BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#946
Bosna i Hercegovina
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Posebni odjel za ratne zločine
Broj:KT - RZ _______
Sarajevo, _______

SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
Sarajevo
Na broj: X – KRN - _______Na temelju odredbe članka 135. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu : ZKP BiH), podnosimP R I J E D L O G
za produženje pritvora

Protiv osumnjičenog:

_______, sin _______ i majke _______ rođene _______, rođen _______ godine u mjestu _______, općina _______, gdje je i stalno nastanjen, JMBG _______, po zanimanju _______, nezaposlen / uposlen u _______, oženjen/neoženjen, otac _______ djece, po nacionalnosti _______, državljanin R _______ i Bosne i Hercegovine, nalazi se u pritvoru po rješenju Suda Bosne i Hercegovine broj: X - KRN _______ od _______, počev od trenutka lišavanja slobode dana _______ godine u _______ sati,

zbog razloga propisanih odredbom članka 132. stavak 1. točke a), b) i d) Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine,

jer:

(a) postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva,
(b) postoje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke,
(c) radi se o kaznenom djelu Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 173. stavak 1. točke a), c), e) i f) KZ-a BiH i kaznenom djelu Ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 175. stavak 1. točke a) i b) KZ-a BiH za koja se može izreći kazna zatvora u minimalnom trajanju od deset godina ili teža kazna, a izvršeno djelo je posebno teško s obzirom na način izvršenja i posljedicu, te bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je na temelju Rješenja Odsjeka I za ratne zločine Kaznenog odjela Suda Bosne i Hercegovine broj: X – KRN _______ od _______ godine o preuzimanju kaznenog predmeta, otvorilo istragu protiv osumnjičenog _______ zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kaznena djela Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 173. stavak 1. točke a), c), e) i f) Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine i kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 175. stavak 1. točke a) i b) Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a u svezi s člankom 180. stavci 1. i 2. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.

U dosadašnjoj istrazi, Tužiteljstvo je saslušalo u svojstvu svjedoka _______, _______, _______, _______, _______, _______, _______, _______ i _______.

Iz iskaza ovih svjedoka nedvojbeno proizlazi osnovana sumnja da je _______ u svojstvu zamjenika zapovjednika logora „_______“ u mjestu _______ kraj _______, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kršeći pravila Međunarodnog humanitarnog prava i to Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine, Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zatočenicima od 12. kolovoza 1949. godine i II Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine počinio predmetna kaznena djela, odnosno da je na temelju individualne odgovornosti odgovoran za namjerno mučenje _______ i _______, pomaganje u ubojstvu _______, nečovječna postupanja prema zatočenicima logora _______, _______ i _______, odvođenje zatočenika iz logora, među kojima _______ i _______ kojima se nakon toga gubi svaki trag i za koje je nakon pronalaska njihovih tijela koja su ekshumirana iz masovne grobnice _______ obdukcijom utvrđeno da je smrt istih nastupila usljed povreda nanesenih vatrenim oružjem, da je prigodom posjeta predstavnika Međunarodnog Crvenog križa u logoru skrivao određenu skupinu zatočenika među kojima su bili _______, _______, _______, _______, te da je na temelju zapovjedne odgovornosti odgovoran za tjelesno zlostavljanje zatočenika logora od strane stražara logora _______, _______, _______ i isljednika _______, obzirom da je znao da isti izvode pojedine zatočenike iz hangara i da ih tuku raznim predmetima, a nije poduzeo nužne i razumne mjere da to spriječi, odnosno da počinitelji ovih kazneno-pravnih radnji kazni.

Osnovana sumnja da je _______ počinio predmetna kaznena djela proizlazi i iz materijalnih dokaza i to:

- Odluke Vlade _______ broj _______ od _______ godine,
- Izvješća o sanitarnom nadzoru u Centru za preventivnu izolaciju i Zatočeničkom centru – lokalitet _______ od _______ godine - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem: _______,
- Informacije _______ broj _______ od _______ godine - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Informacije _______ broj _______ od _______ - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Izvješća Sektora za _______ broj _______ - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Informacije broj _______ od _______ godine - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Zapovjedi pomoćnika ministra Ministarstva za _______ broj _______ od _______ godine - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Izvješća Vojne policije _______ Odjela za suzbijanje kriminaliteta _______ od _______ godine - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Izvješća Službe za razmjenu zatočenika i drugih osoba _______ broj _______ od _______ godine - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Spiska Službe za razmjenu zatočenika i drugih osoba _______ pod brojem _______ od _______ zatočenih osoba _______ nacionalnosti koje su puštene _______ godine posredstvom Međunarodnog odbora Crvenog križa iz zatvora _______ - dokaz Tužiteljstva MKSJ u Hagu, evidentiran pod brojem _______,
- Izvoda iz matične knjige umrlih broj _______ od _______,
- Fotodokumentacije koju je sačinilo Ministarstvo unutarnjih poslova _______ dana _______ godine povodom obavljene ekshumacije posmrtnih ostataka _______ broj ________,
- Uvjerenja Saveza logoraša BiH broj _______ od _______ godine izdatog na ime _______,
- Nalaza i mišljenja ljekarskog povjerenstva za pregled osoba i vojnih invalida u _______ broj _______ od _______ godine, izdatih na ime _______,
- Potvrde izdate od strane Međunarodnog odbora Crvenog križa broj _______ od _______ godine na ime _______,
- Medicinske dokumentacija koja se odnosi na _______ (11 dokumenata),
- Medicinske dokumentacije koja se odnosi na _______ (6 dokumenta).


