. stav 1. tačka 2. i 119. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i člana 11. Zakona o doprinosima jer osiguranik ima pravo tužbom pred nadležnim sudom pokrenuti postupak protiv poslodavca ukoliko ovaj ne uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom, da su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, između ostalih, i doprinosi na isplaćenu plaću na teret poslodavca, čiji obveznici su poslodavci, što je propisano navedenim odredbama.

Obrazlažući revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava, tuženi osporava primjenu ovih odredaba jer da iste „predviđaju generalnu pravnu zaštitu stranke (radnika) povodom svojih prava i radnog odnosa“, ali da Zakon o doprinosima i Zakon o poreznoj upravi, kao lex specialis propisuju ovlaštenje za utvrđivanje postojanja i visine doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja. Međutim, ovi navodi revidenta su neosnovani jer se navedeni zakonski propisi odnose na utvrđivanje i postupak naplate doprinosa od strane nadležnih institucija u odnosu na obveznike doprinosa, kao i sankcije u slučaju nepostupanja obveznika doprinosa u vezi sa tom njihovom obavezom. Međutim, u ovoj parnici radi se o pravu iz radnog odnosa, pravu zaposlenika da mu se na isplaćenu plaću plati obavezni doprinos, što čini poslodavac u korist nadležnog zavoda.

Revident u reviziji ponavlja prigovor da nižestepeni sudovi nisu cijenili Sporazum kojeg je tuženi zaključio sa Poreznom upravom Federacije BiH … godine, kojim su dogovoreni dinamika i način plaćanja duga od strane tuženog, koji obuhvata i neuplaćene doprinose za tužitelje. Međutim, osim što na ovaj način osporava pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, revident se na isti ne može pozivati jer u toku postupka pred nižestepenim sudovima nije izvodio dokaz uvidom u isti.

U odnosu na prigovor da tuženi ne može izvršiti svoju obavezu koju mu je naložio sud, a na način da obavijesti o izvršenoj uplati nadležni Fond PIO/MIO, da je u tom dijelu obaveza nejasna, revidentu se ukazuje da je način obračuna i uplate doprinosa regulisan Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa , (dalje Uputstvo) gdje je u glavi VII pod tačkom 22. navedeno da su obveznici obračuna i uplate doprinosa poslodavci koji isti vrše na računa Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a u postupku i metodom koji su detaljno razrađeni Uputstvom, donesenim na osnovu člana 20. Zakona o doprinosima.

Pravilna je i zakonita odluka o troškovima postupka, koju tuženi osporava zbog uvećanja troškova postupka za iznos PDV-a iz razloga što punomoćnik tužitelja nije dokazao da je PDV obveznik. Međutim, priloženi troškovnik od … godine sadrži broj upisa u registar poreznih obveznika punomoćnika tužitelja H.Z. – PDV broj … .

Kako se nisu ostvarili razlozi zbog kojih je revizija izjavljena, a nije učinjena ni povreda odredaba parničnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je revizija, na osnovu odredbe iz člana 248. ZPP-a, odbijena kao neosnovana.

Na osnovu odredbe iz člana 397. stav 1. u vezi sa članom 387. stav 1. ZPP-a odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova sastava odgovora na reviziju u iznosu od … KM jer ovi troškovi nisu bili potrebni za vođenje parnice.


Predsjednik vijeća
Radenko Blagojević,s.r.

https://epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]