BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
#948
Prijedlog za određivanje pritvora – tačke a), b) i d)

Tužilaštvo-Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Тужилаштво Босне и Херцеговине

Broj: KT - RZ _______
Sarajevo, _______


SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
- sudiji za prethodni postupak -


Na osnovu člana 35. stavovi 1. i 2., člana 134. stav 1. i člana 139. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP BiH), podnosim:


P R I J E D L O G
za određivanje pritvora


Protiv osumnjičenog:

_______, sin _______ i majke _______, rođen _______ godine u mjestu _______, općina _______, JMBG _______, nastanjen u _______, na adresi _______, zaposlen - direktor vlastitog preduzeća _______, dobrog imovinskog stanja, oženjen, otac _______ djece, po nacionalnosti _______, državljanin _______, lišen slobode od strane Državne agencije za istrage i zaštitu dana _______ godine u _______ sati, predat tužiocu Tužilaštva BiH dana _______ godine u _______ sati, brani ga branilac po službenoj dužnosti _______, advokat iz _______.

Iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a), b) i d) ZKP-a BiH.


O b r a z l o ž e nj e


Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu protiv osumnjičenog _______ sin _______ i majke _______, rođen _______ godine u mjestu _______, općina _______, zbog postojanja osnova sumnje da je:

(činjenični opis krivičnog djela),


Čime da bi počinio krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi člana 180. stav 1. KZ-a BiH.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni _______ počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret proizilazi iz iskaza svjedoka: _____________________, kao i iz materijalnih dokaza prikupljenih u istrazi i to:_____________________, te vam kopije svih navedenih dokaza dostavljamo u prilogu ovog prijedloga.

Pored navedenog, u prilogu vam dostavljamo i Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______ Tužilaštva BiH broj _______ od _______ godine, izvod iz baze podataka CIPS za osumnjičenog, izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog, potvrdu Državne agencije za istrage i zaštitu o lišavanju slobode osumnjičenog broj _______ od _______, te potvrdu Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______, o predaji lica lišenog slobode nadležnom tužiocu.

Na osnovu iskaza svjedoka, kao i prikupljenih materijalnih dokaza, Tužilaštvo smatra da postoji osnovana sumnja da osumnjičeni učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, čime je ispunjen opći uslov za određivanje pritvora predviđen članom 132. stav 1. ZKP-a BiH.

U pogledu posebnih uslova za određivanje pritvora, Tužilaštvo BiH smatra da postoje posebni uslovi predviđeni članom 132. stav 1. tačke a), b) i d) ZKP-a BiH, tj. da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, da postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni, ukoliko bude boravio na slobodi, ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, te da se osumnjičenom stavlja na teret izvršenje krivičnog djela iz člana 172. tačke a), d), e), f), g) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna, a da je određivanje pritvora neophodno za sigurnost građana.

Kada je riječ o razlogu za pritvor koji je propisan odredbom člana 132. stav 1. tačka a) ZKP-a BiH, ističemo da postoji realna opasnost od bjekstva osumnjičenog ukoliko ne bude određena mjera pritvora.

Prije svega, naglašavamo činjenicu da su u bliskoj prošlosti, veći broj osoba osumnjičenih za ratne zločine, uspjeli preći državnu granicu i na taj način izbjeći krivično gonjenje, a notorna je i činjenica da susjedne države vrlo teško lociraju i izručuju osumnjičena lica, tj. da ih ne izručuju uopće ukoliko su ta lica odranije imala ili u međuvremenu stekla državljanstvo te države.

Osumnjičeni je lišen slobode na području općine _______, gdje je i njegovo stalno mjesto prebivališta, a koje mjesto se nalazi u neposrednoj blizini državne granice sa susjednom _______. Ukoliko se, nakon što je upoznat sa djelima koja mu se stavljaju na teret, osumnjičeni pusti na slobodu, postoji realna opasnost od bjekstva osumnjičenog kako bi izbjegao krivično gonjenje, jer je suočen sa vrlo teškim i ozbiljnim optužbama za najteže oblike krivičnih djela.

