BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#945
BOSNA I HERCEGOVINA
TUŽILAŠTVO BiH
SARAJEVO
Broj: KT – RZ - _______ / _______
Sarajevo, _______


SUDU BOSNE I HERCEGOVINEVeza: Vaš broj X – KRN -_______/_______

Na osnovu člana 35. stavovi 1. i 2., člana 135. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP BiH), podnosim:


PRIJEDLOG
za produženje pritvora


Protiv osumnjičenog:

_______, sin _______ i majke _______, rođena _______, rođen _______ godine u mjestu _______, općina _______, JMBG ______, po nacionalnosti _______, državljanin BiH, po zanimanju _______, oženjen, otac _______ djeteta, nastanjen u _______, ul. _______ br. _______, vojni rok služio _______, vodi se u vojnoj evidenciji _______, lošeg imovinskog stanja, nalazi se u pritvoru po Rješenju Suda BiH broj: X – KRN - ______/_______ od _______ godine u trajanju od mjesec dana, odnosno do _______ godine do _______ sati, zastupa ga branilac po službenoj dužnosti _______.

Iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a), b) i d) ZKP BiH.


O b r a z l o ž e nj e

Sud BiH je svojim Rješenjem broj: X – KRN - _______/_______ od _______ godine odredio pritvor protiv osumnjičenog _______, iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a), b) i d) ZKP BiH.

Tužilaštvo BiH smatra da i dalje postoje razlozi zbog kojih je određen pritvor protiv osumnjičenog _______, te stoga predlažemo da se isti produži za još dva mjeseca.

Prije svega smatramo da iz prikupljenih dokaza koje smo dostavili Sudu uz prijedlog za određivanje pritvora i dalje proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni _______ za vrijeme širokog i sistematičnog napada _______ snaga usmjerenog protiv civilnog _______ stanovništva na području općine _______, znajući za taj napad, kao zapovjednik odreda „_______“ vojske _______, vršio progon civilnog _______ stanovništva na području općine _______ na nacionalnoj, vjerskoj i etničkoj osnovi na način da je naređivao i sudjelovao u oružanim napadima, ubijstvima, silovanjima, mučenjima, progonu i pljačkama tako što je:

1. Dana _______ godine, zajedno sa grupom od 50 pripadnika paravojne formacije „_______“ u blizini sela _______ zarobio civile _____________________, njegovog sina _______ koji su nakon toga maltretirani i fizički zlostavljani, civilno stanovništvo iz sela _______ protjerano, njihova imovina opljačkana, a kuće _______ zapaljene,

2. Dana _______ godine kao zapovjednik _______ jedinica u selu _______, dao ultimatum _______ iz MZ _______ da do 12:00 sati napuste svoja sela, da bi nakon toga, zajedno sa _______ i _______ iz sela _______, zaselak _______, u pravcu brda _______ odveo civile _____________________ kojima se od tada gubi svaki trag, a dana _______ godine protjerao preostale _______ iz naselja _______,

3. Dana _______ godine u selu _______, općina _______, pripadnici njegove jedinice zlostavljali zarobljene civile _____________________ pretresali i pljačkali _______, a osumnjičeni snajperom ranio _______ i onda ga iz neposredne blizine ubio pucajući mu u sljepočnicu, da bi isti dan u selu _______ sudjelovao u spaljivanju _______ kuća, te vodio napad na selo _______, _______, kojom prilikom je ubijen _______, a veći broj _______ kuća zapaljeno,

4. Istog dana sudjelovao u nezakonitom hapšenju i protjerivanju civila iz naselja _______ prema _______, da bi potom iz grupe zarobljenih civila bili izdvojeni _____________________ i još nekoliko _______ koji su odvedeni u nepoznatom pravcu od kada im se gubi trag,

5. U ljeto _______ godine, seksualno zlostavljao _______, među kojima _______ i _______, koju je silovao u više navrata.


Čime da bi počinio krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi člana 180. KZ-a BiH.

Tužilaštvo BiH je u daljem toku istrage, a nakon određivanja pritvora osumnjičenom _______, saslušalo _______ svjedoka, a čiji iskazi vam se dostavljaju u prilogu ovog prijedloga, te su prikupljeni i novi materijalni dokazi, a koje vam također dostavljamo u prilogu ovog prijedloga, te svi do sada prikupljeni dokazi, a koji su vam dostavljeni, kako uz prijedlog za određivanje pritvora, tako i uz ovaj prijedlog, potvrđuju postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni _______ počinio predmetno krivično djelo.

Na osnovu navedenih dokaza, Tužilaštvo smatra da iz istih i dalje proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni _______ počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, čime je i ispunjen opći uvjet za određivanje pritvora, propisan članom 132. stav 1. ZKP-a BiH.

