BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4180
PRIVREMENA PROMJENA RADNOG MJESTA I VISINE PLAĆE ZBOG UTVRĐENE INVALIDNOSTI
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

član 55 tačka c)

Ako je licu, koje je invalidnost steklo na osnovu povrede na radu, na kontrolnom pregledu utvrđeno da više ne postoji invalidnost koja bi ometala njegov rad na prijašnjem radnom mjestu, ne postoji ni obaveza naknade plaće po osnovu niže plaće na radnom mjestu na koje je zaposleni raspoređen usljed utvrđene invalidnosti.

"Rješenjem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz 2017. godine utvrđeno je da kod osiguranika postoji promijenjena radna sposobnost, te je razvrstan u II kategoriju invalidnosti, uz obavezu kontrolnog pregleda. Rješenjem Zavoda iz 2019. godine (po kontrolnom pregledu) ovom osiguraniku nisu priznata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. S obzirom na naprijed navedeno i na činjenicu da je rješenjem iz 2017. godine utvrđeno da kod osiguranika postoji promijenjena radna sposobnost, a da kasnije donesenim rješenjem iz 2019. godine isto nije stavljeno van snage, kao i na činjenicu da je osiguranik ostvario pravo, odnosno proglašen invalidom II kategorije po starom zakonu, da li osiguraniku prestaju prava utvrđena rješenjem iz 2017. godine, odnosno da li isti ima pravo na odgovarajuću naknadu plaće koja mu je priznata prvim rješenjem po starom zakonu?

Odredbom člana 55. tačka c) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 13/2018 - dalje: Zakon), propisano je da osiguranik kome se na osnovu promijenjene radne sposobnosti obezbjeđuje pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ima pravo na naknadu plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu, pod uslovom da se promijenjena radna sposobnost nastala po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Nadalje, članom 140. stav 4. Zakona propisano je da se pravo na penziju i naknadu plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu ostvareno po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona neće ponovo određivati po odredbama tog zakona, osim u slučajevima određenim Zakonom.

Uzimajući u obzir navedene zakonske odredbe, te činjenicu da invalidnost II kategorije utvrđena 2016. godine nije bila trajna (potreba kontrolnog pregleda u decembru 2018. godine), kao i da je nalazom, ocjenom i mišljenjem od 11.2.2019. godine utvrđeno da u odnosu na radno mjesto za koje je cijenjen, kod imenovanog invalidnost ne postoji, smatramo da u konkretnom slučaju ne postoji pravo na naknadu plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 04-35/16-1603/19 od 17.7.2019. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]