Iako tužilac za sada ne raspolaže informacijama koje ukazuju da osumnjičeni ima državljanstvo (susjedne) ili neke druge države, primjećujemo da isti ispunjava uslove za dobijanje državljanstva prema Zakonu o državljanstvu _______, jer je u odredbi člana _______ tog zakona propisano da etnički _______ može uzeti državljanstvo _______ jednostavnim podnošenjem pismene izjave da _______ smatra svojom državom. Također, praksa Suda BiH (Rješenje broj X-KR-05/161 od 20.02.2006.g., predmet protiv Janković Gojka), ukazuje na stav da je opasnost od bjekstva optuženog „dodatno potvrđena činjenicom da optuženi ispunjava uslove za dobijanje državljanstva (susjedne države)“, iako trenutno ne posjeduje to državljanstvo.

Osim toga, Tužilaštvo ima saznanja da je osumnjičeni prije rata dugi niz godina živio u _______ (susjednoj državi), što upućuje na vjerovatnoću da posjeduje i državljanstvo, odnosno, putnu ispravu te države. Posebno ističemo činjenicu da prema saznanjima Tužilaštva BiH, sin i brat osumnjičenog sada žive u _______ (susjednoj državi).

U prilog tvrdnji da postoji realna opasnost od bjekstva, naročito ističemo činjenicu da je osumnjičenom nedavno umrla majka, koja je prema raspoloživim informacijama, bila jedina osoba koja ga je vezala za boravak u mjestu prebivališta u Bosni i Hercegovini, te da zbog svega navedenog, osumnjičeni namjerava trajno napustiti BiH i nastaniti se u _______ (susjednoj državi), obzirom da tamo žive članovi njegove najuže porodice.

Ove činjenice proizilaze iz službene zabilješke Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) broj _______ od _______ godine, iz dopisa Udruženja _______ broj _______ od _______ godine, i službene zabilješke Tužilaštva BiH broj _______ od _______ čije kopije dostavljamo u prilogu ovog prijedloga.

Posebno je indikativna činenica da je informacija o namjeravanom bjekstvu osumnjičenog potvrđena iz više izvora, kako smo prethodno pojasnili.

Slijedom navedenog, smatramo da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, zbog čega smatramo da je ispunjen uslov za određivanje pritvora osumnjičenom predviđen odredbom člana 132. stav 1. tačka a).

S obzirom na razlog za pritvor propisan odredbom člana 132. stav 1. tačka b) ZKP-a BiH, Tužilaštvo smatra da postoji bojazan da bi osumnjičeni, ukoliko mu pritvor ne bude određen, mogao ometati postupak uticajem na svjedoke, saučesnike i prikrivače, te bojazan da bi boravkom na slobodi mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni _______ počinio opisana krivična djela, prije svega proizilazi iz izjava svjedoka koji su većinom ili direktne žrtve, odnosno, očevici krivično-pravnih radnji osumnjičenog ili članovi porodica žrtava, a čiji je identitet osumnjičenom poznat, bilo da ih zna od ranije ili je za njih saznao u momentu saopćavanja činjeničnog opisa djela za koje sumnjiči, odnosno u momentu uručivanja dokaza prikupljenih u istrazi.

Stoga proizilazi da bi u slučaju eventualnog puštanja na slobodu, osumnjičeni mogao lako izvršiti uticaj na svjedoke.

To se posebno vidi iz iskaza svjedoka _______ i _______ koji navode da su im dana _______, neposredno prije lišavanja slobode osumnjičenog, upućene telefonske prijetnje, kada im se obratio nepoznati muški glas prijeteći da će ih „noć progutati“ ukoliko bilo šta progovore protiv osumnjičenog. Tužilaštvo je poduzelo sve istražne radnje u cilju utvrđivanja identiteta osobe ili osoba koje su ove prijetnje uputile navedenim svjedocima, ali je neosporno da jedino osumnjičeni ima interes da poduzme ovakve radnje i to bilo neposredno, bilo preko drugih osoba.

