BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1118
Priznanje presude o razvodu braka u Bosni i Hercegovini

Uslovi za priznanje po Zakonu o međunarodnom privatnom pravu

U našem pravu Bosne i Hercegovine se akti stranog suvereniteta ne prihvataju bezuslovno. U nastojanjima da se nađe srazmjera između očuvanja suvereniteta i uspostavljanja međunarodne pravne saradnje, države propisuju uslove za priznanje i izvršenje strane sudske odluke. Naš zakonodavac u Bosni i Hercegovini je predvidio uslove odnosno smetnje za priznanje stranih odluka u Bosni i Hercegovini. Da bi strana sudska odluka mogla da proizvodi dejstvo u našoj zemlji, potrebno je da prođe postupak priznanja kroz sistem koji je naša zemlja prihvatila iz SFRJ. Priznata strana sudska odluka u Bosni I Hercegovini izjednačava se sa odlukama domaćih sudova. Strana odluka u našoj zemlji može da proizvodi samo ona dejstva koja za takve odluke predviđa naše pravo Bosne i Hercegovine, a ne bi mogla da proizvodi eventualno dejstva koja bi imala po pravu zemlje svog porijekla. Po Zakonu o međunarodnom privatnom pravu uslovi za priznanje strane sudske odluke su: Indirektna sudska nadležnost, pravosnažnost i izvršnost strane sudske odluke po pravu zemlje porijeka, nepostojanje povreda prava Bosne i Hercegovine kao zemlje u kojoj se traži priznanje, poštovanje prava odbrane stranaka u postupku pred stranim organom, odsustvo domaće pravosnažne odluke o istoj stvari, ranije započet postupak pred domaćim organom, povreda javnog poretka i uzajamnost po starim propisima.

Nadležnost organa koji je donio odluku opća je pretpostavka njene punovažnosti. Naš zakon predviđa da se priznanje sudske odluke može odbiti zbog nenadležnosti stranog suda samo ako je rješavanjem u datoj stvari strani sud prekršio neku odredbu o isključivoj međunarodnoj nadležnosti domaćeg pravosuđa Bosne i Hercegovine. Pravosnažna odluka donešena saglasno pravu zemlje u kojoj je donešena predstavlja odluku podobnu za priznanje. Sudska odluka povodom nekog imovinskopravnog zahtjeva treba da ima i svojstvo izvršnosti.
Uslov da se traži da strana sudska odluka ne može biti pobijana redovnim pravnim ljekovima u zemlji donošenja je logičan i opravdan jer bi predstavljalo narušavanje pravne sigurnosti da strana sudska odluka bude priznata u našoj zemlji, a da u zemlji njenog porijekla u postupku po žalbi bude izmijenjena. Svojstvo pravosnažnosti strane odluke neće se cijeniti po našem pravu već po pravu države u kojoj je odluka donesena. Treba imati u vidu da strane odluke iz nekih pravnih sistema na različit način stiču pravosnažnost u odnosu na ono što je uobičajeno u zemljama evropsko - kontinentalnog pravnog područja. Na stranci koja traži priznanje je da dokaže da je ta odluka postala pravosnažna po pravu zemlje porijekla. Potvrda o pravosnažnosti ne mora uvijek da bude posebna isprava, odvojena od sudske odluke čije se priznanje u konkretnom slučaju traži. Može biti konstatovano i na samoj odluci, dodatnim tekstom i posebnim pečatom, da je odluka postala pravosnažna odnosno izvršna. U modernim pravnim sistemima procesni javni poredak sprečava priznanje stranih odluka, donijetih suprotno načelima procesnog prava države priznanja odnosno Bosne i Hercegovine, a najčešći razlog jeste ono što je suprotno načelu saslušanja stranaka. Obavezna primjena ovog načela, kao i poštovanje osnovnih procesnih načela države priznanja, rezultat je nastojanja da se pruže minimalne procesne garancije aktivnog učešća stranaka u postupku. Odsustvo domaće pravosnažne odluke o istoj stvari je načelo koje se mora poštovati a koja odluka ako postoji o istoj pravnoj stvari nužno podrazumijeva ako postoji nacionalna država neće priznati stranu sudsku odluku. Ukoliko postoji ranije započet postupak pred domaćim organom jer je naš zakon predvidio slučaj postojanja litispedencije u kom pravcu ako postoji ranije započet postupak u Bosni i Hercegovini neće priznati stranu sudsku odluku. Načelo koje predstavlja osnovu ustvnopravnog uređenja u formalnom smislu je i povreda javnog poretka te se u pogledu priznanja i izvršenja strane sudske odluka preispituje narušavanje javnog poretka Bosne i Hercegovine. Nadležan sud u postupku priznanja strane sudske odluke ocjenjuje eventualnu povredu domaćeg materijalnog i procesnog prava pozivajući se na zaštitu javnog poretka. Načelo uzajamnosti reciprociteta je uslov u mnogim sistemima i kod nas, u tom slučaju sud može odbiti priznanje strane sudske ili druge odluke, uprkos tome što ona ispunjava sve zakonom propisane uslove, zbog toga što se u zemlji porijekla odluke ne priznaju sudske i druge odluke domaćih nadležnih organa.