Iskazi svjedoka i materijalni dokazi, a koje je Tužilaštvo dostavilo Sudu uz prijedlog za određivanje pritvora, lično su uručeni osumnjičenom i njegovom braniocu dana _______ godine, dok su iskazi svjedoka i materijalni dokazi, a koji se prilažu za Sud uz ovaj prijedlog, također dostavljeni osumnjičenom i njegovom braniocu putem sudije za prethodni postupak Suda BiH dana _______ godine, izuzev zapisnika o saslušanju svjedoka _______, a koji se Sudu dostavlja u zatvorenom omotu uz ovaj prijedlog, te je u cilju daljeg nesmetanog vođenja istrage protiv osumnjičenog neophodno da taj iskaz ne dostavljate odbrani i osumnjičenom na uvid, shodno odredbama člana 47. stav 1. ZKP-a BiH.

Tužilaštvo na osnovu svih do sada prikupljenih dokaza, smatra da i dalje postoje razlozi iz člana 132. stav 1. tačke a), b )i d) ZKP-a BiH za produženje pritvora, tj. da se osumnjičeni krije, odnosno da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, da postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni, ukoliko bude boravio na slobodi, ometati krivični postupak, uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, te da se osumnjičenom stavlja na teret izvršenje krivičnog djela iz člana 172. KZ-a BiH, za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teža kazna, a da je produženje pritvora neophodno za sigurnost građana.

Kada je riječ o razlogu za pritvor, predviđenim odredbom člana 132. stav 1. tačka a) ZKP-a BiH, ističemo da postoji realna opasnost od bjekstva osumnjičenog ukoliko pritvor ne bi bio produžen.

Prije svega, naglašavamo činjenicu da je u bliskoj prošlosti veći broj osoba osumnjičenih za ratne zločine uspjelo preći državnu granicu i na taj način izbjeći krivično gonjenje, a poznata je i činjenica, da susjedne države vrlo teško lociraju i izručuju osumnjičena lica.

Osumnjičeni je lišen slobode na teritoriji općine _______, gdje je njegovo stalno mjesto prebivališta, a koje mjesto se nalazi u neposrednoj blizini državne granice sa susjednom _______. Ukoliko se nakon što je upoznat sa djelima koja mu se stavljaju na teret osumnjičeni pusti na slobodu, postoji opasnost od bjekstva osumnjičenog, kako bi izbjegao krivično gonjenje, jer je suočen sa vrlo teškim i ozbiljnim optužbama za najteže oblike krivičnih djela, a isti posjeduje državljanstvo i putnu ispravu susjedne _______ gdje mu trenutno živi porodica.

Slijedom navedenog, smatramo da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, zbog čega smatramo da i dalje postoji uvjet za produženje pritvora osumnjičenom, predviđen odredbom člana 132. stav 1. tačka a) ZKP-a BiH.

Kada je u pitanju razlog za pritvor iz člana 132. stav 1. tačka b) ZKP-a BiH, Tužilaštvo je mišljenja da i dalje postoje naročite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. Naime, aktom Državne agencije za istrage i zaštitu, Centar za istraživanje ratnih zločina, broj: ___________ od ________ godine, Tužilaštvo je obavješteno da su svjedoci ______________ i ______________, a koji su se vratili u prijeratno mjesto življenja odakle je i sam optuženi, obavijestili navedeni organ da su ih u zadnje vrijeme, a po dobivanju poziva da budu svjedoci u Tužilaštvu BiH, njima nepoznata lica pozivala telefonom, govoreći im da bi bilo poželjno da ne svjedoče, što je kod istih izazvalo strah za sigurnost kako njihovu, a tako i njihovih porodica.

Uzimajući u obzir masovnost i sistematičnost izvršenih zločina, težinu nastupjelih posljedica, a koje su ostavile trajan trag na preživjele žrtve i članove porodica žrtava, smatramo neophodnim cijeniti ulogu osumnjičenog u inkriminiranom periodu, na što ukazuju ne samo iskazi svjedoka već i materijalni dokazi, pa smatramo da bi u slučaju eventualnog puštanja na slobodu, osumnjičeni mogao lako izvršiti uticaj na svjedoke, a sve u cilju izbjegavanja ili umanjenja krivične odgovornosti. Pri tome posebno ističemo na činjenicu da se uticaj na svjedoke može izvršiti na različite načine, ne samo silom i prijetnjom, nego i davanjem ili obećavanjem dara ili neke druge koristi, psihološkim pritiskom (na primjer razne provokacije poput pozivanja telefonom i spuštanja slušalice i drugo), pa predlažemo da se i ove okolnosti cijene prilikom donošenja odluke o produženju pritvora.

U daljem toku istrage neophodno je saslušati još oko _______ svjedoka od kojih neki žive izvan BiH. Tužilaštvo je do sada uspjelo locirati većinu tih svjedoka, pa je utvrđeno da neki od njih trenutno žive u drugim državama, kao na primjer _______, _______ i _______, tako da je u daljem toku istrage neophodno uspostaviti kontakt sa istima te dogovoriti najefikasniji način saslušanja. Također, iako je Tužilaštvo prikupilo do sada veći broj materijalnih dokaza još uvijek nismo zaprimili odgovore po svim našim zahtjevima za dostavljanje dokumentacije. Tužilaštvo će kao i do sada poduzimati sve potrebne mjere za okončanje istrage i donošenje tužilačke odluke u roku od narednih dva mjeseca.