Pored navedenog, u ovom predmetu tj. u daljem toku istrage, neophodno je saslušati veći broj svjedoka koji do sada nisu dali iskaze u skladu sa odredbama novog ZKP-a, već su saslušavani od strane policijskih organa ili drugih institucija koje se bave prikupljanjem činjenica o ratnim zločinima, iz čega slijedi da bi puštanje osumnjičenog na slobodu znatno otežalo njihovo saslušanje kod tužioca, te kod njih stvorilo ozbiljan osjećaj straha i ugroženosti, a kako su nekim svjedocima već upućene prijetnje zbog svjedočenja u ovom postupku, realno je zaključiti da bi takve prijetnje mogle biti upućene i drugim svjedocima.

Posebno je bitno naglasiti da postoji i osnovana bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao stupiti u kontakt sa saučesnicima i na taj način ometati vođenje krivičnog postupka. Činjenica je da se u konkretnom slučaju radi o ratnim zločinima u kojima su pored osumnjičenog učestvovale i druge osobe, kao i da za opisane ili druge zločine počinjene na području općine _______, uporedo sa ovom istragom Tužilaštvo BiH vodi i druge istrage (KT RZ – _______, protiv _______, KT RZ – _______, protiv_______ ).

Stoga se nedvojbeno može zaključiti da bi osumnjičeni _______, boravkom na slobodi bio u dosluhu sa svojim saučesnicima, prikrivačima i pomagačima s ciljem ometanja istrage, a to bi rezultiralo i dodatnim pritiskom na svjedoke sa ovog područja.

Boravkom na slobodi osumnjičenog bi postojala i realna opasnost da bi se mogli uništiti, sakriti ili krivotvoriti dokazi važni za krivični postupak, jer je osumnjičeni, nakon upoznavanja sa djelom za koje se sumnjiči, visoko motiviran da upravo to i učini. Prema iskazu svjedoka _______ proizilazi da je osumnjičeni u jednom objektu u naselju _______, sakrio uniformu koju je nosio u inkriminiranom periodu, kao i određen broj dokumenata koji govore o njegovom svojstvu i o postojanju logora zvanog _______ u vrijeme izvršenja krivičnog djela, pa se osnovano može zaključiti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ove predmete uništio ili sakrio na drugo mjesto.

S obzirom na naprijed navedeno Tužilaštvo smatra da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni puštanjem na slobodu ometao krivični postupak uticajem na svjedoke i saučesnike, te da bi mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, što čini opravdanim određivanje pritvora osumnjičenom iz razloga predviđenih članom 132. stav 1. tačka b).

Kada je u pitanju razlog za pritvor propisan odredbom člana 132. stav 1. tačka d) ZKP-a BiH, smatramo da je opći uslov navedene odredbe ispunjen time što se osumnjičenom stavlja na teret teško krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. KZ-a BiH, za koje je zaprijećena kazna zatvora najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora.

Prije svega, naglašavamo da se radi o krivičnom djelu koje je posebno teško, jer su njegove posljedice sistematski progoni, ubistva, kao i teške i trajne fizičke ozljede nastale zlostavljanjem civila na području općine _______. Teške posljedice su nastupile i u vidu psihičkih trauma kod žrtava i članova njihovih porodica.

Posebno ističemo da su radnje izvršenja krivičnog djela od strane osumnjičenog počinjene na izuzetno bešćutan i drzak način u dužem vremenskom periodu, a u vrlo kratkim intervalima, ponekad i svakodnevno, te je takvim postupcima osumnjičeni iskazao naročitu upornost u vršenju zločina, uz potpuno odsustvo suosjećanja prema žrtvama.

Pored navedenog, zločini koji su predmet ovog postupka, ostavili su trajan negativni uticaj ne samo na oštećene, već i na veliki broj drugih osoba koje danas žive i kreću se u istom okruženju kao i osumnjičeni, a neosporna je i činjenica da procesuiranje ovako teških zločina počinjenih u ratu, jeste u bitnim elementima različito, tj. osjetljivije od procesuiranja slučajeva općeg kriminaliteta, pa jasno proizilazi da, slijedom svega navedenog, postoje vanredne okolnosti kao jedan od uvjeta za određivanje pritvora po ovom osnovu.