Ogledni primjer rješenja o priznanju strane sudske odluke o razvodu braka u Bosni i Hercegovini:

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/priznanj ... a-BiH.html

Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka i alimentaciji u Bosni i Hercegovini

Priznaje se odluka stranog suda – odluke o razvodu braka Jefferson Sud, Odjel za porodice USA br 10 CI 5008258 od 24.02.2011.godine prema kojem je razveden brak između tužitelja H.S i tužene D.S. koji je bio zaključen 02.12.1995.g. kao i odluke Jefferson sud, Odjel za porodice br. 10 CI 5008258 od 24.02.2011.g o povjeravanju troje djece ocu H.S. uz obavezu majke D.S. na izdržavanje djece u mjesečnom iznosu od 349,05 US $ počevši od 11.oktobra.2011.godine pa se ove odluke izjednačavaju sa odlukom suda donesenog u Bosni i Hercegovini i proizvodi pravo dejstvo u Bosni i Hercegovini.

Rješenje suda Bosne i Hercegovine o priznanju strane sudske odluke možete preuzeti u cijelosti OVDJE.

(Rješenje Kantonalnig suda u Sarajevu 09 0 V 015373 12 V od 07.12.2012.g.)


<------->

Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u Bosni i Hercegovini

Prizaje se strane sudska odluka – presuda Opštinskog suda Heilbronn-Porodični sud, broj 10 F 266/09 od 19.06.2009.g., kojom je razveden brak između K.S rođen. 1967.g. i E.H.F, rođena 19.08.1942.g. zaključen dana 29.08.2001.g. pred matičarom matične službe Harthausen am Kocher.

Obrazloženje: Rješenje možete preuzeti u cijelosti OVDJE.

(Rješenje Kantonalnig suda u Sarajevu 09 0 V 010657 10 V od 26.10.2010.g.)

<------->

Priznanje strane sudske odluke o alimentaciji u Bosni i Hercegovini

Priznaje se presuda Općinskog suda u Poreču, Republika Hrvatska, Pos broj: P-124/98-10 od 11.02.1999.g. kako slijedi:
I Dužan je tuženi A. S. da doprinosi mjesečno za uzdržavanje mldb. J.Č iznos od 900,00 (devetsto) kuna, od dana podnošenja tužbe 06.05.1998.g. pa ubuduće dok za to budu postojali zakonski uslovi, najkasnije do svakog 5. u mjesecu unaprijed na ruke majke zakonske zastupnice, s tim što će na svaki dospjeli, a neisplaćeni obrok uzdržavanja dužan platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća svakog pojedinog obroka uzdržavanja pa do njegove isplate.
II Dužan je tuženi nadoknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 1.424,00 kune, u roku od 15 dana.


Obrazloženje: Rješenje možete preuzeti u cijelosti OVDJE.


(Rješenje Kantonalnig suda u Tuzli 03 0 V 012115 14 V od 28.05.2014.g.)


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]