S obzirom na razloge za pritvor predviđene odredbom člana 132. stav 1. tačka d) ZKP-a BiH, smatramo da je opći uvjet navedene odredbe ispunjen time što se osumnjičenom stavlja na teret teško krivično djelo Ratni zločin, za koje je zapriječena kazna zatvora najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora.
advokat Sarajevo - advokat Tuzla - advokat Banjaluka
Imajući na umu težinu počinjenog krivičnog djela, kao i posljedice istog, a posebeno cijeneći činjenicu da se radi o sistematskim progonima, ubistvima i zlostavljanjima civila na području općine _______, te posebno uzimajući u obzir teške posljedice, koje je navedeni zločin nanio žrtvama i njihovim porodicama koje se osjećaju i danas, može se zaključiti da je produženje pritvora po ovom osnovu neophodno zbog sigurnosti građana, kao i zbog činjenice da se dio svjedoka opisanih krivičnih djela vratio u svoje prijeratno mjesto prebivališta, tj. na područje općine _______ gdje živi i osumnjičeni.
Iz činjeničnog opisa krivično-pravnih radnji za koje se sumnjiči, više je nego očigledno da je osumnjičeni osoba, koja je sposobna i spremna prema drugom primjeniti silu, grubo zlostavljanje, pa čak i počiniti ubistvo.

Slijedom navedenog, zaključujemo da ukoliko bi osumnjičeni _______ bio pušten na slobodu, građanima bi u velikoj mjeri bio uskraćen osjećaj sigurnosti i volja da učestvuju ne samo u ovom, već i u drugim postupcima vezanim za ratne zločine na području općine _______.

Obzirom na naprijed navedeno Tužilaštvo smatra da i dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, da postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni ukoliko bude boravio na slobodi ometati krivični postupak, uticajem na svjedoke, te da se osumnjičenom stavlja na teret isvršenje krivičnog djela iz člana 172. KZ-a BiH, za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teža kazna, a da je određivanje pritvora neophodno za sigurnost građana, te smatramo da su naprijed navedeni razlozi dovoljni za produženje pritvora protiv osumnjičenog iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačkaea), b) i d) ZKP-a BiH.

Na osnovu člana 47. stav 1. ZKP-a BiH, Tužilaštvo BiH predlaže da se iskaz svjedoka označenog inicijalima, a koji se dostavlja u posebnom omotu i dalje smatra strogo povjerljivim i ne otkriva odbrani, jer bi u suprotnom moglo doći do ugrožavanja cilja istrage, a posebno što će se za istog najvjerovatnije zatražiti i mjere zaštite shodno Zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, pa je i to jedan od argumenata zašto odbrani ne bi trebalo u ovoj fazi otkriti iskaz navedenog svjedoka. Branilac i osumnjičeni bit će upoznati sa postojanjem i ovog dokaza i omogućit će im se uručenje istog u vrijeme, na način i u formi kako je to propisano odredbama ZKP-a BiH i odredbama Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Smatramo da ovakvom procedurom nije povrijeđeno pravo na odbranu, koju praksu je utvrdio i taj sud svojim rješenjem broj: X – KRN - ____/___ od _______ godine.

Na osnovu izloženog, Tužilaštvo BiH predlaže Sudu BiH da donese rješenje kojim će osumnjičenom _______ na osnovu člana 132. stav 1. tačke a), b) i d), a u vezi sa članom 135. stav 2. ZKP-a BiH produžiti mjeru pritvora za još dva mjeseca.


Prilozi:

1. Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, Tužilaštvo BiH, broj KT - RZ ____/____ od ________ godine (u zatvorenom omotu),
2. Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, Tužilaštvo BiH, broj KT - RZ ____/____ od _______ godine,
3. Izvod iz Matične knjige umrlih za _______, općina _______, broj _______ od _______ godine,
4. Zapisnik o pretresanju stana, drugih prostorija i pokretnih stvari, Državna agencija za istrage i zaštitu, broj _______ od _______ godine,
5. Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, Državna agencija za istrage i zaštitu, broj _______ od _______ godine,
6. Zapisnik o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, Tužilaštvo BiH, broj KT - RZ _______/_______ od _______ godine,
7. Zahtjev za uvid u službene evidencije, Tužilaštvo BiH, broj KT - RZ _______/_______ od _______ godine,
8. Zahtjev za pokretanje postupka za ekshumaciju, _______ komisija za traženje nestalih osoba, Odjeljenje _______ od _______ godine,
9. Naredba o ekshumaciji, _______ Sud _______, broj _______ od _______ godine,
10. Naredba o obdukciji i identifikaciji, _______ Tužilaštvo _______, broj KTA - _______/_______ od _______ godine,
11. Fotodokumentacija, MUP _______, broj _______ od _______ godine,
12. Izvještaj o sudsko-medicinskoj ekspertizi - broj slučaja _______, _______ Tužilaštvo _______, broj KTA - _______/_______ od _______godine.

TUŽILAC
TUŽILAŠTVA BiH

___________________________

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]