Nadalje, ukazujemo da u konkretnom slučaju postoji i stvarna prijetnja narušavanja javnog reda, ukoliko osumnjičeni bude pušten na slobodu.

Naime, postupci osumnjičenog prije lišavanja slobode ukazuju da isti gaji određenu netrpeljivost prema osobama _______ nacionalnosti, koju je u nekoliko navrata javno pokazao. Iz službenih zabilješki Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______ i broj _______ od _______, pokazuju da je osumnjičeni u poslijeratnom periodu javno i otvoreno prijetio građanima _______ koji su _______ nacionalnosti, koji postupci sami po sebi predstavljaju narušavanje javnog reda. Također, iz Zapisnika o lišavanju slobode Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______, te iz službene zabilješke broj _______ od _______ proizilazi da se osumnjičeni opirao lišavanju slobode i prijetio da će upotrijebiti oružje protiv službenih osoba koje su ga lišavale slobode, koji postupci jasno ukazuju da postoji stvarna prijetnja da se ovakvi ili slični događaji ponove ukoliko osumnjičeni bude pušten na slobodu.

Ističemo i činjenicu da se jedan broj svjedoka opisanih krivičnih djela vratio u svoje prijeratno prebivalište, a neki od njih sada žive u susjedstvu osumnjičenog, pa je neosporno da bi njegovo puštanje na slobodu, uzimajući u obzir njegove ranije postupke kao i ponašanje prilikom lišavanja slobode, značilo realnu opasnost po sigurnost takvih povratnika, a time i stvarnu prijetnju narušavanja javnog reda, tim prije što je iz priloženih dokaza više nego očigledno da je osumnjičeni osoba koja je sposobna i spremna prema drugom primjeniti silu i prijetnju.

Stoga smatramo da su ispunjeni uslovi za određivanje pritvora protiv osumnjičenog propisani članom 132. stav 1. tačka d).ZKP-a BiH.

Na osnovu člana 47. stav1. ZKP-a BiH, Tužilaštvo BiH predlaže da se iskazi svjedoka T.B. i A.S. priloženi uz ovaj prijedlog, smatraju strogo povjerljivim i da se ne otkrivaju odbrani, jer se radi o žrtvama seksualnog zlostavljanja, a njihovim otkrivanjem bi moglo doći do ugrožavaja cilja istrage. Pored toga, za ove svjedoke namjeravamo zatražiti i mjere zaštite u skladu sa Zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, pa je i to jedan od argumenata zašto odbrani ne bi trebalo u ovoj fazi otkriti iskaze ovih svjedoka. Branilac i osumnjičeni će biti upoznati sa postojanjem ovih dokaza, a omogućit će im se uručenje istih u vrijeme, na način i u formi kako je to propisano odredbama ZKP-a BiH i odredbama Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Smatramo da ovakvom procedurom nije povrijeđeno pravo na odbranu, koju praksu je utvrdio i taj Sud svojim Rješenjima broj X – KRN – 05/24 od 05.10.2005.g., X – KRN – 07/442 od 05.12.2007.g. i dr.

S obzirom na naprijed navedeno, Tužilaštvo BiH predlaže sudiji za predhodni postupak Suda BiH da donese rješenje kojim će osumnjičenom _______ odrediti mjeru pritvora u trajanju od mjesec dan, temeljem odredbi člana 132. stav 1. tačke a), b) i d) ZKP-a BiH.PRILOZI:

- Iskazi svjedoka: .....
- Materijalni dokazi: .....
- Drugi dokumenti: (o lišavanju slobode i sl.)

TUŽILAC
TUŽILAŠTVA BIH
____________________

Napomena:

Kod krivičnih djela u oblasti ratnih zločina, teško je primjenjiv pritvorski osnov iz tačke c. člana 132. ZKP-a BiH, jer u ovim predmetima ne postoji mogućnost ponavljanja krivičnog djela. Taj osnov bi se eventualno mogao primjeniti u situaciji kada osumnjičeni prijeti da će počiniti neko krivično djelo, a njegova prijetnja je realna i odnosi na krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora preko 5 godina.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]