BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2545
Prijava potraživanja u stečajnom postupku

Član 85. Zakona o stečaju i likvidaciji

Stečajni upravnik nema obavezu da vrši prijavu potraživanja u stečajnom postupku jer je to oba‐ veza povjerilaca, niti je ovlašten da se u parničnom postupku izjašnjava o potraživanju koje nije ispi‐ tano u stečajnom postupku.

Iz obrazloženja: Odredbom čl. 85. Zakona o stečaju i likvidaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/98), koji je bio na snazi u vrijeme otvaranja stečaja nad tuženim, je propisana obaveza prijavlji‐ vanja svih potraživanja stečajnih povjerilaca, pa tako i onih koja su predmet parničnog postupka pokre‐ nutog prije otvaranja stečaja. To znači da se iz stečajne mase mogu namiriti samo povjerioci čija su potraživanja prijavljena i ispitana u stečajnom postupku, odnosno da tužitelj koji ne podnese prijavu po‐ traživanja u stečajnom postupku, gubi pravo na namirenje svog potraživanja.

Neosnovani su žalbeni navodi tužitelja koji ukazuju na obavezu stečajnog upravnika da izvrši prijavu potraživanja. Stečajni upravnik nema obavezu da vrši prijavu potraživanja u stečajnom postupku jer je to obaveza povjerilaca, niti je ovlašten da se u parničnom postupku izjašnjava o potraživanju koje nije ispitano u stečajnom postupku.

Budući da je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenicu koja je bitna za donošenje odluke, a to je da tužitelj nije u stečajnom postupku prijavio potraživanja koja su predmet ove parnice, pravilna je i njego‐ va ocjena da postoje zakonske smetnje za nastavak prekinutog parničnog postupka, kao i odluka da po‐ dnesenu tužbu odbaci.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 014290 08 Pž od 10.12.2008. godine

https://forum.ba

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]