Osumnjičeni _______ je ispitan u Tužiteljstvu BiH dana ______ godine i izjavio je da će se braniti šutnjom.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je u cilju pribavljanja orginalne ili ovjerene kopije dokumentacije na kojima, pored iskaza saslušanih svjedoka temelji osnovanu sumnju da je osumnjičeni _______ počinio predmetna kaznena djela, dana _______, od Tužiteljstva MKSJ u Hagu i od Državnog arhiva Republike _______ u _______ zatražilo dostavu iste. Međutim, tražena dokumentacija još uvijek nije dostavljena Tužiteljstvu.

U daljnjem tijeku istrage Tužiteljstvo namjerava saslušati još približno 10 svjedoka, među kojima i trojicu ljekara koji su bili zatočeni u logoru _______ i koji su zatočenicima, nakon tjelesnog zlostavljanja pružali medicinsku pomoć.

Također je neophodno provesti vještačenje tjelesnih povreda za svjedoke _______, _______, _______, kao i neuropshijatrijsko vječanje za svjedoka _______ koji boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), u cilju utvrđivanja njegove sposobnosti za svjedočenje na glavnom pretresu.

Obzirom na izloženo, smatram da još uvijek postoje svi razlozi za pritvor koji su postojali i u vrijeme donošenja rješenja o određivanju pritvora protiv osumnjičenog _______, propisani odredbom članka 132. stavak 1. točke a), b) i d) Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine.

Prije svega, ističemo da osumnjičeni, pored državljanstva BiH, ima i državljanstvo susjedne _______ i da živi u mjestu _______ koje se nalazi neposredno uz granicu s tom državom. Nakon što mu je saopćeno koji osnovi sumnje stoje protiv njega, tj. nakon što je postao svjestan težine i zaprijećene kazne za djelo za koje se sumnjiči, osumnjičeni ima jak motiv da pobjegne na područje _______ i na taj način izbjegne krivično gonjenje. Pored navedenog, u R _______ Hrvatskoj živi njegov brat, kod kojeg može pronaći utočište. S druge strane, prilikom ispitivanja i davanja svojih osobnih podataka, osumnjičeni se izjasnio da je dobrog imovnog stanja, da posjeduje nekretnine i to _______, pa je realno zaključiti da bi u slučaju njegovog bjekstva u R _______, članovi njegove obitelji bili potpuno zbrinuti u financijskom smislu, te bi postojala mogućnost da njegova obitelj rasproda imovinu i pridruži mu se u R _______. Ove činjenice predstavljaju okolnosti koje ukazuju na realnu opasnost da bi osumnjičeni _______ boravkom na slobodi napustio BiH, odnosno ove okolnosti ukazuju na opasnost od bjekstva, a samim tim i nedostupnost organima gonjenja BiH. Stoga smatramo da navedene okolnosti predstavljaju razlog za produženje pritvora propisan odredbom članka 132. stavak 1. točka a) ZKP-a BiH.

U dosadašnjem tijeku istrage Tužiteljstvo BiH je saslušalo 20 svjedoka, a namjerava saslušati još određen broj svjedoka (oko 10), koji svoje iskaze trebaju dati bez pritiska i straha od eventualnih posljedica koje mogu nastati usljed davanja tih iskaza. Većina ovih svjedoka žive na području općine _______, a koja okolnost, imajući u vidu težinu kaznenih djela za koja se sumnjiči _______ i visinu zaprijećenih kazni, predstavlja naročitu okolnost koja ukazuje da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke. Također, postoji bojazan i od utjecaja na saučesnike.

Postojanje ovih naročitih okolnosti posebno proizilazi iz Službene zabilješke Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) broj _______ od _______, a u kojoj se navodi da raspolažu saznanjima da je osumnjičeni ostvario određeni utjecaj na osobe koje bi se mogle pojaviti kao svjedoci u istrazi koju protiv njega vodi Tužiteljstvo BiH. Po ovoj informaciji djelatnici SIPA-e poduzimaju aktivnosti i Tužiteljstvo u skoro vrijeme očekuje dostavu izvješća o rezultatima istih. Također ističemo da su svi dosad saslušani svjedoci susjedi osumnjičenog _______, te pokušavaju da nakon povratka na svoja prijeratna prebivališta uspostave normalan život, bez bojazni i straha da će im se osumnjičeni bilo neposredno, bilo preko drugih osoba, svetiti zbog njihovog učešća u postupku, pa bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao utjecati na iste da promjene iskaze u slučaju podizanja optužnice.

