BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4048
PRIZNAVANjE RASHODA KOJI SU POVEZANI SA ZAKUPOM OBJEKTA OD STRANE DIREKTORA DRUŠTVA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA DRUŠTVA
Zakon o porezu na dobit

član 9

U situaciji kada direktor društva zakupi kuću u kojoj živi i istovremeno u njoj obavlja pojedine poslove iz okvira djelatnosti društva (koji se odnose na ponude, kontrolu proizvodnog procesa, programiranje, razgovore sa stranim klijentima, popravak električnih kartica, smještaj stranih klijenata i sl.), rashodi koji po tom osnovu pripadaju društvu (plaćanje zakupnine, režijiski troškovi i sl.) ne mogu se pouzdano odmjeriti, te stoga ne mogu biti priznati kao umanjenje osnovice poreza na dobit.

"Privredno društvo traži mišljenje u vezi priznavanja (dijela) rashoda koji su povezani sa zakupom objekta (kuće) od strane direktora društva u finansijskim izvještajima navedenog društva. Fizičko lice, direktor gore navedenog društva, je pod zakup uzeo kuću u kojoj živi i u kojoj djelimično obavlja poslovanje. Prema informacijama iz upita, u zakupljenoj kući se obavljaju poslovi koji se odnose na ponude, kontrolu proizvodnog procesa, programiranje, razgovori sa stranim klijentima, popravak električnih kartica, smještaj stranih klijenata i sl.

Konceptualnim okvirom za finansijsko izvještavanje definisano je da se rashodi priznaju u bilansu uspjeha kada nastane smanjenje budućih ekonomskih koristi, povezano sa smanjenjem imovine ili povećanjem obaveze, i koje može pouzdano da se odmjeri.

U konkretnom slučaju, imovina (kuća) ne nalazi se u vlasništvu privrednog društva, nije ustupljena istom na neograničeno korišćenje, niti je predmet zakupa od strane društva, već se nalazi u zakupu od strane fizičkog lica (direktora) istog društva. Odmjeravanje dijela troškova koji se odnose na plaćanje zakupnine i ostale režijske troškove (električna energija, voda i slično) i sa njima povezanih obaveza, a koji eventualno pripadaju privrednom društvu u ovom slučaju ne može se izvršiti pouzdano.

Prema tome, navedeni troškovi ne mogu se priznati u bilansu uspjeha društva, niti se mogu priznati u njegovom poreskom bilansu, kao umanjenje osnovice poreza na dobit."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-748/17 od 25.5.2017. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]