Naročito ističemo da se utjecaj na svjedoke može ostvariti ne samo prijetnjama ili raznim oblicima zastrašivanja, nego i davanjem ili obećavanjem novčane ili neke druge vrijednosti, odnosno koristi, pa postoji bojazan da bi osumnjičeni, obzirom da za to ima financijske mogućnosti, mogao iskoristiti i ovakve načine utjecaja bilo na svjedoke Tužiteljstva, bilo na svjedoke obrane.
advokat Sarajevo - advokat Tuzla - advokat Banjaluka
Stoga smatramo da navedene okolnosti predstavljaju razlog za produženje pritvora, propisan odredbom članka 132. stavak 1. točka b) ZKP-a BiH.


Tužiteljstvo BiH nadalje smatra da je mjera pritvora prema osumnjičenom i dalje neophodna i iz razloga propisanih člankom 132. stavak 1. točka d ZKP-a BiH, obzirom da se osumnjičeni tereti za kaznena djela Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 173. stavak 1. točke a), c), e) i f) i kaznenog djela Ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 175. stavak 1. točke a) i b) KZ-a BiH, a u svezi s člankom 180. stavci 1. i 2. KZ-a BiH, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna.

Prije svega ističemo da se radi o krivičnom djelu koje je posebno teško, jer su njegove posljedice sistematski progoni, ubojstva, kao i teške tjelesne ozljede nastale zlostavljanjem civila i ratnih zatočenika na području općine _______. Teške posljedice su nastupile i u vidu psihičkih trauma kod žrtava i članova njihovih obitelji. Pored navedenog, zločini koji su predmet ovog postupka, ostavili su trajan negativni utjecaj ne samo na oštećene, već i na veliki broj drugih osoba koje danas žive i kreću se u istom okruženju kao i osumnjičeni, a nesporna je i činjenica da procesuiranje ovako teških zločina počinjenih u ratu jeste u bitnim elementima različito, tj. osjetljivije od procesuiranja slučajeva općeg kriminaliteta.

Također je potrebno naglasiti da su radnje izvršenja krivičnog djela od strane osumnjičenog počinjene na izuzetno bešćutan i drzak način i u dužem vremenskom periodu (nanošenje zatočenicima snažnih tjelesnih patnji, nečovječno postupanje prema istim, nanošenje povreda tjelesnog inegriteta, pomaganje u ubojstvima zatočenika, i dr.), iz čega jasno proizilazi da slijedom svega navedenog, postoje vanredne okolnosti kao jedan od uvjeta za određivanje pritvora po ovom osnovu.

Nadalje, ukazujemo da u konkretnom slučaju i dalje postoji stvarna prijetnja narušavanja javnog reda, ukoliko osumnjičeni bude pušten na slobodu. Naime, postupci osumnjičenog prije lišavanja slobode ukazuju da isti gaji određenu netrpeljivost prema osobama _______ nacionalnosti, koju je u nekoliko navrata javno pokazao. Službene zabilješke Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______ i broj _______ od _______, pokazuju da je osumnjičeni u poslijeratnom periodu javno i otvoreno prijetio građanima _______ koji su _______ nacionalnosti, koji postupci sami po sebi predstavljaju narušavanje javnog reda. Također, iz Zapisnika o lišavanju slobode Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______, te Službene zabilješke broj _______ od _______ proizilazi da se osumnjičeni opirao lišavanju slobode i prijetio da će upotrijebiti oružje protiv službenih osoba koje su ga lišavale slobode, koji postupci jasno ukazuju da postoji stvarna prijetnja da se ovakvi ili slični događaji ponove, ukoliko bi osumnjičeni bio pušten na slobodu.

Smatramo da ove okolnosti prestavljaju razlog za produženje pritvora propisan odredbom članka 132. stavak 1. točka d ZKP-a BiH.

Na temelju svega izloženog, smatramo da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za produženje pritvora protiv osumnjičenog _______, te predlažemo da taj Sud na temelju članka 132. stvak 1. točke a), b) i d) ZKP-a BiH, donese Rješenje kojim će se produžiti pritvor protiv osumnjičenog za još dva mjeseca.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ponovno ističe da dokazi koje smo pribavili u dosadašnjem tijeku istrage (prije svega dokazi dostavljeni od strane Tužiteljstva MKSJ u Hagu u elektronskoj formi) i iskazi dosad saslušanih svjedoka zatočenika logora _______, predstavljaju strogo povjerljiv materijal i njihovo otkrivanje bi moglo dovesti u opasnost ciljeve istrage i sigurnost svjedoka i članova njihovih obitelji, te predlažemo da se kao takvi, sukladno odredbi članka 47. stavak 1. ZKP-a BiH uskrate obrani, a da se o njihovom postajanju izvijeste branitelj osumnjičenog i osumnjičeni.


TUŽITELJ
TUŽITELJSTVA BiH
_______________________

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]